de Commissie van Toe- 59 J waarvan 44 in het eerste, 18 in het tweede en 25 in het derde studiejaar. Van de 25 leerlingen in het derde studiejaar behaalden er 19 de staats- bevoegdheid heilgymnastiek en massage. Aan de kweekschool is verbonden een avond cursus voor heilgymnastiek en massage, uitslui tend voor bezitters van de akte m.o. lichamelijke oefening. Het aantal docenten met inbegrip van de directeur, Dr. J. H. O. Reijs, bedroeg 20. troffen in het verslag omtrent het voortgezet onderwijs. Vrouwelijke. 1 3 onderwijs Mannelijke. 4 2 2 8 Gymnasiaal onderwijs: Dr. E. H. Renkema, inspecteur der gymnasia. Lyceaal onderwijs: J. van Andel, inspecteur der lycea. Middelbaar onderwijs: Dr. D. W. van den Ent, inspecteur van het middelbaar onderwijs in de 2de inspectie (hogere burgerscholen, middelbare scholen voor meisjes, handelsdagscholen). Handelsavondonderwijs: Dr. E. H. Renkema, inspecteur der gymnasia. Nijverheidsonderwijs: Ir. G. Hofstede, inspec- teur-generaal; inspecteurs: W. H. Cool (dag- en avondscholen en -cursussen voor ambacht, handwerk en nijverheid enz., zeevaart-, visserij en binnen vaartscholen enz.); mej. M. M. A. Michels (scholen voor huishouden, vrouwelijke handwerken, maatschappelijk werk enz.). Gegevens betreffende het gymnasium en de lycea worden aangetroffen in het verslag om trent het voortgezet onderwijs. Prinsessegracht 4. In de maanden Januari en Februari verlieten de daarin nog verblijf houdende rechterlijke in stanties het gebouw van de Academie. Mede wegens de brandstoffennood werd het dagon derwijs in de eerste maanden van het jaar on gunstig beïnvloed; eerst op 11 Maart kon met een normale rooster voor alle klassen worden begonnen. De avondcursus 1945/’46 kon ook niet in de normale tijd (October 1945 t./m. Maart 1946) ge geven worden; in plaats daarvan werd deze cursus gehouden van Januari t./m. Juni 1946. Bovendien moest de cursus ter opleiding voor de lagere akte handtekenen van een normale duur van 9 maanden teruggebracht worden tot 6 maanden. Het aantal leerlingen van de cursus 1945/’46 bedroeg 728, waarvan 568 mannelijke en 160 vrouwelijke. Daarvan volgden 432 het dagonder wijs en 296 het avondonderwijs. Gehele onthef fing van het betalen van schoolgeld genoten 13 leerlingen van het dagonderwijs en 3 van het avondonderwijs, terwijl aan 110 leerlingen van het dagonderwijs en aan 22 van het avondonder wijs gedeeltelijke ontheffinng was verleend. Het totale aantal leerlingen op 31 December 1946 was 860, waarvan 680 mannelijke en 180 vrouwelijke. Daarvan volgden 478 het dagonder wijs en 382 het avondonderwijs. In de afdeling bouwkunde (Middelbare Tech nische School) slaagden 36 van de 41 candidaten voor het eindexamen. In de afdeling tekenen, schilderen en beeldhouwen werden 10 getuig schriften uitgereikt, in de afdeling reclame ontwerpen 3, in de afdeling meubelconstructie en binnenhuiskunst 4 en in de afdeling archi tectuur 3. Bij de van Rijkswege gehouden akte-examen slaagden voor de hieronder vermelde bevoegd heden het daarnaast vermelde aantal door de Academie opgeleide candidaten. Akte. Ma middelbaar M» M« i lager N XI nijverheids Gegevens betreffende de inrichtingen voor middelbaar en handelsonderwijs worden aange- Voor gegevens wordt verwezen naar het ver slag van de Commissie van Toezicht op deze onderwijsinrichting. Voor de samenstelling van de colleges van curatoren van het Gemeentelijk gymnasium en de Gemeentelijke lycea wordt verwezen naar het verslag omtrent het voortgezet onderwijs, blz. 1 en 2. Voor de samenstelling der Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijs wordt verwezen naar het verslag omtrent het voort gezet onderwijs, blz. 3. Voor de samenstelling van de Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke Middelbare Tech nische School wordt verwezen naar het verslag van die Commissie. De samenstelling van zicht op de Visserijschool en Zeevaartschool te Scheveningen is vermeld in het verslag der Com missie, waarnaar eveneens verwezen wordt. 5 99 99 I VOORBEREIDEND HOGER, MIDDELBAAR, NIJVERHEIDS- EN HANDELSONDERWIJS. Rijksschooltoezicht. Gymnasium, lycea. Academie voor Beeldende Kunsten en Middelbare Technische school voor Bouwkunde, Hogere burgerscholen, handelsscholen enz. Gemeentelijke Middelbare Technische School. Colleges van curatoren; Commissiën van Toezicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 66