i als 116 50 13 1 27 60 2de 3de ambachtsschool ambachtsschool 59 23 8 26 150 183 51 26 229 685 883 247 177 167 17 407 307 75 ----- Christelijke Ambachtsschool, Veluweplein 1. Met ingang van 1 Maart 1946 beschikte het schoolbestuur weer geheel over het schoolge bouw en konden de lessen volledig w’orden her vat. In 1946 werd de openbare les in ere hersteld, waarvoor van de zijde der ouders grote belang stelling bestond. Op 31 December 1946 werd de dagschool be zocht door 722 leerlingen. Aan het einde van het schooljaar 1945/’46 ont vingen 77 leerlingen een eindgetuigschrift. Op 31 Maart 1946 telde de avondschool 266 leerlingen; aan het einde van de cursussen ont vingen 38 leerlingen een eindgetuigschrift. De cursus voorbereidend middelbaar tech nisch onderwijs (v.m.t.o.) 1945/’46 eindigde 31 Juli met 24 leerlingen in de 2de klas en 91 in de 1ste klas. Van de 17 leerlingen, die zich onder wierpen aan het toelatingsexamen m.t.s. slaag den er 14 (82 pCt.). De cursus v.m.t.o. 1946/’47 begon op 1 September met 54 leerlingen in de 2de klas en 96 in de 1ste klas. Verder w'erd met ingang van 1 October be gonnen met een cursus verband houdende met de vestigingseisen in het rijwielbedrijf (27 cur- j 1ste 2de 1ste 2de Cursus voor volwassenen Cursus e.t.o.t. (electrotechnisch opzich- ter-tekenaar) Cursus u.l.n.o. (uitgebreid lager nijver heidsonderwijs) Cursus v.m.t.o. (voorbereidend middel baar technisch onderwijs) R.K.Ambachtsschool„St. Joseph”,Lamgroen 14. Op zeer bescheiden wijze kon de geslonken schoolinventaris in het verslagjaar worden aan gevuld; er zijn nog grote tekorten. Wederom werden adspirant-leerlingen aan een psycho-technische proef onderworpen, waarvan de resultaten beslissend waren voor al of niet toelating. Op 31 December 1946 was het aantal leerlin gen der dagschool 719, dat der avondschool 143. Aan het einde van het schooljaar 1945/’46 werd aan 191 leerlingen van de dagschool een eind diploma uitgereikt. Aan de dagschool w’aren op 31 December 1946 35 leraren verbonden, aan de avondschool 32. Mededelingen omtrent de Visserijschool en de Zeevaartschool worden aangetroffen in het ver slag van de Commissie van Toezicht op deze onderwijsinrichting. Voor gegevens betreffende de avondnijver heidsscholen zie men het verslag omtrent het lager onderwijs. Aan leerlingen van de 3de ambachtsschool/ avondtekenschool werden geen getuigschriften uitgereikt, omdat in 1946 de school met voor de eerste maal ingeschreven leerlingen was bevolkt. Aan 36 leerlingen van de machinistendag school werd een eindgetuigschrift uitgereikt. Het was wederom mogelijk in het verslagjaar aan de beste leerlingen de Godon- en Snouek Hurgronjeprijzen uit te reiken. De machinistenschool-dagonderwijs opende op 1 Januari met 114 leerlingen; de machinisten avondschool begon het schooljaar met 76 leer lingen. De ontvangsten bedroegen f 590.156,41, de uit gaven f 702.135,12. In de ontvangsten is begrepen een Rjjkssubsidie van f 418.546,04 en een Ge- meentesubsidie ten bedrage van f 171.312,87. De scholen van de Vereniging „De Ambachts school te ’s-Gravenhage”, waarvan de 1ste am bachtsschool is gelegen aan de Nieuwe Haven no. 95, de 2de aan de De-la-Reyweg 168 en de 3de aan de Zwaardstraat 16, waren gedurende het schooljaar 1945/’46 weer in hun oorspronke lijke gebouwen gehuisvest. In het gebouw van de 3de ambachtsschool is tevens de machinisten school gehuisvest. Het aantal leerlingen der ambachtsscholen was bij het begin van de cursus 1946 als volgt. 1ste ambachtsschool 2de 3de 1815 Begin October waren de avondscholen volgt bezet. 1ste avondtekenschool avondtekenschool avondtekenschool Cursus voor volwassenen: 1ste ambachtsschool 2de ambachtsschool 3de ambachtsschool Cursus e.t.o.t. (electrotechnisch opzich- ter-tekenaar) Cursus u.l.n.o. (uitgebreid lager nijver heidsonderwijs) Cursus v.m.t.o. (voorbereidend middel baar technisch onderwijs) Cursus Centrale-verwarmingsmonteurs Cursus Vakbekwaamheid smeden patroons Cursus Vakbekwaamheid schilders De volgende aantallen leerlingen verlieten de scholen en cursussen met een getuigschrift. ambachtsschool ambachtsschool avondtekenschool avondtekenschool Visserijschool en Zeevaartschool. Avondnijverheidsscholen. Ambachtsscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 67