61 36 20 5 4 1 25 27 Christelijke Huishoudschool, De-Ruyterstraat 36. Het gebrek aan voldoende schoolruimte deed zich in het verslagjaar sterk gevoelen. Dit klemde te meer toen het gebouw Westeinde 46 (de voormalige Koloniale school) moest worden verlaten. Onderdak werd ten slotte gevonden in het gebouw „Rehoboth”, Stortenbekerstraat 10, waar 6 leslokalen konden worden betrokken; de kooklessen werden echter gegeven in een Op het einde van het verslagjaar werd een nieuw schoolgebouw betrokken aan de Bezui- denhoutseweg 197. Het aantal leerkrachten was met inbegrip van de directrice 33. N VII eerste deel N VII tweede deel N VIII eerste deel N VIII tweede deel sisten), met een cursus tot opleiding voor het examen 2de monteur in het garage- en automo bielbedrijf (20 deelnemers) en een cursus BOVAG voor de vestigingseisen in het garage- en automobielbedrijf (19 cursisten). Van-Diemenstraat 202. In het verslagjaar hadden de lessen weder om een normaal verloop. De school kreeg nog geen vermeerdering van schoolruimte, hoe wel de behoefte hieraan steeds groter wordt. Er zijn plannen in voorbereiding tot het huren van enige lokaliteiten. In verband met de uitbrei ding van het leerlingenaantal wordt bij de toe lating, door het houden van een licht examen, enige selectie toegepast. Op 31 December 1946 bedroeg het aantal leer lingen van de dagcursussen 603, dat der avond cursussen costuum- en lingerienaaien en koken 106. Uitgereikte getuigschriften en diploma’s: Primaire cursus lagere nijverheidsschool Cursus huisnaaister Cursus costuumnaaister Cursus coupeuse Voor het eerste gedeelte van de nijverheids- onderwijsakte Na slaagden 7 candidaten, voor het tweede gedeelte dezer akte 6 candidaten; eveneens voor het tweede gedeelte dezer akte met de aantekening fijn huishoud- en lijfgoed slaagden 2 candidaten. Met inbegrip van de directrice waren aan de school 28 leraressen en 2 leraren verbonden. De rekening en verantwoording vertoonde aan ontvangsten f 113.887,76, met inbegrip van een Rijkssubsidie van f 51.200,en een Gemeente- subsidie van f 25.986,De uitgaven waren gelijk aan de inkomsten. In het verslagjaar bestond de school 70 jaar. Bezuidenhoutseweg 144. De lessen in koken, strijken, wassen, huis houdkunde, benevens in enkele naaldvakken werden in het verslagjaar gehouden in de per celen Bezuidenhoutseweg 93 en 144, die in gym nastiek in het schoolgebouw Hoefkade 99. In totaal bezochten 542 leerlingen de cursus sen, waarvan 287 de tweejarige voorbereidende opleiding, 45 de cursus voor huisnaaister, 34 voor costuumnaaister, 2 voor coupeuse, 39 voor hulp in de huishouding, 17 voor huishoudkundige, 10 voor kinderverzorgster, 12 voor de Fröbelklasse, 56 de kookcursus, 11 de cursus voor patroon- tekenen, 5 voor lingerienaaien, 15 voor tafel- dienen en 9 verschillende dagcursussen. Op 24 Juli werden 46 diploma’s uitgereikt en 36 getuigschriften tweejarige opleiding. Huishoudschool „Laan van Meerder voort”, Laan van Meerdervoort 211. In het verslag jaar werd een begin gemaakt met het nemen van proeven tot vernieuwing van de huishoud kundige opleiding. De verschillende theorievak- ken in het eerste jaar van de opleiding zijn samengevoegd, waarbij getracht wordt de onder werpen zodanig te behandelen, dat de voedings leer, warenkennis en receptenleer gelijktijdig belicht worden, waardoor de organisatie van de huishoudelijke arbeid en het financieel beheer in het centrum worden geplaatst. Het tweede leerjaar van de opleiding tot huis houdkundige heeft nog het oude karakter be houden, maar zal in 1947 meer gericht worden op het fijnere huishoudelijke werk en op de huishouding van instellingen. In overleg met de Christelijke Huishoudschool en de Industrieschool voor meisjes worden wegen gezocht, waarlangs het onderwijs ver beterd kan worden op grond van nieuwe inzich ten op psychologisch-didactisch gebied. Voor de leraresopleiding bestond in 1946 min der belangstelling dan voorheen; daarentegen werden de avondcursussen in September belang rijk uit gebreid, in verband met de zeer grote aanmelding van leerlingen. De acht candidaten voor het diëtistenexamen slaagden alle. Voor de volgende akten slaagde het daarbij vermelde aantal candidaten: akte akte akte akte Op 31 December 1946 bedroeg het aantal leer lingen van de opleidingsklassen 281, dat der avondcursussen 1088. Het gemiddeld aantal leerlinglesuren per week bedroeg 7 185. Het aantal leerkrachten was met inbegrip van de directrice 39. Van het Rijk werd een subsidie ontvangen van f 47.005,88, van de Gemeente f 20.145,37. 3 Industrieschool voor meisjes, ’s-Gravenhaags Vakschool voor meisjes, 1) Bond van Auto- en Garagehouders. Huishoudscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 68