r 62 Vakschool voor schoenmakers, Crispijnstraat 50. Het aantal leerlingen van de dagschool bedroeg op 31 December 1946 voor de gesubsidieerde op- van de Gemeente f 3.266,10. Voor de school Dr.-Kuyperstraat bedroeg het Rijkssubsidie f 94.508,31, dat der Gemeente f 40.503,56. Vakschool voor kappers(sters), secretariaat: Regentesselaan 11. Van de 27 personen, die aan het einde van de cursus 1945/4’6 deelnamen aan het examen voor het Vestigingsdiploma, slaag den er 20. Twee candidaten slaagden voor het Gezellendiploma. Van de 152 leerlingen werden er 56 in een hogere klas geplaatst en slaagden er 44 voor het eindexamen, waarvan 28 mannelijke en 16 vrou welijke. Het aantal leerlingen voor de cursus 1946/’47 bedroeg op 31 December 1946 137, waarvan 55 voor de herenkapcursus en 82 voor de dames- kapcursus. Het aantal leerkrachten was met inbegrip van de directeur 16. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 2.029,23. Van het Rijk werd f 1.727,80 subsidié genoten, van de Gemeente f 875,91. Huishoud- en Industrieschool van de Vereni ging „Licht, Liefde, LeveM,”,Vinkesteyustraatl41. In het verslagjaar werd de naam van de school gewijzigd in Huishoud- en Industrieschool, daar toestemming werd verleend aan de secundaire opleiding voor kinderjuffrouw toe te voegen, die voor huisnaaister en hulp in de huishouding. Baby- en kindergoed werd, ondanks de textiel distributie, veelvuldig vervaardigd voor de Zui gelingenkliniek aan het Oranjeplein, voor het Juliana-Kinderziekenhuis, en voor kinderhui zen, die onder de Bijzondere Jeugdzorg staan. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 December 1946: primaire opleiding 294, opleiding kinder juffrouw 15, opleiding gezinshulpen 6, opleiding huisnaaister 5, cursus winkelpersoneel 56 en cursus huismoeders 55. Nieuw ingeschreven werden in totaal 246 leerlingen, waarvan 195 werden geplaatst87 meisjes verlieten de school, waarvan 66 met getuigschrift primaire oplei ding. Twee leerlingen van de secundaire oplei ding voor kinderjuffrouw slaagden voor het examen der Vereniging „Tesselschade”. Het aantal leerkrachten was met inbegrip van de directrice 18. Met ingang van 1 April werden de lessen van drie klassen der School voor winkelperso neel in het schoolgebouw van de Vereniging gehouden. keuken van de handels-u.l.o.-school aan de Spionkopstraat 9. In September werden enige lokalen gehuurd in het perceel Stevinstraat 65a voor de leerlin gen van de primaire opleiding, terwijl de kook lessen voor deze opleiding werden gegeven in de Juliana-van-Stolbergschool aan de Doorn straat 18. De volgende gebouwen zijn nu in gebruik: De-Ruyterstraat nos. 28, 32, 33, 36, 38 71a, Stor- tenbekerstraat 10, Stevinstraat 65a, Spionkop straat 9, Doornstraat 18. De gymnastieklessen werden gegeven in de schoolgebouwen aan de Van-de-Spiegelstraat, Ferdinand-Bolstraat en Nieuwe Schoolstraat, terwijl de scheikundeles sen mochten worden gegeven in het Christelijk gymnasium aan de Groot-Hertoginnelaan 8. Zoals reeds is vermeld in het verslag van de Huishoudschool „Laan van Meerdervoort” werd in verschillende primaire klassen begonnen met onderwijsvernieuwing bij de huishoudelijke op leiding. Op 31 December 1946 bedroeg het aantal leer lingen 879, waarvan 534 voor de primaire oplei ding, 56 voor hulp in de huishouding, 15 voor huisnaaister, 77 voor huishoudkundige, 49 voor kinderverzorgster, 28 voor kindermeisje, 18 voor de opleiding N VIII, 13 voor de opleiding N XX, 22 voor naaister, 11 voor gezinshulp en 56 voor de avondschool. Aan 225 leerlingen werd een getuigischrift of diploma uitgereikt. Voor de akte N VIII slaagden 14 leerlingen. Het aantal leerkrachten was 58. Een finan cieel overzicht werd niet ontvangen. Rooms-Katholieke Huishoudscholen, Dr.-Kuy- perstraat 4 en Weesperstraat 87. De grote toe loop van nieuwe leerlingen was oorzaak, dat in Maart zeven klasselokalen en de gymnastiekzaal van de voormalige lagere school aan de Frede- rikstraat werden betrokken. Aan leerlingen der school werden de volgende getuigschriften en diploma’s uitgereikt. Schoolgebouw Weesperstraat: primaire oplei ding 17; schoolgebouw Dr. Kuyperstraat: pri maire opleiding 100, costuumnaaister 10, kinder juffrouw 8, huishoudkundige 28, vooropleiding leerling-verpleegster 7, hulp in de huishouding 18, kinderverzorgster 29, coupeuse 8, naaister 16. De kinderverzorgsters waren practisch werk zaam in de St. Annastichting, Huize „Angela” en het „Theresiahuis”. Op 1 September bedroeg het aantal leerlingen der opleidingen 887, dat der cursussen 332, te zamen derhalve 1219, waarvan 95 onderwijs ont vingen in de school aan de Weesperstraat. Het aantal leerkrachten bedroeg met inbegrip van de directrice 55. Voor de school Weesperstraat werd van het Rijk een subsidie ontvangen van f 7.620,91 en Vakscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 69