63 School tot opleiding van winkelpersoneel, De- Gheynstraat 129. Het leerlingenaantal liep terug ten gevolge van de omstandigheid, dat het voor jonge mensen zeer gemakkelijk bleek een goed betaalde betrekking te vinden. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 December 1946 137, waarvan 72 meisjes en 65 jongens. De leerlin gen, die in December 1945 waren bevorderd tot Mededelingen aangaande schoolbaden, schooi en kindertuinen en het museum voor het onder wijs zijn opgenomen in het verslag omtrent het lager onderwijs, blz. 7. leidingen 83, terwijl aan de niet-gesubsidieerde leergangen voor schachtenmeester en onder- werkmeester, alsmede aan de orthopedische cursus in totaal 53 leerlingen deelnamen. Aan de avondcursussen namen 165 leerlingen deel, waarvan aan de leerlingencursus 39, aan de gezellencursus 35, aan de cursus-diploma A 75 en aan de cursus-diploma B 16. Aan de eindexamens voor schoenmaker namen 11 leerlingen deel, waarvan 8 met gunstig resul- taat; 3 werden afgewezen. Met inbegrip van de directeur waren aan de dagschool 11 leerkrachten verbonden, aan de avondschool 10. de 3de klasse, deden in Juli eindexamen en had den dus slechts 6 maanden van voorbereiding gehad. Aan het eindexamen namen 38 candida- ten deel. Hiervan slaagden er 26, t.w. 18 meisjes en 8 jongens, terwijl aan 2 candidaten een her examen werd toegestaan; beide candidaten slaagden. In September begon de avondcursus tot oplei ding voor het Middenstandsdiploma. De cursus begon met 25 leerlingen, maar liep gedurende het verslagjaar terug tot 15 leerlingen. Een financieel verslag werd niet ontvangen. Vakschool voor kleermakers, Kazernestraat 28. Hoewel in het verslagjaar de materiaalvoorzie ning iets beter werd, kon het leerplan nog niet geheel worden gevolgd. In 1946 werden 31 leerlingen tot de school toe gelaten; 21 leerlingen verlieten de school, zodat op 31 December 61 leerlingen aanwezig waren, waarvan 30 leerlingen 1ste leerjaar, 20 leerlin gen 2de leerjaar, 9 leerlingen 3de leerjaar en 2 leerlingen 4de leerjaar. De overgangs- en eindexamen werden gehou den op 24 Juli. Aan het eindexamen namen 7 leerlingen deel, die alle slaagden. De avondschool telde op 31 December 92 leer lingen, waarvan 40 voor damescoupe en 52 voor herencoupe. Voor het eindexamen damescoupe slaagden 10 van de 11 candidaten, terwijl 9 van de 10 leerlingen slaagden voor herencoupe. Een financieel verslag werd niet ontvangen. In het verslag van de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst, blz. 4, worden gegevens betreffende het geneeskundig schooltoezicht en de schooltandverzorging aan getroffen. Voor gegevens betreffende de verstrekking van schoolkleding en -voeding wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg. Voor gegevens over jeugdconcerten en school- toneelvoorstellingen wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager onderwijs, blz. 4, en dat omtrent het voortgezet onderwijs, blz. 5. De Commissaris van advies nopens de Ge meentelijke studiebeurzen bestond op 31 Decem ber 1946 uit Ir. H. W. van der Voort (voorzit ter), Mr. W. C. Wendelaar, Ir. M. C. E. Bon- gaerts, Ir. D. Groenveld, Mr. J. J. Hangelbroek, J. van Andel en mej. Dr. W. Smidt (secreta resse). Voorgesteld werd de beurzen voortaan niet meer als renteloze voorschotten te verlenen, maar de toestand van vóór 1935 te herstellen, waarbij de beurzen geschonken werden. De Ge- meentefinanciën gedoogden zulks echter niet. Door de Gemeenteraad werd in zijn vergadering van 30 December 1946 besloten tot instelling van een studiefonds met ingang van 1 Januari 1947, waaraan de naam van Burgemeester Mr. Vakschool voor het hotel-, café- en restaurant bedrijf, Assendelftstraat 20. Het internaat kon in 1946 worden uitgebreid tot 50 bedden, in verband waarmede 50 mannelijke leerlingen werden toe gelaten, terwijl het aantal beschikbare plaatsen voor meisjes, die extern zijn, werd verhoogd tot 15. De aanvragen om plaatsing overtroffen aan zienlijk het aantal beschikbare plaatsen. Gedu rende de cursus viel één mannelijke leerling uit; 49 mannelijke en 15 vrouwelijke leerlingen namen deel aan het eindexamen, w’aarvan er onderscheidenlijk 45 en 14 het einddiploma ver wierven. Zonder arbeidsbemiddeling werden de gediplomeerde leerlingen in onderscheidene be drijven geplaatst. T- - Schoolbaden; school- voor het onderwijs. en kindertuinen; museum Geneeskundig schooltoezicht; schooltandver- zorging. INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERWIJS. Schoolkleding en -voeding. Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen. Gemeentelijke studiebeurzen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 70