I I I s i p'l van «4 secretariaat: Van-Ostadestraat 276. In 1946 stonden 300 kinderen ingeschreven voor de clubs en de bibliotheek van de Vereni- ging. Het Sint-Nicolaasfeest werd voor vele kinderen in een gymnastiekzaal gehouden, ter wijl het Kerstfeest in Ons Huis” werd gevierd, telkens met kleine groepen kinderen, ingedeeld naar leeftijd. De exploitatierekening over 1946 vermeldde een nadelig saldo van f 950,69. o de Koninklijke Schouwburg (N.V. Het Resi-, dentie-Toneel en de Haagse Kunststichting) on derscheidenlijk f 24.000,en f 25.000,voor bij zondere opvoeringen door andere gezelschappen f 3.000,voor volksvoorstellingen f 751,25, voor openluchtconcerten f 3.000,aan de Stichting „De Nederlandse Opera” werd een subsidie ver leend van f 10.000,terwijl voor opdrachten aan en aankopen van werken van beeldende kunstenaars en voor bijzondere prestaties op letterkundig gebied f 8.650,— werd besteed. De Gemeente verleende in het verslagjaar aan het Residentie-Orkest een subsidie van f 117.500,—, (waarin begrepen f 30.000,— voor het pensioenfonds); aan de vaste bespelers van S. J. R. de Monchy werd verbonden, t.w. het B u rgem eest er-De-Monchy fonds". In genoemd fonds zullen alle bestaande Ge meentelijke studiebeurzen worden opgenomen; het zal zijn geldmiddelen verkrijgen door sub sidie van de Gemeente en schenkingen van par ticulieren. Voor toekenning van een beurs meldden zich in 1946 47 candidaten. Aan zes hunner werd een beurs verstrekt. In het verslagjaar werden drie beurzen ver laagd en twee ingetrokken, omdat de studenten andere inkomsten kregen. Eind 1946 genoten 13 studenten een Gemeen telijke studiebeurs. secretariaat: Lijnbaan 32. Reeds spoedig na de bevrjjding had de Mi nister van Onderwijs Kunsten en Wetenschap pen zich tot Burgemeester en Wethouders ge wend in een brief betreffende overheidsbemoei ing met het toneel. Daarin werd betoogd, dat het, in de tegenwoordige tijd meer dan ooit nodig wras de belangen van het Nederlandse toneel tot een onderwerp van overheidszorg te maken en werd de medewerking van de Ge meente ingeroepen om tot een bevredigende op lossing van de daaraan verbonden problemen te geraken. Plaatselijke stichtingen voor de toneelexploitatie zouden daartoe in het leven worden geroepen, in welker financiering het Rijk 50 pCt„ voor zover de kosten niet door de baten zouden kunnen worden gedekt, voor zijn rekening zou nemen, indien de andere helft door de daarbij betrokken gemeente, dan wel provincie en gemeente te zamen, zou worden gedragen. By Besluit van de Raad van 25 Februari 1946 werd de „Haagse Kunststichting” opgericht. Het bestuur werd op 2 April 1946 door de Wet houder Ir. L. J. M. Feber geïnstalleerd. (Voor de samenstelling hiervan zie blz. 14.) Het doel van de Stichting is de bevordering van de toneelkunst, te bereiken door het geven van toneelvoorstellingen en door alle andere daartoe dienstige w’ettige middelen. Bij de Stichting trad een plaatselijk toneel gezelschap in dienst op 1 September 1946, in hoofdzaak bestaande uit het personeel van het Residentietoneel; het stond onder de artistieke leiding van een regieraad en een zakelijk leider. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Bilder- dijkstraat 1, telde op 31 December 1946 14 849 betalende leden. Het totaal aantal lezers be droeg 15 747. De filialen Colensostraat, Duinoord, Mient en Paets-van-Troostw'ijkstraat telden in voren- vermeld aantal begrepen onderscheidenlijk 1 634, 1 886, 2 471 en 1217 leden. Het boekenbezit omvatte aan het einde van het jaar 189 949 banden, met inbegrip van de In het verslagjaar werden 73 zg. luister- cursussen en meer uitgebreide studiekringen over specifieke onderwerpen gehouden. Voor het onderricht in moderne talen werden 32 stu- dieklassen gevormd, van 12 of van 26 lessen. In totaal namen 6126 personen deel aan de cursus sen en de taalstudieklassen. De Volksuniversiteit telde bij het begin 1946 rond 3 000 leden. De Raad van Advies inzake het onderwijs bestaat uit 40 leden. De Raad van Bestuur was op 31 December 1946 als volgt samengesteld. Ir. J. F. de Vogel, voorzitter, Mr. G. A. van Haeften, penningmeester, H. Ch. G. J. van der Mandere, directeur-secretaris, Prof. Mr. G. E. Langemeyer, Dr. Ir. Z. IJ. van der Meer, Mr. H. J. Smidt en J. E. Stokvis, leden. Het nadelige exploitatiesaldo over 1946 be droeg ongeveer f 5.000,-. i I Vereniging „Ons Huis”, ('s-Gravenhaagse Toynbee- Vereniging), - Kunstsubsidies. ANDERE ONDERWERPEN. „Haagse Kunststichting”, I Openbare leeszalen en bibliotheken. 3'. Vereniging Volksuniversiteit ’s-Gravenhage, secretariaat: Riviervismarkt 3a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 71