van 65 Booms-KatholiekeOpenbare Leeszaal en Biblio theek, Sophialaan 9. Hoewel in 1946 nog 400 boe ken minder werden uitgeleend dan in het laat ste vooroorlogse jaar (in 1938 bijna 6 000) mag 1946 met reden het jaar der restauratie genoemd worden, waarin de weg tot een normale en re gelmatige ontwikkeling der culturele belang stelling schijnt hervonden te zijn. In totaal leende de centrale bibliotheek 63 412 (v.j. 35 047) boeken uit, waarvan 50 813 banden ontspanningslectuur en 12 599 studiewerken. 10 850 banden der Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Scheveningen. De centrale bibliotheek leende 259 524 boeken uit. De leeszaal werd bezocht door 29 431 per sonen. In de filialen Colensostraat, Duinoord, Mient, Paets-van-Troostwijkstraat en door zg. stations en correspondentschappen werden onderschei denlijk 37 317, 63 001, 76 044, 57 405 en 15 384 boe ken uitgeleend. Het aantal studieboeken in vo- renvermelde aantallen begrepen, was onder scheidenlijk 17183, 17 284, 24 701, 16 316 en 2131, terwijl het aantal kinderboeken onderscheiden lijk bedroeg 0, 9 492, 12 028, 16 526 en 2 463. De leeszalen in de filialen Colensostraat, Mient en Paets-van-Troostwijkstraat werden bezocht door onderscheidenlijk 2 500, 2 300 en 1300 personen; de jeugdleeszaal in de Paets-van-Troostwijkstraat was het gehele jaar gesloten. Het filiaal Scheveningen kon in 1946 nog niet heropend worden. De centrale kinderbibliotheek was gedurende het verslagjaar weer geopend; uitgeleend werden in deze afdeling 22 616 boe ken. Wegens personeelstekorten konden de lees zalen en bibliotheken gedurende de avonduren nog niet worden opengesteld. Van de Gemeente werd een f 169.670,genoten, van Rijk en Provincie derscheidenlijk f 17.442,en f 6.075,05. De rekening sloot met een voordelig saldo van f 11.395,79 bij een totaal bedrag aan baten van f 255.206,45 en aan lasten f 243.810,66. Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Scheveningen, Badhuisstraat 27. Met ingang van het verslagjaar kon deze instelling, een on derdeel van de Openbare Leeszaal en Biblio theek, weer worden opengesteld, met uitzonde ring echter van de leeszaal. Het boekenbezit omvatte 10 850 banden en het aantal leden be droeg 685, welke aantallen zijn begrepen in de hiervoren vermelde totalen van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Uitgeleend werden 46 433 boeken, waarvan o.a. 14 766 studieboeken, 14 490 romans en 8 546 kinderboeken. secretariaat: Laan van Meerdervoort 14. De Vereniging telde op 31 December van het Het boekenbezit nam met 1254 delen toe tot 41159 banden, maar het aantal leden daalde tot 2103. De lees- en studiezalen werden bezocht door 2 563 personen, waarvan 1878 mannelijke en 685 vrouwelijke. Het bleek nog niet mogelijk te komen tot openstelling gedurende de avonduren. In het verslagjaar werd het enige uitleen- filiaal, dat van de Martha-parochie aan de Hoefkade, opgeheven. Van de Gemeente werd een subsidie van f 13.500,genoten, van Rijk en Provincie on derscheidenlijk f 4.000,en f 1.433, De rekening sloot met een nadelig saldo van f 7.497,—. Leesbibliotheken van de St. Vincentiusvereni- ging. In 1946 kon de bibliotheek Van-Egmond- straat, die in de oorlog ontruimd moest worden, wederom in gebruik worden genomen, zodat aan het einde des jaars in werking wraren de bibliotheken aan het Westeinde, de Z.O.-Buiten- singel, de Noorderbeekdwarsstraat, de Rijswijk- seweg, de Jurriaan-Kokstraat, de Jan-Wap- staat, de Van-Egmondstraat en de Escamplaan. Uitgeleend werden door de hiervoren vermelde bibliotheken onderscheidenlijk 26 830, 17 596, 59 093, 36 259, 41 901, 24 091, 58 581 en 24 082 boe ken, in totaal 288 433. Het aantal bezoekers be droeg in totaal 66159, terwijl het totaal aantal ingeschreven lezers op 31 December van het verslagjaar 2198 was. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 506,09 bij een totaal bedrag aan baten f 24.136,78 en aan uitgaven van f 24.642,87. De Afdeling Boekverspreiding van het Alge meen Nederlands Verbond, Surinamestraat 28. Voor het eerst na de oorlog konden weer boe ken naar het buitenland worden gezonden, in totaal 71 kisten. Sedert de oprichting 18 Oc tober 1902 verzond de afdeling 8 705 kisten over de gehele wereld. Op 31 December 1946 telde de afdeling 213 bijdragers. De ontvangsten bedroegen f 780,11, de uitga ven f 3.164,65’/2; het hoofdbestuur paste het te kort bij. Voor gegevens betreffende het Archief der Gemeente wordt verwezen naar het verslag om trent die instelling. Gegevens met betrekking tot het Gemeente museum worden aangetroffen in het verslag van de Dienst voor Schone Kunsten. subsidie van on- Vereniging van Archief der Gemeente. Gemeentemuseum. Haagse Museumvrienden,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 72