r als Het aantal bezoekers van de in de Gemeente gevestigde Rijksmusea bedroeg in het verslag jaar: Mauritshuis 37 427; Rijks- en Penningka binet (geen tentoonstellingen); Museum Mesdag (geopend gedurende de maanden October, No vember en December) 807; Panorama Mesdag 151981Museum Meermanno Westreenianum gesloten; Museum Gevangenpoort 72 682. Oranje-Nassau Museum, Prinsegracht 3 (Waag gebouw). De Vereniging telde ultimo December 1946 570 leden (v.j. 581). In het verslagjaar werd het museum door rond 850 personen bezocht. De verzameling van het Museum der Gre nadiers en Jagers, sinds 1940 in het Oranje- Nassau Museum ondergebracht, werd in dit jaar naar het Bleyenburg no. 38 overgeplaatst. verslagjaar 565 leden tegenover 368 een jaar tevoren. Ter plaatsing in het Gemeentemuseum werd door de Vereniging aangekocht, daarbij ge steund met een bijdrage van de Gemeente, het schilderij „Maangezicht” van Jongkind. Muzenstraat 29. In het verslagjaar werden hier ter stede 2 gala-, 18 abonnements- en 8 volksconcerten ge geven, waarvan 4 voor leden van het Haags Instituut voor Volksontwikkeling. Verder werden 5 jeugdconcerten gegeven, die door ongeveer 2 000 leerlingen per concert, merendeels van de hogere klassen van het voort gezet onderwijs, werden bijgewoond, en bege leidde het Orkest in 14 gevallen uitvoeringen van koorwerken. Naast de eigen dirigenten Frits Schuurman en Jan Out traden als gastdirigenten op Gregor Fitelberg, Willem Andriessen en Karei Mengel berg. In December 1946 kwam een nieuwe subsidie regeling tot stand, waardoor voortaan de sala rissen der orkestleden werden gegarandeerd Korte Voorhout 3. Voor gegevens betreffende de Koninklijke Schouwburg wordt verwezen naar het verslag daarvan. Vereniging „Die Haghe”, secretariaat: Rijswijkseplein 38. Het ledental van de Geschiedkundige Vereni ging „Die Haghe” bedroeg op 31 December van het verslagjaar 353. De jaarboeken 1944 en 1945 werden uitgegeven. Er werden vijf voordrach ten en zes excursies gehouden. Twee delen van het notarieel archief werden bewerkt. De ontvangsten bedroegen f 3.720,05, de uit gaven f 2.363,97, zodat er een voordelig saldo was van f 1.353,22. Het secretariaat werd verplaatst van Hof- wijckstraat 30 naar Elandstraat 66. De Vereni ging telde op het einde van het verslagjaar 162 leden. Van 23 Maart tot 20 April organiseerde de Vereniging in „Panorama Mesdag” een tentoon stelling van schilder- en beeldhouwkunst, die door 600 personen werd bezocht. De exploitatierekening over 1946 sloot met een nadelig saldo van f 180, Vereniging „Haagse Kunstkring”, secretariaat: Lange Houtstraat 7. Op 31 Juli 1946 (einde van het verenigings- jaar) telde de Haagse Kunstkring 312 leden, waaronder 30 kunstlievende. In het verslag jaar bestonden er vijf afdelingen: onderschei denlijk voor schilders, beeldhouwers en grafici; voor architecten en kunstnijverheid; voor letter kunde; toneel en dans; voor muziek. Lange Voorhout 15. "Het Schilderkundig Genootschap „Pulchri- Studio” telde op 31 December 1946 256 leden. Behalve de reglementaire tentoonstellingen, gehouden van 19 Januari tot 10 Februari, van 18 Mei tot 10 Juni en van 5 tot 27 October wer den georganiseerd: a. een tentoonstelling van grafische kunst, te keningen en beeldhouwwerken door leden van het Genootschap, van 6 tot 28 April; b. een ere-tentoonstelling van werken van 70- en 80-jarige leden van het Genootschap, van 16 November tot 8 December. In totaal werd op beide tentoonstellingen voor een bedrag van f 12.205,-— verkocht. Nadat op 15 April de tekenavonden waren beëindigd, werd van 5 November af wederom de gelegenheid opengesteld om op de Dinsdag en Vrijdagavonden alsmede op de Woensdag middagen naar model te tekenen. In verband met het 100-jarig bestaan van het Genootschap in Januari 1947 werd in het ver slagjaar overleg gepleegd met Dr. H. E. van Gelder, die zich bereid verklaarde de tekst van het uit te geven Gedenkboek te schrijven. Voor het Verlotingsfonds 1946 werd premie uitgegeven een ets „Callantsoog” van Willem Witjens. De exploitatierekening over 1946 sloot met een „Reserve voor het Jubileum” van f 4.220,44, bij een totaal bedrag van f 52.715,74 aan in komsten. 66 Rijksmusea. Particuliere musea. Vereniging „Het Residentie-Orkest”, Koninklijke Schouwburg, Nederlandse Vereniging „Arti et Industrae”. Pulchri Studio,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 73