67 1 Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis”, secretariaat: Laan van Meerdervoort 93. Op 31 December 1946 telde het Genootschap 112 leden. De eerste voordracht na de bevrijding had plaats op 11 November 1946. In het verslag jaar werden verder nog twee voordrachten ge houden in Diligentia. door Rijk en Gemeente, ieder voor 50 pCt. Het aantal leden bedroeg gemiddeld 80. De Gemeente verleende in het verslagjaar een subsidie van f 117.500,(waarin begrepen 1‘ 30.000,voor het pensioenfonds). Een finan cieel overzicht werd niet ingezonden. Koninklijk Conservatorium voor Muziek, Korte Beestenmarkt 7. Op 1 Januari 1946 bedroeg het aantal leerlin gen 260, waarvan 94 vrouwelijke en 166 manne lijke. In de loop van het jaar werden 1(W nieuwe leerlingen ingeschreven (51 vrouwelijke en 56 mannelijke), terwijl 69 leerlingen (26 vrouwe lijke en 43 mannelijke) het Conservatorium ver lieten of werden afgevoerd, zodat aan het einde van 1946 het aantal ingeschreven leerlingen 298 bedroeg, waarvan 119 vrouwelijke en 179 manne lijke. Van elders kwamen 138 leerlingen. Aan 49 leerlingen werd kosteloos onderricht gegeven. Aan een 17-tal leerlingen werd door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen een Rijkssubsidie verleend ter voortzetting van hun muziekstudie. Aan de practische eindexamens werd deelge nomen door 41 candidaten; hiervan slaagden er 38, t.w. 8 voor pianodiploma, 11 voor piano- diploma A, 1 voor orgeldiploma B, 2 voor viool- diploma B, 3 voor viooldiploma A, 1 voor violon cellodiploma B, 1 voor violoncello A, 1 voor fluitdiploma B, 2 voor solozangdiploma A, 2 voor begeleiding B, 2 voor viooldiploma orkest- spel, 1 voor altviooldiploma orkestspel, 2 voor hobo en Engelse hoorn diploma orkestspel, 1 voor theorie der muziek diploma B. Er werden drie einduitvoeringen gegeven; door leerlingen van de Operaklasse werd in de Koninklijke Schouwburg een uitvoering gege ven van operafragmenten. Haags Instituut voor Volksontwikkeling, secretariaat: Molenstraat 20. In een bijeenkomst op 20 October 1945 in de oude Raadzaal van het Stadhuis was besloten over te gaan tot het stichten van een Haags Instituut voor Volksontwikkeling; de daar aan wezigen van verschillende richtingen verenig den zich in een Raad van Toezicht. Gedurende het tijdvak van 20 October 1945 t./m. 31 December 1946 werden 41 Zondag- ochtendbijeenkomsten en 21 middag- en avond- bijeenkomsten gehouden. Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afdeling ’s-Gravenhage en Omstreken, secretariaat: Galileïstraat 165. Op 26 en 27 Maart had de jaarlijkse uitvoe ring van de Matthaus-Passion plaats, in samen werking met het Residentie-Orkest; een herha ling volgde op 1 April. De belangstelling voor Bach’s meesterwerk was bijzonder groot, vooral ook omdat dit na de bevrijding de eerste uit voering van het koor was. Op het enige gewone concert van 25 April gaf het koor een vertolking van Haydn’s „Schöpfung”, welk werk een volle zaal trok. Het ledenaantal steeg van 355 tót 371, het aantal werkende leden nam met 7, dat van de kunstlievende leden met 9 toe. Aan contributies werd ontvangen f 3.882,20 (v.j. f 3.503,de uitgaven vergden f 668,meer dan de ont vangsten. Koninklijk Instituut van Ingenieurs, secretariaat: Prinsessegracht 23. In samenwerking met de Nederlandse Natuur kundige Vereniging werd een afdeling „Tech nisch Wetenschappelijk Onderzoek” opgericht. Het Instituut won dit jaar een vrij belangrijk aantal nieuwe leden, waartegenover stond, dat alsnog vele berichten inkwamen betreffende in Indonesië en in het buitenland overleden leden. Het aantal gehouden vergaderingen bedroeg 6, het aantal voordrachten 5. Veroorloofden de omstandigheden van het In stituut en die aan de Technische Hogeschool in 1945 het nog niet om de gebruikelijke studie beurzen te verlenen, in 1946 konden door de Raad van Bestuur weder twee beurzen uit het Vrouwe-Janssens-Arriëns-Fonds en één uit het Van-Kesterenfonds worden toegekend aan on bemiddelde studenten aan de Technische Hoge school te Delft. In overleg met de Vakafdeling Luchtvaart- techniek van de Koninklijke Nederlandse Ver eniging voor Luchtvaart werd met ingang van 8 Maart 1946 aan het weekblad ,De Ingenieur” een afdeling „Luchtvaarttechniek” toegevoegd. Nederlandse Vereniging voor de Volkszang, afdeling ’s-Gravenhage en Omstreken, secretariaat: Hoge Weidelaan 23, Voorburg. Met ingang van 11 September werden de ge durende de oorlogsjaren onderbroken werk zaamheden hervat. De eerste zangavond had plaats op 15 October o.l.v. de heer Herman Stenz in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen, terwijl daarna zangavonden werden gehouden op 15 November en 9 December. Een financieel verslag werd niet ontvangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 74