I l IN I I 1 68 Haagse Bond Vacantiebezigheid voor School kinderen, secretariaat De-Genestetlaan 237. Voor gegevens wordt verwezen naar blz. 49. Vereniging tot het houden van St.-Nicolaas- feestjes op de Haagse scholen. Het secretariaat werd overgeplaatst van Berberisstraat 117 naar Utenbroekstraat 37. De Vereniging hervatte haar werkzaamheden in 1946. De zg. seconden verloting werd een succes, waardoor ruim 23 000 kinderen, ondanks vervoersmoeilijkheden en ge brek aan speelgoed, hun Sint-Nicolaasfeest met een bescheiden tractatie in de school of het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen konden vieren. In het Gebouw werd opgevoerd „Asse poester” van Jan Ubink. Voor gegevens betreffende het aantal uitge leende kinderboeken door de Centrale Kinder bibliotheek van de Openbare Leeszaal en Biblio theek, Bilderdijkstraat 1 en de Christelijke Open bare Leeszaal en Bibliotheek te Scheveningen, wordt verwezen naar blz. 64 en 65. De Jeugdleeszaal en -Bibliotheek, Colenso- straat 4, uitgaande van de Haagse afdelingen van de Nederlandse Kinderbond en de Neder landse Vereniging Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs, telde op 31 December 1946 515 leden (v.j. 620). In 1946 werden 19 886 boeken uitge leend (v.j. 18185). Dat het totaal der uitgeleende boeken 1701 meer bedroeg, is o.a. een gevolg van het feit, dat de kinderen van 8 tot 13 jaar in het najaar twee boeken in plaats van één mede naar huis mochten nemen, waarvan ruim gebruik werd gemaakt. Het aantal bezoekers van de leeszaal bedroeg 1443 jongens en 1 285 meisjes. Het aantal boe ken in de uitleenbibliotheek was 4 060 (v.j. 3 972). Aan inkomsten werd ontvangen f 4.946,29, waaronder f 3.661,20 subsidie van de Gemeente. De Uitgaven bedroegen f 4.962,33, derhalve was er een nadelig saldo van f 16,04. Gegevens omtrent de sport- en speelterreinen van de Gemeente worden aangetroffen in het verslag van de „Haagse Stichting voor Licha melijke Opvoeding”. 'Vereniging „Haagse Ijsclub”, secretariaat: Bezuidenhoutseweg 427. Over het verslagjaar zijn geen gegevens ontvangen. Nieuwe 's-Gravenhaagse Ijsvereniging, secre tariaat: Orchideestraat 36. De Vereniging hield op naar buiten te bestaan en telde geen leden meer, maar het bestuur bleef aan met het doel de Vereniging in stand te houden, de aangerich te schade te regelen en zo spoedig mogelijk in samenwerking met Gemeentelijke instellingen de ijsbaan, waaraan in het Westen der stad grote behoefte bestaat, weder in haar oude luis ter te doen terugkeren. In het verslagjaar kon nog geen begin worden gemaakt met de heraanleg van de ijsbaan, die volkomen vernield was. In 1946 werden 37 excursies, 19 cursussen en 3 lezingen georganiseerd, waaraan onderschei denlijk 2 332, 1180 en 93 personen deelnamen. Op 31 December 1946 bestond het Bestuur, ge kozen uit de Raad van Toezicht, uit D. van Staveren, voorzitter, D. van der Zee, vice-voor- zitter, L. H. Eker, secretaris-penningmeester, mej. Ds. W. S. Wiardi Beekman, Dr. Mr. A. Buriks, J. E. Lubout, Dr. H. Brugmans, Th. Ligthart en M. Wallis de Vries. Op het einde van het verslagjaar telde het „Hivo” 20 groepen met totaal 5144 leden, terwijl het aantal buitengewone leden 26 bedroeg. De verlies- en winstrekening per 31 Decem ber 1946 vermeldde een voordelig saldo van f 4.334,86. De exploitatierekening sloot met een voorde lig saldo van f 7.373,36. Haagse Jeugd-Actie, secretariaat: Lijnbaan 32. Voor gegevens betreffende het jeugdwerk, uitgaande van de Haagse Jeugd-Actie, wordt verwezen naar het verslag van het Lager On derwijs, blz. 2. Haagse Jeugdherberg-Stichting, secretariaat: Perenstraat 194. In het begin van het ver slagjaar bleek het onmogelijk op de buiten plaats „Overvoorde” een jeugdherberg te vesti gen, naar aanleiding waarvan plannen werden uitgewerkt tot het inriehten als jeugdherberg van het zwaar getroffen herenhuis op het land goed „Ockenburgh” te Loosduinen. In hun schrijven van 21 Juli 1946 deelden Burgemeester en Wethouders mede, dat de Stichting met in gang van 1 Januari 1947 het herenhuis op „Ockenburgh” in gebruik kon nemen tegen een huur van f 3.000,per jaar en dat het College bereid was te bevorderen, aan de Stichting een subsidie tot hetzelfde bedrag te verlenen. In afwachting van de restauratie van het he renhuis, werden de op het landgoed aanwezige hoenderhokken tijdelijk als nood-jeugdherberg ingericht; de opening daarvan werd verricht op 6 Juli 1946 door de Wethouder van Sociale Zaken. Het aantal overnachtingen van genoemd tijd stip af bedroeg in het verslagjaar 731, waarvan 497 van jongens en 234 van meisjes. De bezoe kers zijn naar nationaliteit als volgt te verde len: 661 Nederlanders, 5 Engelsen, 18 Amerika nen, 4 Fransen en 43 Belgen. De exploitatierekening over 1946 sloot met een voordelig saldo van f 489,56. if i 51 f i R 'V:-: 51; Jeugdwerk. Beoefening van sport. j.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 75