69 In Juli 1946 werd door samenwerking van onderscheiden organisaties en personen het Haags Werkcomité Vacantie 1946 gevormd, waaraan het Gemeentebestuur medewerking toezegde. Het doel van het Comité was bij te dragen tot een goede vaeantiebesteding, die velen ontspanning en verheffing geeft, in het bijzonder de Haagse bevolking. Het Comité was als volgt samengesteld (achter de namen der leden is vermeld voor welke in stellingen) zij zitting in het Comité hadden ge nomen): W. Boer (sportorganisaties), S. J. Kolk (Ned. Spoorwegen), J. Kortenhorst (Rooms- Kath. Vereniging van Werkgevers in de Me taalnijverheid), J. J. van Langen (Haagse Be- stuurdersbond), H. R. Plomp (Haagse Christe lijke Besturenbond), N. F. A. Vugts (Neder landse R.-K. Arbeidersbeweging), M. Nypels (Haagse Gemeenschap), J. Rensen (gemeente ’s-Gravenhage), W. J. A. Verbeek (Algemene Rooms-Kath. Werkgevers-Vereniging), P. H. Verseveldt (Prot.-Christelijk Verbond van Werkgevers), Mr. R. H. Woltjer (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer); voorzitter was: J. Pront (Centraal Werkcomité Vacantie 1946), secretaris: Gerh. Bent (ambtenaar ter Gemeen tesecretarie), penningmeester: H. Eisma (Stich ting Sociale Wijkcentra). Een uitvoerende Com missie, uit de leden gekozen, werd belast met de voorbereiding der werkzaamheden; zij bestond uit: W. Boer, H. Eisma, M. Nypels, J. Rensen, Mr. R. H. Woltjer en Gerh. Bent (secretaris). Een krant „Den Haag met vacantie” met het volledige programma kon met ingang van 31 Juli verspreid worden. Vele Hagenaars en va- cantiegangers van buiten de Gemeente hebben hun dagindeling op het in de vacantiekrant ge publiceerde programma gebaseerd. Hoogtepun ten daarvan waren de openingsavond in de Hertenkamp op 5 Augustus (rond 7 000 bezoe kers), het Politieruiterfeest op het Alexander- veld op 8 Augustus (rond 5 000 bezoekers), de Brandweerdemonstratie op 10 Augustus, even eens op het Alexanderveld, (circa 3 000 toe schouwers), het wielercriterium op dezelfde datum in het Zuiderpark (rond 10 000 toeschou wers), de hengelwedstrijd voor de jeugd, langs de Soestdijksekade, op 12 Augustus en volgende dagen (een 2 000-tal bezoekers) en zeer in het bijzonder het grote vuurwerk op het strand te Scheveningen op 15 Augustus, waarbij naar schatting van de Politie ruim 100 000 personen aanwezig waren. Op cultureel terrein verdient in het bijzonder vermelding het door het Comité georganiseerde grote vacantie-concert door het Residentie-Orkest op Zaterdag 10 Augustus in de Houtrusthallen, dat 7 000 bezoekers trok. Daarnaast werd het bezoek aan musea en be zienswaardigheden gestimuleerd, waarvan o.a. het Museum voor het Onderwijs de gunstige resultaten heeft ondervonden. De deelnemers aan excursies naar bedrijven en de toeschou wers bij sportwedstrijden, jeugdtoneelvoorstel- lingen op de openbare straat en marsen mede in aanmerking genomen, kan het totaal aantal deelnemers en toeschouwers bij de onderschei den programmapunten veilig op 170 000 worden gesteld. Bijzondere vermelding verdient nog de sport- uitwisseling ’s-Gravenhage-Birmingham (Enge land), in het kader waarvan een sportdelegatie uit Birmingham de Residentie in de vacantie- weken bezocht. Aan vele wedstrijden (athletiek, cricket, zwemmen), alle in het vacantiepro- gramma opgenomen, namen leden van deze de legatie deel; het Birminghamse koor „Arden Singers” trad op in de Houtrusthallen, bij het vacantie-concert op 10 Augustus. Van een deel van het Haagse bedrijfsleven, dat de belangrijkheid inzag van het bieden van recreatiemogelijkheden aan werknemers-met- vacantie, werd in financieel opzicht medewer king ondervonden, evenals van Nederlands Volksherstel, terwijl het werk van Gemeente wege werd ondersteund door hulp bij het in richten van terreinen en dergelijke. De rekening sloot met een voordelig saldo van f 1.429,65, voornamelijk uit rente van uitgezet kapitaal gekweekt. De Zuid-Hóllandse Ijsvereniging voor het toerisme op de schaats, afdeling 's-Gravenhage, secretariaat Laan van Meerdervoort 152, heeft in 1946 geen werkzaamheden verricht. Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek-Verbond, secretariaat: Kamperfoeliestraat 95. Op 31 De cember 1946 waren 24 verenigingen bij de Turn kring aangesloten, met in totaal 7 969 leden, tegenover 7 796 op 1 Januari 1946. Op 19 Januari werd in het Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen een uitvoering gegeven, voorafgegaan door een middaguitvoering van adspiranten. De districts-keurturnwedstrijden alsmede de wedstrijden om het kampioenschap 2de en 3de graad werden gehouden op 28 April. Enige verenigingen uit de Kring namen deel aan het Vredesfeest van het Koninklijk Neder lands Gymnastiek-Verbond te Arnhem. Aan turnleiders bestond groot tekort, om welke reden in het verslagjaar een leiderscur sus werd gehouden. Christelijke Turnkring 's-Gravenhage en Om streken van het Nederlands Christelijk Gymna stiek-Verbond, secretariaat: Van-Dyckstraat 88. Het aantal aangesloten verenigingen bedroeg 12, met in totaal rond 5 000 leden. Een verslag van de werkzaamheden werd niet ontvangen. Haags Werkcomité Vacantie 1946.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 76