I. B I s F I Pi lil 3Ï üil U’ 2 j 70 22 HOOFDSTUK XIV. EREDIENSTEN. Een overzicht van kerkelijke gemeenten, het aantal leraren of geestelijken en het aantal kerkgebouwen van elk dier gemeenten op 31 December 1946 wordt hierna aangetroffen. K- 2 j 4! Monumentenzorg. Op 2 December besloot de Gemeenteraad tot het verlenen van een bijdrage van f 15.072,— in de kosten van restauratie van de Oud-Katholieke Kerk. De werkzaamheden, waarmede door Gemeen tewerken in 1943 was begonnen, met betrekking tot het opmeten en in tekening brengen van uit bouwkundig of historisch oogpunt belangrijke gebouwen hier ter stede, zulks ten einde deze gebouwen na mogelijke beschadiging of ver woesting desverlangd in hun oorspronkelijke vorm te kunnen herstellen of herbouwen, wer den ook in het verslagjaar voortgezet. Niet al leen op zich zelf staande gebouwen, doch ook gehele straatwanden werden in tekening ge bracht. Aangezien Burgemeester en Wethouders zich in 1946 nog moesten beraden over de wijze, waarop het welstandstoezicht in de toekomst in het kader van de wederopbouw van ’s-Graven- hage diende te worden geregeld, werd het wense lijk geacht de Regeling inzake de toepassing van de Welstandsbepaling der Bouw- en Woonver- ordening voor 's-Gravenhage (Verz. 1937, no. 6), wederom voor een jaar te verlengen tot 7 Mei 1947 (Raadsbesluit van 1 Juli 1946, Bijl. 156). r t i tl J I i- Sis iï 4 Kerkelüke gemeenten. Transport t6 11 16 11 13 22 2 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 5 113 23 Kèrkelijke gemeenten. i- 1 I 1 2 2 1 1 78 228 78 228 1 1 2 2 1 16 16 11 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 8 1 1 1 1 Kerkelijke gemeenten. 1 3 2 2 i 1 1 1 1 1 i 11 I Per kerk- genootschap. 1 1 1 1 2 Totaal 43 kerkelijke gemeenten, behorende tot 28 kerkge nootschappen Per kerkelyke gemeente. 1 1 4 9 2 5 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 4 Per kerk genootschap. 19 1 1 1 3 4 1 1 11 2) 4 4) 2 i 3 2 1 I Sjüs 5 eten S 2 I) Bovendien 10 godsdienstonderwijzers. t) Bovendien 4 kapellen. 3) Bovendien 2 godsdienstonderwijzers. Bovendien 3 kapellen. 3) Bovendien 2 voorlezers en 1 onderwijzer. Bovendien 27 kapellen. Zorg voor Stadsschoon. 3 4 26 6 3) o 2 1 1 1 5) I 38 Anglikaanse Gemeente. Baptiste Gemeente Baptiste Gemeente ’s-Gravenhage-Oost Christelijke Geref. Kerk ’s-Gravenhage-Centrum Christelijke Geref. Kerk ’s-Gravenhage-West Christengemeenschap Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma Doopsgezinde Gemeente Ev.-Lütherse Gemeente First Chureh of Christ Scientist Geref. Gemeente ’s-Gravenhage Scheveningen Transporteren o bO Geref. Kerk s-Gravenhage-Oost. Geref. Kerk ’s-Gravènhage-West Geref. Kerk ’s-Gravenhage-Zuid. Geref. Kerk Scheveningen. Geref. Kerk ’s-Gravenbage- Loosduinen Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) ’s-Gravenhage-Oost Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) 's-Gravenhage-West Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) ’s-Gravenhage-Zuid Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) Scheveningen Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) ’s-Gravenhage-Loosduinen Geref. Kerk in Hersteld Verband Hersteld-Apostolische Zendings kerk Katholiek-Apostolische Gemeente Ned.-Herv. Gem. ’s-Gravenhage Ned.-Herv. Gem. Scheveningen Ned.-Herv. Gem Loosduinen Duinoordkerk Duits-Evang. Gemeente Waals-Her vormde Ned.-Israël. Gemeente Ned. Portugees-Israël. Gemeente Oud-Baptiste Gemeente (Ned. Gem. der Intern. Unie) Oud-Bisschoppelijke Clerezy (Oud-Kath. Gemeente) Oud-Gereformeerde Gemeente ’s-Gravenhage-Centrum Oud-Gereformeerde Gemeente Scheveningen Rem.-Gereformeerde Gemeente Rooms-Kath. Gemeente ’s-Grav. (met Scheveningen) Rooms-Kath. Gemeente Loosduinen Russisch-Kerkeiyke Gemeente Vrije Evangelische Gemeente Vrije Katholieke Kerk -75 3=» M 1 1 8 Per kerkelijke gemeente, j ïïïlsïq iiiiPi1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 77