J a. f 1.920,50 f 367,50 c. f 224,50 f 62,— 108,— f 2.404,50 25 verzoeken. c. d. Blijft 102 verzoeken. Totaal 37 verzoeken. 15 102 verzoeken. 1 BOETENFONDS. VERSLAG OVER HET TIJDVAK VAN 7 MEI 1945 TOT EN MET 31 DECEMBER 1946. 4 2 In de verslagperiode was de Commissie van Advies samengesteld als volgt: lid-voorzitter: J. van Wijk, hoofd van de afde ling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie tot 1 Februari 1946; daarna Mr. W. Nieuwhoff Jr.; plv. lid-voorzitter: L. van der Wulp, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Gemeente secretarie; leden: P. Witvliet en W. Dijkshoorn, plv. leden: W. J. F. van 104 verzoeken. 2 50 verzoeken. 37 a. b. In de verslagperiode werden ingediend Ingetrokken door aanvragers Ingewilligd Afgewezen Op 31 December 1946 nog in behandeling Blijft Op 31 December 1946 waren 10 bijdragen tot een totaal bedrag van f 365,nog niet in ont vangst genomen. Afgewezen wegens: gezinsinkomsten het niet vallen onder de ver ordening op het Boetenfonds het gebruik maken van de diensten van personen, die niet bevoegd zijn de tand heelkunde uit te oefenen andere gronden J Aangewezen door de Centrale Commissie Ta-- i i> i van Overleg. Dijck en B. Al, secretaris: L. J. H. Kuypers, adjunct-referen- daris ter Gemeentesecretarie. Bij besluit van 27 Juni 1945, eorr.no. 144686, afd. S.Z., besloten Burgemeester en Wethouders het Gemeentelijk Ondersteuningsfonds voor ambtenaren en werklieden op te heffen en het door de toenmalige Burgemeester bij besluit van 10 Augustus 1943, corr.no. 118806, afd. S.Z., op geheven Boetenfonds weder in te stellen, zulks gerekend te zijn ingegaan met 7 Mei 1945. Voor nadere bijzonderheden omtrent het fonds wordt verwezen naar de Verordening op het Boetenfonds (Verz. 1945, no. 3). BIJLAGE 1 De rekening van baten en lasten over het tijd vak 7 Mei31 December 1945 sloot met een voor delig saldo van f 929,27; die over 1946 met een nadelig saldo van f 529,37. Het kapitaal bedroeg op 31 December 1946 f 44.167,—. Totaal f 2.512,50 Niet binnen de gestelde termijn in ontvangst genomen 2 bijdragen, in totaal Ingetrokken door Burge meester en Wethouders een bijdrage f 46,— Overzicht van de ingewilligde verzoeken: Gehele of gedeeltelijke kunst gebitten en andere tandheelkun dige hulp: 43 bijdragen, tot een totaal bedrag van b. Bijzondere verstrekkingen (kunstarm, kunstbeen, beugels, breukbanden enz.): 5 bijdragen, tot een totaal bedrag van Kosten als gevolg van ver pleging: 2 bijdragen, tot een totaal bedrag van Wederinstelling Boetenfonds. Advies. Werkzaamheden. 6 99 99 99 Samenstelling Commissie van Kapitaal enz. - f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 83