1 2 De Commissie voor het Boetenfonds, W. NIEUWHOFF Jr., voorzitter. L. J. H. KUYPERS, secretaris. ten over de verslagperiode en de staten van be zittingen en schulden op 31 December 1945 en 31 December 1946 volgen hierna. ’s-Gravenhagc, 23 October 1947. Op het beheer van het fonds was de Verorde ning op het beheer van fondsen der gemeente ’s-Gravenhage (Verz. 1933, no. 24) van toepas sing. De betaling der bijdragen en het geldelijk be heer hadden plaats ten kantore van de Gemeen teontvanger. De rekeningen van baten en las- VERSLAG VAN HET BOETENFONDS. Geldelijk beheer. Baten. f f n f 1.080,37 Schulden op 31 December 1945. f 290,26 f 4.166,43 44.696,37 285,47 n f 44.986,62 f 44.986,68 Toelichting f 285,47 f 496,92 Bijgedragen door: Openbaar Slachthuis Gemeentewerken Electrieiteits-Bedrijf Ziekenhuizen Maatschappelijk Hulp betoon Gasbedrijf Bijdragen van de bedrijven en diensten Rente van beleggingen Depositorente 90,68 2,- 115,08 68,69 593,17 496,92 434,76 88,69 Lasten. Uitkeringen Onkosten Voordelig saldo 193,18 35,45 De Gemeenteontvanger, P. VAN WIJK. 81,— 10,10 929,27 7,85 84,51 65,35 35,08 3.888,— 24.906,77 10.963,01 n Bezittingen. Aandeel in de 3S pCt. geldverstrekking 1929 gemeente ’s-GravenhageI Aandeel in de 3% pCt. geldverstrekking 1931 gemeente ’s-Gravenhage Depót bij de Gemeenteontvanger Effecten Rente van beleggingen Gemeente ’s-Gravenhage, depositorente Debiteuren Bijdragen van de bedrijven en diensten, nog te ontvangen waarvan nog te vorderen: f f 19.35 84,51 129,35 35,08 Rekening van Baten en Staat van Bezittingen en f 1.020,37 Schulden. Crediteuren Kapitaal op 7 Mei 1945 overge nomen van het Gemeentelijk Ondersteuningsfonds voor amb tenaren en werklieden f 43.767,10 Voordelig saldo over 7 Mei t./m. 31 December 1945 929,27 Lasten over het tijdvak 7 Mei t./m. 31 December 1945.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 84