1 3 VERSLAG VAN HET BOETENFONDS. Baten en Lasten over het jaar 1946. f f n 28,60 62,25 J» n Nadelig saldo 2.590,89 2.590,89 f f f 2.323,50 Te zamen Bezittingen en Schulden op 31 December 1946. f 1,- n n 4.093,76 Kapitaal op 31 December 1946 44.167,— T> 3.645,— f 44.608,36 f 44.608,36 Toelichting: f 838,76 f 100,10 i) In liquidatie. n 838,76 657,91 186,51 316,09 529,37 100,10 186,51 Lasten. Uitkeringen (incl. daarop verschuldigde loonbelasting) 2) Onkosten Restitutie bijdragen voormalig Ondersteu ningsfonds voor ambtenaren en werklieden Provisie en omzetbelasting effecten registratie Vereveningsheffing De Gemeenteontvanger, P. VAN WIJK. 2.547,83 0,52 401,70 36,76 1,90 12,04 1,90 2,- 0,30 3,50 i) Uitkeringen aan derden daarop vallende loonbelasting voor rekening van het Fonds komende ingevolge Besluit van Burge meester en Wethouders d.d. 4 Jan. 1946, Corr. No. 154385, afd. S.Z Schulden. Crediteuren, nog terug te betalen bijdragen Te betalen uitkeringen (incl. daarop ver schuldigde loonbelasting) Loonbelasting nog af te dragen Vereveningsheffing nog te betalen Kapitaal op 31 December 1945 f 44.696,37 Nadelig saldo over 1946 529,37 Bijgedragen door: Verzorgingsdienst x) f 27,51 Openbaar Slachthuis 21,23 Gasbedrijf99,95 Dienst voor Sociale Belangen 314,57 Electriciteits-Bedrijf 318,50 Gemeentewerken15,70 Reinigingsdienst26,50 Ziekenhuizen11, Duinwaterleiding0,30 Plantsoenen3,50 224,33 f 2.547,83 f 25.504,90 10.963,01 115,08 Bezittingen. Depót bij de Gemeenteontvanger Effecten Rente van beleggingen Bijdragen van de bedrijven en diensten, nog te ontvangen Gemeente ’s-Gravenhage, depositorente Aandeel in de 3% pCt. geldverstrekking 1929 gemeente ’s-Gravenhage Aandeel in de 3% pCt. geldverstrekking 1931 gemeente ’s-Gravenhage 0,25 27,10 waarvan nog te vorderen f Staat van Rekening van 63,55 3,40 Baten. Bijdragen van de bedrijven en diensten Rente van beleggingen Depositorente Niet-opgevraagde bijdragen van ambtenaren en werklieden van het voormalige Onder steuningsfonds voor ambtenaren en werk- lieden Batig saldo exploitatie van de verstrekking I van warme bijvoeding aan het personeel I van het voormalig Gemeentelijk Vesti- I giugsbureau gedurende de bezettingsjaren Nadelig saldo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 85