6 z.oz 1 BIJLAGE GELDNEMER. 1. Ver. „Afd. van het f f f88.803,31 838,803,67 33/4 13.045,70 1975 n 520.000, 33/4 449.705,35 1979 n 31/2 170.421,68 1966 2.390.855,93 3,531 6) 24 April 1983 (Bijl. 236). 3.000, 5. I 11 Oct 1937 (Bijl. 496). 120,— 4 120,— 1947 U n 9. J. van der Veen 73.846,69 73.846,69 1958 n n 12.775,— 37a 12.775,— 4'/2 62.000,— 62.000, 1957 n 11. Kon. f 113.120 idem 151.345,— 151.345,— 1948 de n n T) Raadsbesluit en No. der Bijlage. Rente- I percen tage. rente loos. n n n n n n Voor bet inrichten van een lokaal barer vak school. Stichting van een ten toonstellingsgebouw. Aankoop en exploi tatie van gronden. 1-2-45— 31-1-46 2% 1-2-46— 31-1-47 3% rente loos. 31/2 31/2 31/2 Bedrag der aflossing in 1946. 5.464,70 788,04 1977 1977 1948 25 Jan. 1937 (Byl. 28) en besl. Bu rg. 24 Nov. 1942, (B.V. 689.) 28 Maart 1938 (Bij 1.144) 27 Juli 1942 (BV. 420), 19 Juni 1943 (BV. 336) en 12 Juli 1944 (BV. 808). Restant der schuld na de aflos sing over 1946. 1) 6.511,69 2.390.855,93 307.851.06 44.393,47 10.000,- a. Aankoop perceel grond aan de Raamweg. 3) 4.944.980,62 7. N.V. Tentoonstel lingsgebouw „Hout- rust”. 10. N.V. Steno-Dactylo Instituut Schoevers 2. Ver. „Kinderzieken huis te ’s-Graven- hage”. 4. N.V. Bouwgrond My. „Ockenburgh”. 3. N.V. Gemengd Be drijf Ned. Rode Kruis ’s-Gravenbage”. Exploitatie van het marktterrein aan de Herman Costerstr.: a. Renteloze bijdrage (terug te betalen zodra de exploitatie een batig saldo op levert). b. Voorschot in liqui- diteits tekort. Bouw en inrichting van een ziekenhuis. 13 Juli 1936 (Bijl. 348) en 17 Juli 1939 (Bijl. 360). Voor het af breken, overbrengen én we- deropbouwen v. h. Sumatrahuisen ryst- schuurtie in het W estbroekpark”. 25 April 1927 (Bijl. 355), 15 April 1929 (Bijl. 219) en 3 Maart 1930 (Bijl. 145). 27.979,24 89.719,72 109.036,80 76.325,76 f 303.061,52 Freule Elias-Stich- ting „Indisch Volks leven”. Voor aankoop van het schoolgebouw Vale- riusstraat 124. Bouw en inrichting van een ziekenhuis. Exploitatie van tram lijnen. 8 Aug. 1932 (Bijl. 427), 12 Dec. 1932 (Bij1.689), 1 Oct. 1934 (Bijl 470), 12 Sept. 1938 Bijl. 404) en 16 Sept. 1943 (B.V. .554). Jaar, waar in de lening geheel zal zijn afge lost. 30 Juni 1926 (Bijl. 380), 8 Jan. 1939 (Bij 1.572’38): Overzicht van door de Gemeente verstrekte geldleningen (uitgezonderd kasvoorschotten, bouwcredieten en voorschotten, verleend aan Woningbouwverenigingen op grond van de Woningwet). b. Aankoop van enige percelen grond aan of nabij de Raamweg, de Kwekerij weg en de Kwekerij vaart. Crediet ter betaling i van het verschil tus sen de verschuldig de erfpachtscanon en de canon, door B. en W. bepaald, indien de grond voor woningdoelein- den gebruikt zou zijn. 8- Vereniging tot be heer en instandhou ding van de Vak school voor Kappers(sters). I Doel, waarvoor de lening is verstrekt. crediet I ..350.000,— II 50.000,— III„ 10.000,— 1.200,— crediet I 35.000,— II 100.000,- III 110.000, IV„ 110.000,— i) Betreft de aflossing over 1945de aflossing over 1946 van f. 6.755,88 is eerst in 1947 ontvangen. van de vordering op de H.T.M. terzake van de inbreng bedroeg f13.058.932,89. 3) De Gemeente heeft bovendien nog deelgenomen in het kapitaal der Vennootschap voor een bedrag van f 200.000,—. Oorspron kelijk I bedrag der lening. 27 Febr. 1922 (Bijl. 165), 16 Nov. 1925 (Bij 1.910), 27 Apr. 1931 (Bijl.277) en8MrL1937(B(j 1.117). 6 April 1925 (Bijl. 297) en 8 Augustus 1938 (Bijl. 374). Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Kolo niën N.V. 113.120,— 6. N.V. Bouw-enExpl. Maatschappij „Von- delstraat” te ’e-Gra- venhage. 2) Het oorspronkelijk bedrag van de vordering op de H.T.M. terzake 4) De Gemeente heeft bovendien nog deelgenomen in het kapitaal der Vennootschap voor een bedrag van f 480.000,—. 5) Het restant der schuld ad f. 900,is kwijtgescholden bij raadsbosl. van 11 Nov. 1946, B.V. no. 338.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 90