I r 2 ft I i GELD NEMER. f 16.632,42 f 41/4 13.626,68 f 346,211) 1969 n 3i/2 4.223.285,67 317.563,54 1932 31/2 317.700.— 1968 n 15. 3i/a 100.000,— 100.000,— n 3 Jan. 1939 (Bijl. 572) 31/2 2.141.102,09 1.753.900,59 49.174,97 1970 n 1) Betreft de in 1946 vervallen aflossing. Tevens is in 1946 de op 31 December 1945 nog niet betaalde aflossing over 1945 ontvangen. as*» Doel, waarvoor de lening is verstrekt. Rente percen tage. Raadsbesluit en N«. der Bijlage. n n n Aanleg centrale ver warm ingsinstallatie in enige hotels. 4>/« 41/4 41/4 1.080,20 1.011,53 424,21 Bedrag der aflossing in 1946. 4637 1) 42,49 l) 17,82 1) 1959 1959 1959 Restant der schuld na de aflos sing over 1946. Do Gemeente heeft een lening opgeno men by het Pens.- fonds der H.T.M. en die doorgegeven aan de N.V. B. en W. van 3 Nov. 1945 (Bül. 418). 798,94 748,10 313,74 14. N.V. Exploitatie- Maatschappij Schevenin gen. Verbouwen en inrich ten van schoolge bouwen tot werkin richtingen a. Sirtemastraat b. Rogge veen straat Witte de W ithstraat c. Roggeveen straat 2 16. N.V. Gemend be drijf H.T.M. 6 Jan. 1941 (Bijl. 434 29 Juli 1946 (Bijl. 196). 12. *s-Gravenhaagsche Ver. ,Dr. Schroeder van der Kolk”. Eerste inrichting uit breiding van sanato rium ruimte (De Lig- hallen). „1.341.000, Stichting „Haags noodsanatorium 27 Mei 1946 (Bijl. 132) 2 Dec. 1946 (Bijl. 899) Oorspron kelijk bedrag der lening. ■laar, waar in de lening geheel zal zijn afge- lost 400.000,— waarvan op 31 Dec. 1946 is verstrekt f. 317.700.—) 3 Jan. 1939 (Bijl. 611») d. W. de Withstr. 119 Overneming koppel- verbinding tussen electriciteitsfabrie- ken van ’s-Graven- 'hage en Rotterdam. 13. N.V. Electriciteits- bedrijf Zuid-Hol land.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 91