7 J f 6.123.000,— In totaal f 2.887.000,— 278.000,— f en wegens uitloting f 4.871.500,— bedrag van een bedrag tot van een 1 GROOTBOEKEN DER 'S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD. VERSLAG OVER 1946. Dit Grootboek dient tot inschrijving van be paalde aan de Gemeente geleende kapitalen. Het aantal hoofden van rekening bedroeg op 31 December 1946 91. f 2.609.000,— 320.000 268.500,— 32.000,— en 61.500,— zodat op 31 December 1946 was ingeschrevenf 2.289.000,— bestaande uit 2 264 obligatiën van f 1.000, en 50 obligatiën van 500, uitmakende 3,38 pCt. van de in obligatiën uit staande Gemeenteschuld op die datum. Voor rente en koers, waartegen inschrijvingen konden worden gedaan, golden in 1946 de vol gende percentages: Van 1 Januari t./m. 15 Mei rente 2!6 pCt., koers 100 pCt.; van 16 Mei af rente 214 pCt., koers 100 pCt. 1.500, — 1.489.500,— 3.318.500,— 2.500, — 50.000,— 9.500, — f 1.386.500,— 3.123.000,— In 1946 werd op verzoek door gehaald 10 obligatiën; 100 1000 Op 31 December 1946 werd af gelost 1.251.500, In dit Grootboek heeft de inschrijving plaats van bepaalde, reeds in omloop zijnde obligatiën der gemeente ’s-Gravenhage, na inlevering daarvan. If Aan rente werd over 1946 uitgekeerd f 191.548,45; provisie aan daarvoor in aanmer king komende instellingen voor door haar bemiddeling tot stand gekomen inschrijvingen werd in 1946 niet betaald. Op 1 Januari 1946 beliepen de inschrijvingen een totaal bedrag van nominaal f 6.121.500, In 1946 werd ingeschreven 1.500, waarvan door 60 particulieren tot f 331.000,—; door 34 instellingen f 4.540.500,—. Het aantal inschrijvers bedroeg op 31 Decem ber 1946 94. Op 31 December 1946 was inge schreven: a 2V< pCt. a 2’/s pCt. a 3 pCt. a 3V2 pCt. a 33/« pCt. a 4 pCt. Op 1 Januari 1946 waren ingeschreven: 2 861 obligatiën van f 1.000, 52 Van de op 31 December 1946 aflosbare in schrijvingen tot een bedrag van in totaal f 1.311.500,— is afgelost f 1.251.500,— en ver lengd a 2’4 pCt. tot 31 December 1951 f 60.000, Van de ingeschreven kapitalen zijn aflosbaar op 31 December 1947 1948 1949 1950 1951 f 2.861.000,— 500,— 26.000,— Het totaal der inschrijvingen is als volgt samengesteld: 75 inschrijvingen van 1 t./m. 12 11 4 101 Deze inschrijvingen zijn gedaan door: 77 particulieren tot een bedrag van f 319.500, 14 instellingen 1.969.500,—- BIJLAGE GROOTBOEK B. 99 99 99 99 99 GROOTBOEK A. rekening. Rentevoet en koers. 99 99 99 Hoofden van Rente en provisie. Inschrijvingen. Inschrijvingen. Verlenging en aflossing. Samenstelling der inschrijvingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 92