1 GEMEENTEBELASTINGEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Het verslag geeft een overzicht van de vol gende Gemeentebelastingen: belasting op vermakelijkheden; hondenbelasting; straatbelasting en rechten wegens het gebruik of genot van openbare gemeentegrond; vergunnings- en verlofsrecht; schoolgelden. Het aantal afgegeven toegangsbewijzen be droeg, in percenten van het totaal, voor: Staat I bevat een overzicht van de opbrengst en van het voor toegangsbewijzen bestede be drag over de jaren 1944, 1945 en 1946, terwijl staat II een aantal gegevens vermeldt omtrent de in het verslagjaar van Gemeentewege uitge reikte of afgestempelde toegangsbewijzen in verschillende prijsklassen. De zuivere opbrengst dezer belasting bedroeg over 1946 f 2.379.420,tegen f 1.509.144,over 1945 en f 1.020.558,over 1944, zodat de opbrengst over 1946 rond f 870.200,of 57,6 pCt. meer be droeg dan die over 1945. Over 1939 bedroeg de zuivere opbrengst f 769.932, Het percentage van de totale opbrengst dezer belasting op van Gemeentewege uitgereikte of afgestempalde toegangsbewijzen bedroeg voor toneel, opera, operette, ballet en concerten 11,3, voor bioscoopvoorstellingen (waaronder ook van bioscopen uitgaande toneel- en revuevoor- stellingen, variété e.d.) 65,2, voor sport 3.1 en voor de overige vermakelijkheden 20,4. Uit staat II blijkt, dat in 1946 14 840 782 toe gangsbewijzen werden afgeleverd of gemiddeld 31 per inwoner. In 1939 waren deze cijfers onder scheidenlijk 7 914 580 en 16. Van het totale aan toegangsbewijzen bestede bedrag werd o.a. uitgegeven voor: (Zie staat III). In staat III komen voor het aantal houders van honden, iugedeeld naar hun inkomen, het aantal luxe-, bedrijfs- en waakhonden, alsmede de opbrengst der belasting over de jaren 1939 tot en met 1946. Het totaal aantal honden, waarvoor aanslagen werden opgelegd, bedroeg in 1944 14 728, in 1945 12 532 en in 1946 14 939, alzo in het laatste jaar rond 2 400 of 19 pCt. meer dan in 1945. De bruto-opbrengst der kohieren bedroeg (in ronde cijfers) in 1944 f 152.500,—, in 1945 f 126.500,— en in 1946 f 166.700,—. De zuivere opbrengst dezer belasting bedroeg, na aftrek van de ontheffingen en van de on inbare posten, over genoemde jaren rond f 136.900,—, f 101.100,— en f 144.500,—, alzo over 1946 rond f 43.400,of 42,9 pCt. meer dan over 1945. De cijfers van het laatste jaar kunnen nog wijzigingen ondergaan ten gevolge van nog op te leggen aanslagen, te verlenen ontheffingen op reclames en wegens oninbare posten. terwijl het gemiddeld bestede bedrag per toe gangsbewijs bedroeg voor: 1939 1944 1945 1946 1944 1946 1945 1946 1939 1944 toneelvoorstellingen opera en operette ballet concerten bioscoopvoorstellingen sport 4,7 62,2 3,6 toneelvoorstellingen opera en operette ballet concerten bioscoopvoorstellingen sport toneelvoorstellingen opera en operette ballet concerten bioscoopvoorstellingen sport 4,- 0,3 8,4 4,3 8,8 0,5 f 1,06 1,40 1,43 1,13 0,51 0,51 1,22 0,78 0,70 3,8 1,4 f 2,42 2,26 1,6 74,- 3,9 2,41 2,64 3,87 2,07 0,85 0,81 4.8 1.9 0,1 6,8 66,7 3,4 2,04 2,88 2,26 0,91 0,89 2,4 1,1 0,1 2,3 74,5 4,7 5.7 2 9 0,3 4.8 63,2 3.8 2,5 0,7 0,1 3,4 73,8 3,8 2,3 73,5 4,8 Belasting op vermakelijkheden. (Zie de staten I en II). Hondenbelasting. 1945 3,4 61,7 3,2 1939 BIJLAGE 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 94