8 STAAT VI. 5 'I VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. Belastingjaar 1946. STAAT V. Belastbare opbrengst. KLASSEN. Bedrag. Bedrag. f f f n n f 3.150.919,03 70 080 f 3.146.915,95 f 4.003,08 70 211 Totaal 131 SCHOOLGELDHEFFING (schoolgeldjaar 1945/1946). Soort van het onderwas. f f f 221,— totaal f 4.603 le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e Aantal percelen. Bedrag der ontheffingen en der oni n baar verklari n gen n n n n n n n n n n n n Totaal bedrag der belasting. >7 Zuivere opbrengst. 14.739,76 37.680,49 94.087,96 408.407,06 924.564,69 516.036,62 212.855,35 115.845,08 117.316,73 87.590,38 114.668,90 65.131,46 441.994,55 Normale belasting. (Art. 6, le lid der verordening). f n n n n n T n n n n n n n n n n n n r> n n 1.087,06 Totaal aantal per celen. 73,01 120,53 157,53 222,38 604,50 147,46 154,76 100,85 459,69 215,98 659,33 5 217 5 531 7 061 17 386 22 711 7 988 2 086 812 594 300 241 95 189 14.666,75 37.559,96 93.930,43 408.184,68 923.960,19 515.889,16 212.700,59 115.744,23 116.857,04 87.374,40 114.009,57 64.044,40 441.994,55 35.974,— 140.901,— 1.315,— 45.533,— 6.957,— 299.844,— 1.923,— 111.426,— 167.095,— 30.324,— 33.971,— 6.881,— 3.320,— 1.981,— 1.693,— 1.225,— 2.839,— 3.497,— 94,— 1.040,— 428,— 6.826,— 41,— 3.203,— 6.005,— 1.183,— 5.227,— 1.106,— 243,- 194,— n n n 1.200,- 1.600,- 2.000 - 33.135,— 137.404,— 1.221,— 44.493,— 6.529,— 293.018,— 1.882,— 108.223,— 161.090,— 29.141,— 28.744,— 5.775,— 3.077,— 1.787,— 1.693,— 1.004,— 100,— 200,— 300,— 500,— 800,— 1.200,— 43 25 16 13 20 3 2 1 3 1 2 2 5 174 5 506 7 045 17 373 22 691 7 985 2 084 811 591 299 239 93 189 Aantal percelen. Openbaar voorbereidend l.o gewoon l.o voortgezet gewoon l.o uitgebreid l.o buitengewoon l.o Bijzonder gewoon l.o voortgezet l.o uitgebreid l.o Openbaar middelbaar onderwijs voorbereidend hoger onderwijs Middelbaar technische school Zeevaartschool Openbaar handelsavondonderwijs avondnjjverheidsonderwijs voor jongens en meisjes Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorber. onderwijs Openb. avondnijverheidsonderwijs, voorber. tot de visserijschool Visserijschool (de school is niet geopend geweest) 3/4 belasting (voor één voorziening). (Art. 6, 3e lid der verordening). Straatbelasting: Rangschikking der belastbare percelen in groepen naar de kadastrale huurwaarde met opbrengst der belasting voor iedere groep naar de toestand op 1 Januari 1946. Bedrag der kohieren. 4.000,— 6.000,— 6.000,— 8.000,— 8.000,en daarboven Gemeentelijke centrale school voor machineschrijven: jaarcursus in machineschrijven netto-opbrengst f 1.154, korte cursus 3.097,— cursus in stenografie352, 200,— 300,- 500,- 800,- n r> 2.800,— 4.000,— T) n Verschillende van de hierna genoemde bedragen zullen nog wijzigingen ondergaan ten gevolge van nog op te leggen aan slagen, nog te verlenen ontheffingen en verdere oninbaarverklaringen. i) In Staat IV komt het totaal aantal percelen, dat ten kohiere is gebracht voor, alsmede het totaal bedrag aan straatbelasting. In de kohieren kan een perceel met het straatbelastingbedrag meer dan éénmaal voorkomen door een ten onrechte opgelegde aanslag of door verkoop in de loop van het belastingjaar. In staat V komen de percelen met de straatbelastingbedragen niet meer dan éénmaal voor. Hierdoor verschilt het totaal aantal percelen en het totaal belastingbedrag met staat IV. Beneden f 100,—tot n n n 1.600,— 2.000,— 2 800,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 96