3 i mhhh 1 KEURINGSDIENST VAN WAREN VOOR HET GEBIED 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Het keuringsgebied ’s-Gravenhage omvat 31 gemeenten, die op 31 December 1945 in totaal 778193 inwoners telden. De heffing, bedoeld in artikel 13 Warenwet, werd geheven van omstreeks 9 000 bedrijven, welke tot een bruto bedrag van ruim f 38.200, in de kosten van de Dienst bijdroegen. Het onderhoud van het gebouw we.d tot het allernoodzakelijkste beperkt. Het instiumenta- rium en het glaswerk werden, voor zover dit mogelijk bleek, door aankoop op peil gehouden. Na afloop van de huurovereenkomst, die met de Rentmeester der Domeinen was gesloten in zake het medegebruik van een auto, kon, na volledige revisie en door het beschikbaar komen van de benodigde banden, de dienstauto weder om in gebruik worden genomen. Van de dienst rij wielen, die dringend door nieuwe moesten worden vervangen, konden, door aanschaffing van zes nieuwe rijwielën, de oudste exemplaren uit de circulatie worden ge nomen. BIJLAGE 9 Met dankbetuiging voor de vele en belang rijke door hem aan de Gemeente bewezen dien sten werd, wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd op 1 September 1946 aan Dr. F. H. van der Laan eervol ontslag als directeur verleend. Op die datum trad on dergetekende als zijn opvolger in functie. Tot scheikundige werd met ingang van 1 Au gustus aangesteld de heer J. G. Erdbrink, che misch doctorandus. Op 3 Mei 1946 overleed de keurméester A. D. Verdoold. Wegens huwelijk namen de dames H. Langen, adjunct-analyst en J. M. Riebroek, schrijver 2e klasse, ontslag; zij werden vervangen door on derscheidenlijk W. J. Boenk, analyst A en mej. M. E. Visser, schrijver 2e klasse. Op eigen verzoek werd eervol ontslag verleend aan mej. M. S. Hoogervorst, adjunct-analyst; zij werd vervangen door mej. P. L. Bunschoten, analyst A. Wegens oproeping in militaire dienst van H. J. Huizinga, schrijver 2e klasse, werd aange steld mej. A. Herst, typiste-kantoorbediende. In verband met de uitbreiding van de admi nistratieve werkzaamheden werd aangesteld mej. C. Th. van Eysden in de rang van typiste- kantoorbediende. Aan de werkzaamheden in het laboratorium namen vier volontair-analysten deel; drie hun ner behaalden begin September het diploma van analyst en werden kort daarop elders als ana lyst aangesteld. Op 31 December 1946 telde de Dienst 30 perso neelsleden, t.w. 21 mannelijke en 9 vrouwelijke. Bovendien waren 2 werkvrouwen voor het schoonhouden van het gebouw aan de Dienst verbonden. Het aantal ziektedagen van het personeel was I -1 In het jaar 1946 zijn de volgende besluiten afgekondigd: K.B. van 5 Januari 1946, S. no. G. 7, tot tijdelijke afwijking van het Broodbesluit; K.B. van 12 Januari 1946, S. no. G. 11. tot wijzi ging van het Broodbesluit; K.B. van 5 April 1946, S. no. G. 85, tot vaststel ling van een regeling betreffende de verbinden de kracht van enige bezettingsregelen betref fende de standaardisatie van melk; K.B. van 22 Juli 1946, no. 20, betreffende de in trekking van de bepalingen waarbij het geoor loofd was, brood, waarin mout en moutextraet was verwerkt, onder bijzondere benaming te verkopen K.B. van 10 September 1946, S. no. G. 244, hou dende aanvulling van het Azijnbesluit, van het Margarinebesluit, van het Oliën- en Vettenbe sluit, van het Specerijenbesluit en van het Vleesextractenbesluit K.B. van 10 September 1946, S. no. G. 245, tot wijziging van het Broodbesluit; K.B. van 4 October 1946, S. no. G. 274, tot wijzi ging en aanvulling van het Meelbesluit; K.B. van 5 November 1946, S. no. G. 313, tot wijziging van het Melkbesluit; K.B. van 22 November 1946, S. no. G. 326. tot wijziging van het Koffie- en Theebesluit; K.B. van 30 November 1946, no. 27, tot intrek king van een verleende toestemming voor het gebruik van een product genaamd „meelverbe- teraar Mevebe” voor de bereiding van brood. Uitvoeringsbesluiten Warenwet. Personeel. Keuringsgebied. Gebouw en inventaris. —dl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 98