I 9 aantal 2 door langdurige ziekte van enige ambtenaren zeer hoog en bedroeg 1272. ALGEMEEN OVERZICHT. Gedurende het verslagjaar verbeterde de voedingsmiddelenvoorziening in velerlei opzicht. Hoewel de meeste artikelen nog moesten wor den gedistribueerd, konden daarnaast belang rijke waren als meel- en grutterswaren en aard appelen vrij en in elke gewenste hoeveelheid worden gekocht, terwijl de toewijzingen aan de levensmiddelenindustrie en aan restaurants en café’s werden verhoogd. De kruidenierszaken vertonen dan ook een heel ander beeld dan in de voorgaande jaren. Vervangingsmiddelen zijn uitzondering geworden, hoewel surrogaten van limonade zich, in verband met de suikerschaar- ste, nog handhaven; voor zover dit waardeloze producten betreft, wordt daartegen met kracht opgetreden, waardoor die nu practisch zijn ver dwenen. De hoop, dat een betere levensmiddelenvoor ziening een daling van het aantal overtredingen met zich mee zou brengen, is slechts ten dele vervuld. Weliswaar kwam aan het vervalsen van melk door toevoeging van taptemelk een eind, doordat deze laatste geen handelsartikel meer is, op ander gebied steeg het aantal knoeie rijen in zodanige mate, dat het totaal aantal der strafvervolgingen dit jaar nog is toegenomen tot 473 (vorig jaar 450). De in de vervoersmiddelen verkregen verbe tering maakte een groter frequentie van het bezoek der controlerende ambtenaren mogelijk. Het aantal in 1946 verrichte inspecties en onder zochte monsters mag dan ook alleszins bevre digend worden genoemd. Blijkens tabel A en B bedroeg het aantal inspecties in winkels, op markten en in vervoermiddelen 62 022, terwijl 33 736 monsters van verschillende waren op het laboratorium werden onderzocht. (In 1945 waren deze cijfers onderscheidenlijk 50 379 en 33 824.) Bij dit onderzoek op het laboratorium bleek, dat 2 489 monsters (7,4 pCt.), als ondeugdelijk moes ten worden aangemerkt. Door het ontbreken van bouwmaterialen is het onderhoud van vele bereidplaatsen en win kels in de afgelopen jaren sterk verwaarloosd. In de loop van het verslagjaar bleek deze mate riaalvoorziening in dier mate verbeterd, dat in de meest dringende behoeften kon worden voor zien. In gevallen, dat met het oog op de hygiëne van het bedrijf verbetering dringend gewenst was, werd na verstrekking van een urgentie- verklaring door de Dienst, een toewijzing van bouwmateriaal verstrekt, zodat talrijke bedrij ven konden worden verbeterd. In de gemeente Reeuwijk werd een voor de broodbereiding totaal ongeschikt geworden bedrijf, in overleg met de Burgemeester dier gemeente, ontruimd. BEVINDINGEN OPGEDAAN BIJ HET ONDER ZOEK VAN VERSCHILLENDE WAREN. De onderzochte monsters bier bleken, be houdens geringe afwijkingen, te voldoen aan de eis, dat het gehalte van de stamwort 5,9 pCt. moet bedragen; kunstmatige kleurstoffen wer den niet aangetroffen, het alcoholgehalte lag tussen 1.3 en 3,5 gewichtsproeenten. Aan de hand van de door de Inspectie van de Volksge zondheid verstrekte gegevens, werd een onder zoek ingesteld naar het verkopen van een medicinaal tonicum onder de aanduiding „bos bessenwijn”. In één geval kon de overtreding worden bewezen en werd een strafvervolging ingesteld. Een groot aantal monsters jenever werd onderzocht op alcoholgehalte en méthylalcohol. Deugdelijke jenever dient ten minste 35 volume- procenten alcohol te bevatten; talrijke monsters voldeden ruimschoots aan die eis. In acht ge vallen werd wegens verkoop van jenever met een te laag gehalte een strafvervolging inge steld op grond van de Keuringsverordening. In bijna al deze gevallen werd door de verkoper min of meer volmondig toegegeven de van de distillateur ontvangen jenever te hebben verdund, om zodoende aan de vraag van een groot aantal afnemers te kunnen voldoen. Tegen de fabrikant van een zeer ondeugdelijke Ver mouth werd eveneens een proces-verbaal opge maakt en de waar aan de handel onttrokken. Het azijnzuurgehalte van de meegebrachte monsters blanke, gele en kruidenazijn was her haalde malen te laag, gewoonlijk echter niet meer dan 0,5 pCt.; meestal kon met een waar schuwing en hercontróle van het gehalte wor den volstaan. Voor grotere afwijkingen werden 6 processen-verbaal opgemaakt. Kunstmatig gekleurde azijn werd meermalen aangetroffen. Van vrijwel alle onderzochte monsters vrueh- tenazijn was het ge'halte aan azijnzuur te laag; dit geldt speciaal voor een als citroenazijn aan geduide azijn, welke bovendien geen bestand delen van citroenen bevatte en kunstmatig was gekleurd. Talrijke partijen w’erden in beslag genomen. Azijn met aaltjes werd practisch niet meer aangetroffen; de reden hiervan is, dat de meeste azijn tegenwoordig in flessen in de handel wordt gebracht, waardoor infectie, zoals vroeger bij het gebruik van azijnvaten, wordt voorkomen. Azijnessences werden niet aangetroffen. Veel aandacht werd besteed aan het toezicht op brood, daar liog bij voortduring veel afwij- VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. L Alcoholhoudende dranken. Azijn. Brood.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 99