10 in 6 vaseline in het deeg verwerkt. In al deze ge vallen werd proces-verbaal opgemaakt. Bij het onderzoek van monsters banketspijs en verwante waren bleek het veel gebruikte bonenmeel niet of onvoldoendee verhit te zijn geweest. Dergelijk bonenmeel is schadelijk voor de gezondheid. Door voldoende verhitting wordt de schadelijke werking teniet gedaan. Ook werd amandelspijs aangetroffen, waarin de amandelen geheel of gedeeltelijk door bonen waren vervangen. Maatregelen werden genomen om te trachten aan deze misleiding een einde te maken. Tegen een fabrikant van gemalen muisjes werd proces-verbaal opgemaakt, aangezien deze waar inlevering van 100 pCt. suiker verlangd. De aangetroffen partij werd in beslag genomen. Enkele monsters volvette kaas hadden een te laag vetgehalte in de droge stof. Veelvuldiger waren te lage vetgehalten bij monsters smeerkaas. Voor het niet of onvoldoende aanbrengen van een aanduiding aangaande het vetgehalte van kaas werd in 8 gevallen proces-verbaal opge maakt. De onderzochte monsters koffie en thee vol deden aan de gestelde eisen. In enkele gevallen werd aanmerking gemaakt op onjuiste aan duidingen. Het onderzoek van de onder het Meelbesluit vallende waren gaf in het algemeen weinig aan leiding tot het maken van aanmerkingen. De aanduidingen voldeden echter nog vaak niet aan de gestelde eisen. Op de samenstelling van de monsters jam en huishoudjam behoefden vrijwel geen aanmer kingen te worden gemaakt. In een zeer gering aantal gevallen werd een iets te hoog water- gehalte geconstateerd. Enige malen bleek het gewicht van de inhoud geringer dan het gewicht, hetwelk op grond van de aanduiding op de verpakking moest worden verwacht. De meegebrachte monsters limonade-gazeuse voldeden niet alle aan de sedert 1942 verlaagde eisen. Enkele monsters met een suikergehalte lager dan 4 pCt. waren aanleiding tot het op maken van proces-verbaal. Aan het einde van het verslagjaar is wederom de eis gesteld, dat limonade-gazeuse ten minste 8 pCt. suiker dient te bevatten, terwijl de aan wezigheid van kunstmatige zoetstof niet langer is toegestaan. Vijfmaal werd limonadesiroop met een te laag suikergehalte aangetroffen. Bij het onderzoek van monsters vruchten limonade werden de volgende afwijkingen ge constateerd: aanwezigheid van zetmeelstroop; te laag suikergehalte; te veel conserveermid del; aanwezigheid van kunstmatige zoetstof en te geringe hoeveelheid van de in de verpakking aanwezige waar. Éénmaal werd proces-verbaal opgemaakt wegens te laag suikergehalte (1 pCt.) en éénmaal wegens de aanwezigheid van kunst matige zoetstof naast een te laag suikergehalte. Een drietal monsters puddingsaus had een te laag suikergehalte; in één dezer gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. Een ander monster bezat een te hoog gehalte aan conserveermiddel. Een monster alcoholvrije likeur had een te laag gehalte aan suiker, terwijl op de verpak king geen hoeveelheidsaanduiding was aange- vruchtensappen te te bracht. Desw’ege werd proces-verbaal opge maakt. Meermalen moest aanmerking worden ge maakt op onjuiste aanduidingen bij vruchten op water of op sap. Veelal waren vruchten op water ten onrechte aangeduid als vruchten op sap. De bij het onderzoek van meest geconstateerde afwijkingen waren: hoge gehalten aan conserveermiddelen en lage soortelijke gewichten. Vruchtendrank werd op enkele plaatsen beslag genomen, aan gezien de waar geen pero- xydase bevatte en niet vrij was van conserveer middelen. Tegen de fabrikant werd deswege 18 pCt. meel bevatte; bij aankoop werd een strafvervolging uitgelokt. Driemaal werd proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van het aantreffen van kunst matig gekleurde vruchtenpuree. Dezelfde maat regel werd genomen tegen een fabrikant van appelmoes, nadat bij herhaling bleek, dat het suikergehalte te laag was. Enige partijen appelmoes, welke grote hoe veelheden conserveermiddel bevatten, werden in beslag genomen. Aangetroffen werden chocoladepasta’s met te veel conserveermiddel en met zetmeelstroop. In het laatste geval werd verlangd, dat de waar werd aangeduid als huishoudchocoladepasta. Een partij van een op chocoladepasta gelijkende waar was niet juist aangeduid en bovendien sterk gistend. Zij werd deswege aan de con sumptie onttrokken. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Kaas. thee. Meel en grutterswaren. Jam, limonade, vruchtensappen enz. Koffie en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 100