10 9 Tabel D geeft een overzicht van de bij het onderzoek van gepasteuriseerde melk gevonden resultaten. Van melkproducten werden 327 monsters genomen, waarvan 29 niet of niet geheel aan de eisen voldeden. Een monster karnemelk w7as met water verdund; het vetgehalte van een partij yoghurt was te laag. Voor beide gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. De onderzochte mon sters karnemelkspap voldeden alle aan de ge stelde eisen. In het algemeen mag worden gezegd, dat de samenstelling van de onderzochte melk- producten redelijk goed was. Naar aanleiding van een klacht van een win kelier, die van mening was, dat de aan hem ge leverde suiker niet zou voldoen aan de gestelde eisen, werd een onderzoek ingesteld, waarbij bleek, dat deze suiker was bedeeld met zg. dex- tropur (glucose). Toen de aan hem leverende grossier werd gecontroleerd, bleken bij deze een aantal balen suiker aanwezig te zijn, waarin eveneens glucose kon worden aangetoond. Na een scherp verhoor bekende deze ten slotte, dat hij de balen gedeeltelijk had opengemaakt en de suiker voor een gedeelte had vervangen door glucose, een suikersoort, welke minder zoet en goedkoper is dan suiker (saccharose). Vanzelf sprekend werd tegen de knoeier proces-verbaal opgemaakt, terwijl de vervalste suiker uit de consumptie werd genomen. De ingekomen monsters keuken- en huishoud- stroop konden alle als deugdelijk -worden ge boekt. Een monster rietsuikerstroop bevatte aardappelstroop; op de partij werd beslag ge legd. De samenstelling van de onderzochte honing gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Bij één partij bleek de aangegeven inhoud aan merkelijk hoger te zijn dan de werkelijke; zij werd pas vrijgegeven, toen strookjes met de juiste aanduiding waren aangebracht. Aangetroffen werd vanillesuiker, welke niet met suiker (saccharose) was bereid en boven dien te weinig vanilline bevatte. Tegen de fabrikant werd een strafvervolging ingesteld. Modelmelk wordt in één bedrijf bereid. Bij het onderzoek werden herhaalde malen afwijkingen I geconstateerd. Het onderzoek van de binnengebrachte mon sters margarine gaf in het algemeen bevredi gende resultaten. Een vochtgehalte, hoger dan E pCt., kwam sporadisch voor; ook stemde de Enige monsters witte en zwarte peper bleken bij onderzoek een te hoog as- en zandgehalte te bezitten, terwijl bij sommige de inhoudsaandui- ding ontbrak of met te kleine letters was aan gebracht. Ook bij de andere soorten specerijen bleek niet altijd voldaan te zijn aan het op de verpakking aanbrengen van de vereiste inhouds opgave. In het algemeen werden der gelijke par tijen geblokkeerd, tot volledig aan de gestelde eisen was voldaan. Bij nootmuscaat werd een enkele maal gecon stateerd, dat de waar sterk schimmelig was, hetgeen inbeslagneming tot gevolg had. Op de samenstelling van kaneel behoefde geen aanmerking te worden gemaakt. Een monster kerrypoeder bleek een veel te hoog asgehalte te hebben. aangegeven inhoud in het algemeen overeen met de werkelijke. In de loop van het verslagjaar werden krui denierswinkels en andere verkoopplaatsen plot seling overstroomd met keurig gecapsuleerde flessen, voorzien van even fraaie etiketten, welke een op slaolie gelijkende waar inhielden. Op het etiket was met kleine letters vermeld: „Samengesteld met gearomatiseerde witte olie medicinaal Ph. N. 5”. Bij onderzoek bleek de waar paraffineolie te zijn, kunstmatig gekleurd en voorzien van een ook in boter voorkomende geurstof. Alle aangetroffen partijen werden in beslag genomen, terwijl tegen de N.V., welke dit artikel in de handel bracht, proces-verbaal werd opgemaakt. Paraffineolie (minerale olie) is een artikel, dat om verschillende redenen schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de mens en dus als consumptieolie ontoelaatbaar is. Het behoort in kruidenierswinkels niet thuis. De onderzochte monsters slaolie konden alle als deugdelijk worden geboekt. Ook op monsters bak- en braatvet e.d. be hoefde geen aanmerking te worden gemaakt. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Modelmelk. honing. 351 56 7 37 4 0 0 10 Melkproducten. Tabel D. Overzicht teuriseerde melk. 1. Aantal onderzochte monsters 2. Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens: a. aanwezigheid van colibacteriën b. te hoog kiemgehalte c. te hoog vriespunt <1. vetgehalte niet gelegen tussen de vastgestelde grenzen e. vuil andere reden Suiker, stropen en Spijsvetten en -oliën. Specerijen. van het onderzoek der monsters gepas-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 103