t ft b I I k n 10 Vis. Tabel H. Vis. 10 hoger mag zijn dan 6 pCt.; in één monster werd zelfs 16 pCt. van dit bindmiddel aangetroffen. Doordat wild en gevogelte niet aan de distri butiebepalingen zijn onderworpen, is wildgehakt en paté de volaille een in de handel zeer veel voorkomend artikel. In vele gevallen bleken deze waren van zeer inferieure samenstelling in verband met het zeer hoge watergehalte, waarbij een hoog zetmeelgehalte dient om de watertoevoeging te maskeren. Daarbij is de prijs zeer hoog en de voedingswaarde zeer gering. Grote partijen werden in beslag ge nomen en talrijke processen-verbaal opgemaakt. Meermalen werd vleeswaar in blik aangetrof- In de eerste maanden van het jaar waren nog grote partijen haring aanwezig (waaronder veel steurharing), die voor het grootste deel voor de rokerijen bestemd waren, voor een ander deel tot marinaden werden verwerkt. Deze hoeveel heden waren nauwelijks voldoende om aan de vraag te voldoen. In het voorjaar werd in het kanaal nog enige wTeken gevist op zg. kanaalharing, hoofdzakelijk bestemd voor de rokerijen. De trawlvisserij der kleine vloot wrnrd in de eerste maanden van het jaar sterk belemmerd door de felle koude en het alles behalve gunstige weer. De aanvoeren bleven ver beneden het gemiddelde. Ook de vis serij op schol, schar, tong enz. was slecht, ook al, omdat de kleine vloot met het oog op het ruwe weer kort onder de kust moest blijven en vaak binnen lag. Pas in Maart werd het voor deze vissers gunstiger. De motorloggers ver kregen beter resultaat en de aanvoeren o.a. van wijting, kabeljauw en tong waren goed. In de tweede helft van Mei gingen de loggers ter haringvangst en de vangsten bleken al dadelijk goed te zijn. De haring, hoewel niet van de eerste soort, werd door het pulbiek gaarne geaccepteerd. Later werden er grote vangsten van goede maatjesharing gedaan. Ook met de haringtrawl werd veel haring gevangen, die tot harderwijker werd verwerkt. Door de intensieve haringvisserij, welke ook de bemanning van de kleine trawlervloot aan trok, werd er deze zomer bijna geen verse zeevis aangevoerd. De besommingen waren echter hoog in verband met de permanente schaarste aan zeevis. De verse zeevishandel moest dan ook worden voorzien van vis uit andere havens afkomstig. Kleine partijen makreel en gul wer den uit Denemarken geïmporteerd. Een intensieve controle werd uitgeoefend op de visbakkerijen, waar het gebruik van mine rale olie gevreesd moest worden. Dit toezicht leidde in twee gevallen tot een strafvervolging. Bovendien werd proces-verbaal opgemaakt wegens het bakken van vis in een onzindelijk bedrijf. Aandacht werd besteed aan de aandui ding op de verpakte, geconserveerde vispro ducten. Van de 39 ingekomen klachten aangaande ondeugdelijke vis bleken bij onderzoek 24 onge grond te zijn. Bijgaande Tabel II geeft een overzicht van de verrichte inspecties. F 1 ït Nog steeds blijft een intensief toezicht op de samenstelling van vleeswaren nodig; ook dit jaar werden talrijke afwijkingen geconstateerd. De meeste golden een te hoog vochtgehalte en het toevoegen van meel aan rauwe rookworst, waarin dit bindmiddel niet is toegelaten. Tal rijke waarschuwingen waren het gevolg van deze bevindingen, terwijl ook vele malen pro ces-verbaal werd opgemaakt. Slechts een enkele maal werd nog worst aan getroffen, welke kunstmatig was gekleurd. Gebraden gehakt voldeed vaak niet aan de eis, dat het gehalte aan watervrjj zetmeel niet Gemeente. Gecons. Vers. 66 14 51 15 21 28 391 11 614 6 906 7 579 1 079 7 262 5 565 6 203 81 878 3 840 612 ‘■i'i 468 501 2 538 48 72 49 164 92 39 481 305 247 5 481 20 53 32 65 ven ters. 2 82 773 867 869 9 339 68 125 81 265 465 585 5 481 50 92 76 157 Ge rookt. 25 93 896 581 609 5 665 61 94 64 188 549 582 4 125 53 89 5 162 Totaal ■aantal gekeurde partijen. 2 284 2 507 22 055 219 390 215 721 Delft Gouda 's-Gravenhage Rijswijk Voorburg Wassenaar. Overige gemeenten win kels. Totaal aantal inspec ties. 664 638 5 888 55 101 70 163 Ge droogd. Ge zouten. bereid- plaat- sen. Aantal inspecties van opslag plaat sen. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. I Aantal gekeurde partyen. Ge bak ken. mark- i ten. Vlees- en vleeswaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 104