10 f 3.896,48 14.159,81 f 146.991,01 9.396,67 Blijft *f 137.594,34 19 FINANCIEEL GEDEELTE. Administratief Overzicht. 2.144,88 177,84 Dit is f 15.458,08 beneden het volgens de be groting voor 1947 geraamde bedrag. Dit voordelig saldo zal moeten worden ver rekend op de begroting voor 1949. Het Rijk en de aangesloten gemeenten ge zamenlijk ontvangen elk 50 pCt., derhalve f 7.729,04. Als netto-opbrengst van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der Warenwet (Stbl. 1935, no. 793), werd voor 1947 geraamd een bedrag van f 28.900,—. De opbrengst was f 38.190,83, hetgeen f 9.290,83 boven de raming is. Dit bedrag zal op de Rijksbijdrage over het jaar 1949 in min dering worden gebracht. Bij een totaal der kosten over 1947, groot f 146.991,01, en een aantal inwoners op 1 Januari 1946, groot 778805, bedragen de kosten over 1947 per inwoner 18,9 cent. Worden de rente en afschrijving van. het ge bouw en de inventaris (stichtingskapitaal en uitbreidingskosten) buiten beschouwing gelaten, dan bedragen de overblijvende kosten over 1947 f 146.991,01, verminderd met f 14.900,09, dit is f 132.090,92 of per inwoner 17 cent. 6.965,58 975,03 Omtrent de rekening van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over het jaar 1947 valt het volgende op te merken. De bijdragen van het Rijk, de Centrale ge meente en de Kringgemeenten in de kosten van de Keuringsdienst bedroegen volgens de begro ting over 1947 f 153.052,42 De bijdrage van elke gemeente afzonderlijk werd berekend naar het aantal inwoners op 31 December 1945. Zie de specificatie der be- drijfsrekening, artt. IV en V der baten. De lasten bedroegen in totaal f 161.150,82 De baten, bestaande uit: Vergoeding door de Ge meente voor speciale onderzoekingen ten dienste van Gemeen telijke instellingen en bedrijven Vergoedingen voor spe ciale onderzoekingen ten dienste der Kring gemeenten Rente van kasgeld Verhaal van pensioens bijdragen Bijzondere inkomsten De niet door inkomsten gedekte uitgaven over 1947 hebben dus bedragen Te verminderen met het batig saldo over het jaar 1945, ten be drage van VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 113