11 III. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. 2 in gebouwen en inrichting zich bevinden, glo baal genomen, goed worden genoemd. V. SLACHTHUIS, INBEGREPEN KOELRUIMTEN VERS VLEES. De hierna volgende staat geeft een vergelij kend overzicht van de slachtingen in 1946 en 1947 in de keuringskring ’s-Gravenhage. IV. ALGEMENE MEDEDELINGEN. Met voldoening kan worden geconstateerd, dat het jaar 1947 t.o.v. de voorafgaande jaren een belangrijk minder ongunstig eindresultaat heeft opgeleverd. Zowel het aantal slachtingen als de invoer van vlees zijn toegenomen. In vergelijking met 1946 bedraagt de verhoging van de omzet 43 pCt. Vooral hebben hierbij de afslachting van vee in het najaar en het slachten van dieren be stemd voor invriezing, een rol gespeeld; ook mag de invoer van belangrijke partijen bevroren bui tenlands vlees niet onvermeld blijven. Niet uit het oog mag worden verloren, dat van de verhoogde omzet ongeveer 1 000 000 kg vlees op 31 December lag opgeslagen in de vriesinrich- ting en eerst in 1948 in consumptie wordt ge geven. Bovendien werd door het op lange termijn in gebruik afstaan van het tot vriesinrichting in gerichte bovenkoelhuis een flink bedrag aan huur ontvangen. Hoewel de behandeling van de voorgenomen tariefsverhoging in een gevorderd stadium ver keert, stagneert de eindbeslissing, omdat het directoraat-generaal voor de prijzen zijn onder zoek nog niet heeft beëindigd. Gedurende dit verslagjaar werd een belang rijke hoeveelheid onderhoudswerk verricht, maar niet al datgene, hetwelk in het voornemen lag. Het vaak niet verkrijgbaar zijn van de nodige materialen of de late aflevering hiervan werkte belemmerend. Aangaande de uitbreidings- en vernieuwings- werken kan worden medegedeeld, dat de ver nieuwing van het pekelleidingnet zo goed als gereed kwam, een schaftlokaal voor het Gemeen- tepersoneel werd ingericht en in gebruik ge nomen en enkele werktuigen werden aange schaft. Niettegenstaande het feit, dat nog veel werk moet worden uitgevoerd, mag de toestand waar- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. f 110.719,88 Overgebracht 605,13 1.937,53 f 163.629,43 Diersoort. Tegen I betaling, i 21 217 85 1 ■V 1 349 Totaal 22 10 140 Schapen en lammeren Geiten Rekening voor derden Goederen in bewerking Aanleg en uitbreiding 13 145 3 997 159 1 550 7 070 10 338 9 437 1 436 36 2 12 489 36 165 92 6 522 184 2 7 068 10211 992 2 276 156 2 Totalen 1947. Zonder betaling. 186 51 3 389 7 300 11 89 3 11 625 585 18 840 120 2 127 8 445 Zonder betaling. 41 3 133 5 189 25 24 770 4 582 177 1 333 Algemene onkosten. Ver lof gold Ziekengeld. Af: uitkering Rijksverze- keringsbank f 1.332,40 uitkering Raad van Arbeid 46.928,73 1.467,33 216,60 4.296,89 64 16 561 263 5 025 56 855 146 46 1 700 82 30 1 161 2 978 16 166 i i Meer. Zondor betaling. Minder. Tegen i betaling. 1 612 2 047 50 829 94,30 28,20 14.474,23 11.317,63 7.255,19 Eenhoevige dieren: wegende 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg Runderen: wegende 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg minder dan 41 kg Varkens: wegende 81 kg of meer geslacht gewicht 41 tot 81 kg minder dan 41 kg Togen betaling. Schoonhouden Verwarming dienstgebouwen en algemene verlichting Kantoorkosten Diversen f 13.759,18 f 13.255,16 Aantal slachtingen in 1946 en 1947 vergeleken. Totalen 1946. Tetren i Zonder I betaling, I betabne.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 122