11 VII. KOELRUIMTEN DIVERSE WAREN. Poelierswaren Uitvoercertificaten. Uitvoercertificaten werden niet afgegeven. VIII. IJSFABRIEK. Statistisch overzicht. De directeur van het Openbaar Slachthuis, P. VAN RIJN. 9 Afkeurbewijzen. Afgegeven werden 13 407 bewijzen van af keuring. Herkeuring. Er werd eenmaal herkeuring aangevraagd, waarbij de oorspronkelijke beslissing gehand haafd bleef. Invoerkeuring. Bij de keuring van vlees, ingevoerd uit het buitenland, werd afgekeurd 6 442*/2 kg. Repressieve keuring. Bij de repressieve keuring werden afgekeurd 6896 kg rundvlees, 90 kg kalfsvlees, 465 kg paar- devlees, 428 kg varkensvlees, 23 kg schapenvlees, 17 kg geitenvlees, 14 kg rundvet, 214 kg afval en 5 281 kg vleeswaren. De staat op bldz. 8 geeft een overzicht omtrent slachtingen, voorwaardelijke goedkeuringen en afkeuringen in de keuringskring ’s-Gravenhage. In deze staat betekenen de letters: V.G.: goed gekeurd op voorwaarde van sterilisatie; V.G.T.: goedgekeurd op voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht (vrijbank), terwijl de letters a, b, c, d en e aangeven, dat men te doen heeft onderscheidenlijk met normale slachting, nood- slachting wegens ongeval, slachting zonder dat levende keuring heeft plaats gehad, ziek of wrrak dier,, dan wel gestorven dier. Gezouten spek. Dit jaar was geen spek aanwezig voor inzou- ting, zodat voor dit doel geen pekeleellen wer den verhuurd. Het aantal verkochte staven ijs bedroeg dit jaar 85 902, t.o.v. 1946 een vermindering van 5 336 staven of 6,21 pCt. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit, dat in 1947 veel minder ijs is af genomen door reders. en vlees. De vriesruimten, in huur afgestaan aan poe liers voor de opslag van wild en gevogelte, on dergingen vrijwel geen verandering. De grote vrieskamers waren ook nu weer regelmatig bezet. Met ingang van September werd voor de tijd van een jaar het bovenkoelhuis in zijn geheel verhuurd als vriesinrichting voor de opslag van vlees. De uit laatstbedoelde verhuring verkregen opbrengst is verantwoord op de Exploitatiere kening van het Slachthuis, met inbegrip van de koelruimten vers vlees, aangezien het boven koelhuis behoort tot het complex slachthuisge bouwen. Keuring op grond van het bepaalde in art. 8. Het onderzoek volgens art. 8 leidde tot afkeu ring van 1631 kg vlees en 1516 !4 kg afvallen. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 129