2 De grote gouden medaille werd in 1947 toege kend aan Mr. Dr. J. J. Boasson, Gemeentesecre taris. W. C. A. Riem Vis, directeur van de Dienst voor Sociale Belangen en P. C. Wesseling, refe rendaris C ter Gemeentesecretarie; de gouden medaille aan A. Keus, geneeskundige bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst, G. Koning, leider Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze, L. A. de Coole, technisch hoofdambtenaar B bij de Gemeenteplantsoenen, E. J. Herweijer, directeur van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen, N. J. Rengers, hoofd ingenieur, afd. chef Bouw- en Woningtoezicht, Th. M. Gundlach, administrateur E bij de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en J. Beek, administrateur E bij het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf. De grote zilveren medaille werd toegekend aan J. F. Ekering, hoofdcommies ter Gemeentesecre tarie, W. D. Boll, administrateur C Gemeentelijke Hypotheekbank, G. de Wit, hoofdcommies ter Gemeentesecretarie, W. P. J. Gestman, technisch hoofdambtenaar B bij de Duinwaterleiding, W. M. Metman, technisch hoofdambtenaar B bij de Duinwaterleiding, W. J. Schouten, administra teur B in algemene dienst, J. Koch, hoofdboek houder Gemeentelijk Gasbedrijf, F. J. C. Briedé, Bescherming van de Industriële Eigendom (28 Mei); een groep Engelse scholieren (11 Juni); de Nederlandse Juristenvereniging (27 Juni); een groep Zweedse handballers (14 Juli); een gezelschap Deense gasten, in het kader van het opnieuw aanknopen van vriendschapsbanden na de oorlog (25 Juli); een groep Zwitserse onder wijzers en kwekelingen (29 Juli); de Internatio nale Studenten Organisatie (29 Juli); een gezel schap burgemeesters uit de Verenigde Staten (5 Augustus); de Vereniging van toehoorders en oud-toehoorders van de Academie voor Inter nationaal Recht (7 Augustus); een groep Tsjechen (9 Augustus); de International World Power Conference (8 September); het Finan ciële Congres (9 September); het Tweede Inter nationale Belastingcongres (11 September); een gezelschap Vlaamse Kunstenaars (15 Septem ber); de International Conference on Social Work (15 September); het Adoptie-comité Pon- tianak (17 September); een groep Franse ex- krijgsgevangenen (18 September); het Konink lijk Instituut van Ingenieurs ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van dit instituut (22 September); een gezelschap Belgische burge meesters (25 September); het Leger des Heils (27 September); een groep gasten uit Drenthe en Groningen (11 October). Op 5 November werd een lunch aangeboden aan de leden van het orkest van de Belgische Nationale Omroep. De Wethouders zijn genoemd in de volgorde, vastgesteld voor de vervanging van de Burge meester bij ontstentenis. De werkzaamheden van het College waren op die datum als volgt verdeeld. a. de Burgemeester: de Politie, de Brandweer, het Oud Archief, het vreemdelingenverkeer, de Drankwet, de bevolking, de verkiezingen, de Burgerlijke Stand, de militaire zaken en alle zaken betreffende de verdeling van woonruimte. b. de Wethouder van Wederopbouw en Open bare Werken, Ir. L. J. M. Feber: de Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting, het Bouw en Woningtoezicht, de Gemeentewerken, de Gemeenteplantsoenen en de Wederopbouw. c. de Wethouder van Financiën, Th. M. Dresmé: de financiën en de Gemeentelijke Hypotheek bank. d. de Wethouder van Sociale Zaken, C. H. P. TT. van den Oever; de personeelsaangelegenheden (behalve die van de Politie, de Brandweer en het Onderwijs), de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, de statistiek en de voorlichting, de openbare gezondheid, de sociale verzekering en sociale zorg. e. de Wethouder van Economische Zaken, Dr. B. van den Tempel: het Gemeentelijk Gasbedrijf, het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, de Duinwaterleiding, het Openbaar Slachthuis, het Haven- en Marktwezen, de Gemeente lijke Reinigingsdienst, de Stichting „Cen traal Badbeheer”, de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank, de Haagse Tramweg-Maat- schappij en handel en nijverheid. f. de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, J. van Zwijndregt: het Onderwdjs, de Stich ting „Haagse Sport- en Speelterreinen” en alle kunstzaken, met inbegrip van de toneel- zaken, zomede het artistieke gedeelte der sociale kunstopdrachten. Het Gemeentebestuur heeft in 1947 officieel ontvangen: het bestuur en de leden van het genootschap „Pulehri Studio” ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van dit genootschap (10 Januari); het „Orehestre Colonne” uit Parijs (9 Februari); militairen, behorende tot de batterij die de saluutschoten loste bij de geboorte van H. K. H. Prinses Marijke (18 Februari); de Internatio nale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (20 Februari); een gezelschap Engelse gasten, in het kader van het opnieuw aanknopen van vriendschapsbanden na de oorlog (8 April); een gezelschap Deense architecten (7 Mei); het In ternationale Landbouwcongres (19 Mei); het Congres van de Internationale Vereniging tot Toegekende medailles. Officiële ontvangsten door het Gemeentebestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 12