12 1 500 000 m3; 270 000 m3. water. 3 winning van diep grondwater met putten langs de Kaswetering kwam in zoverre gereed, dat op 10 November de wateronttrekking kon begin nen. Voorlopig wordt het water onder hevel- werking naar Sprang A, de voornaamste zij- sprang op de hoofdader, gevoerd, zodat het ver mogen nog beperkt is. Wanneer in de loop van het volgende jaar de eerste pomp gereedkomt, kan een meer intensieve exploitatie beginnen. De werktijden en opbrengsten van de bema- lingsinstallaties op diepe putten waren als volgt. 657 000 m3; De afdeling „Winning en Filters" voerde de normale onderhouds- en exploitatiewerkzaam- heden uit, zoals het spoelen van de voorfilters; het schoonmaken van de nafilters, van de rein* waterkelders en van de verzamelkom; het onderhoud van de terreinen en van de dienst gebouwen. Het schoonmaken van de nafilters werd ver der gerationaliseerd, ten gevolge waarvan het aantal m2, dat per manuur wordt schoonge maakt, kon worden opgevoerd. Een nieuwe methode van vervoer van het afgeschuimde vuil is in onderzoek. Het toenemende waterverbruik maakt het nodig het vermogen van het nafiltercomplex te vergroten. Een uitbreiding van de met duin zand gevulde filters zou zeer kostbaar zijn. De ervaringen met nafilter 4b, waarin sinds vele jaren een rivierzandvulling is gelegen, hebben uitgewezen, dat daarmee een hogere filtersnel- heid kan worden toegepast. Er is daarom be sloten meer nafilters met rivierzand te vullen. In de loop van het verslagjaar werd begonnen met het daarvoor gereedmaken van de nafilters 7a en 7b. Het duinzand werd daaruit verwijderd. afgeleverde water en op het drinkwater op ver schillende punten van het leidingnet. De bac teriologische controle werd meer gesystemati seerd en bestaat thans uit: 1. een maandelijkse controle van het filtraat van elk van de nafilters; 2. een wekelijkse controle Pompstation af geleverde water; 3. een maandelijkse controle van het water, dat uit een zevental over de stad verspreid liggende tapkranen wordt getapt. Elk onderzoek bestaat uit een bepaling van het aantal bij 22° C in 3 X 24 uur op bouillon gelatine kweekbare kiemen, een onderzoek naar de aanwezigheid van coli-kiemen volgens de methode van Mac Conkey en die van Eijkman en, zo nodig, de voorgeschreven bevestigings- reacties, indien de genoemde coli-proeven posi tief uitvallen. Uit de uitslag van het onderzoek op coli-kiemen volgens Mac Conkey wordt het meest waarschijnlijke aantal van die kiemen per 100 cm3 bepaald. In het door het Pompstation afgeleverde water werden in de 52 onderzochte monsters vijf maal 5 of minder bij 22° C op bouillon-gelatine kweekbare kiemen per cm3 gevonden; in 12 ge vallen was dat aantal 6 tot 10; in 25 gevallen 11 tot 20; in 9 gevallen 21 tot 30; 1 maal was het 67. Het gemiddelde bedroeg 15 kiemen per cm3. Het uit het coli-onderzoek volgens Mac Con key met 5 porties van 100 cm3, 5 porties van 10 cm3 en 5 porties van 1 cm3 water gevonden meest waarschijnlijke aantal coli-kiemen per 100 cm3 water was in 17 gevallen 0; in 10 gevallen meer dan 0, maar kleiner dan 0,20; in 7 gevallen meer dan 0,20, maar kleiner dan 0,50, en in 1 geval meer dan 0,50, maar kleiner dan 1,0. Gemiddeld was dit aantal 0,16 per 100 cm3. Het biologische onderzoek van het drinkwater bestond uit het systematische spuionderzoek van een aantal over de stad verdeeld gelegen brandkranen en uit het maandelijkse onderzoek van het bij de zeven monsterpunten in de stad afgetapte water. Met het spuionderzoek van brandkranen werd achtmaal het gehele leiding net in de stad onderzocht. Er werden bij dit onderzoek in het algemeen geen bijzondere groeiverschijnselen waargenomen. Slechts de normaal aanwezige lage organismen werden gevonden. Het laboratorium van de Keuringsdienst van 'Varen controleerde wekelijks de chemische en bacteriologische hoedanigheid van het drink water. Het gemiddelde van de bij dat onder hoek gevonden aantallen bij 22° C op bouillon gelatine kweekbare kiemen bedroeg 34 per cm3. De reeds in het vorige verslag genoemde van het door het De diepe putten, die hevelend op Sprang A zijn aangesloten, leverden de volgende hoeveel heden. Serie R (in Meijendel) Serie A (in Meijendel) (geschat) Serie C (in de Vlakte van Waalsdorp) (geschat) Serie D (langs de Kaswetering) (geschat) In het geheel leverden de diepe putten in het verslagjaar ongeveer 7’A millioen m: VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Aantal Installatie. a an i ai bedrijfstiren. 3 Diverse werkzaamheden. Serie S (Spoorbaan) Serie H (Harstenhoek) Serie K (Kijfhoek) Serie B (Bierlap) 8 734 5 879’/z 8 733*/4 8 747 600 000 m3; Opbrengst ge durende 1917 in m3. 863 400 709 200 1 363 300 1 464 300 /inning van diep water.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 137