12 4 wijze het afvalwater op voor de winning on sehadelijke wijze te verwerken. De afdeling „Machinekamer” zette de pro grammatische revisie van de ruw- en rein waterpompen voort. De pompen „Machinekamer 7 en 8”, die in de buizenkelder waren opgesteld, werden daaruit verwijderd. De eerstgenoemde pomp werd aan het Delftse Waterleidingbedrijf, de laatstgenoemde aan de N.V. Nederlandse Kabelfabriek te Alblasserdam verkocht. Het vermogen van de gezamenlijke ruw-water- pompen bleek nauwelijks voldoende om aan de toegenomen waterbehoefte te kunnen voldoen. Als voorlopige uitbreiding werd begonnen met het verplaatsen van de pomp „Machinekamer 1” naar het ruw-waterpompstation in Sprang A. Het slopen van de laatste twee stoommachines werd voorbereid. Op 24 December werden deze werkzaamheden openbaar aanbesteed. De afdeling „Beplantingen” voerde een vrij omvangrijk beplantingsprogramma uit, voor namelijk ter vervanging van in de bezettings tijd verloren gegane beplantingen. Op diverse percelen in Meijendel werden bijna 30000 stuks loofhontplantsoen van verschillende soorten geplant. De nieuwe beplanting van het Konings- bos, die in het vorige verslagjaar was aange legd en die in het algemeen goed is aangeslagen, werd ingeboet met 3000 Oostenrijkse dennen en ongeveer 7 000 stuks verschillend loofhoutplant- soen. Ter verbetering van het aanzien van het Harstenhoekterrein werd de beplanting van enige kleine percelen aldaar gezuiverd en aan gevuld. Bovendien werden enige percelen langs de spoordijk aldaar beplant. Hiervoor werden ongeveer 7 000 Oostenrijkse dennen en 13 000 stuks loofhontplantsoen gebruikt. De resultaten van de kwekerij waren dit eerste jaar van de exploitatie vrij gunstig. De berberis, vlier, els en wegedoora, die uit in eigen terrein gewonnen zaad werden ge kweekt, kwamen uitstekend op. De grootste exemplaren konden in het najaar al in het ter rein worden uitgeplant; de kleinere werden op de kwekerij verspeend. Het zaaibed esdoorns mislukte. Van de in eigen terrein gewonnen zaden van dennensoorten gaven alleen de zee- denneu (pinus pinaster) goede opkomst. De bergdennen (pinus montana uncinata), die uit Deens zaad werden gekweekt, kwamen goed op. In het geheel werden ongeveer 10 000 stuks plantsoen uit zaad gekweekt. In het najaar werd een grote partij eenjarige dennen, die uit de handel was betrokken, op de kwekerij verspeend om nog één of twee jaar te worden opgekweekt. Er werden 20 000 Oosten rijkse dennen (pinus nigra austriaca), 10 000 Corsicaanse dennen (pinus nigra eorsicana) en 10 000 grove dennen (pinus silvestris) uitgezet. De zaaibedden voor dennen kregen een zwa- De uitvoering van de nodige wijzigingen in de constructie maakte goede voortgang. Er werd een begin gemaakt met het door de oorlog vertraagde onderhoud van de water toren. De hoge en de lage torenbak werden schoongemaakt, geasfalteerd en na grondige desin feetie weer in gebruik genomen. De onder steuning van het houten plankier rond de lage bak, die uit houten klossen bestond en die was vergaan, werd door een ijzeren ondersteuning vervangen. Het binnenwerk van de toren werd geschilderd. De afdekking van de hoge bak en de vernieuwing van de dakbedekking werden voorbereid en de daarvoor nodige materialen besteld. De timmerwerkplaats werd enigszins gewij zigd en er werd een kleine gecombineerde hout- bewerkingsma chine opgesteld. Het bleek, dat het bij de heersende marktprijzen veel voor deliger was betonwaren in eigen beheer te maken. Er werd daartoe aan het Pompstation een loods ingericht, waarin een betontril- machine werd opgesteld. Behalve de voor de afdeling „Productie” nodige betonwaren, zoals afrasteringspalen, fietspadtegels, tegels voor de nafilters, werden er materialen voor de afdeling „Distributie” vervaardigd, zoals verhoogstuk- ken voor brandkraanstraatpotten. dienstkraan- klossen, afschermkapjes voor aftapinrichtingen voor brandkranen. Door de vervaardiging van deze artikelen van trilbeton wordt op het ver bruik van het schaarse hout en gietijzer be spaard. Getracht werd de diepe putten Serie B (Bier- lap) door een behandeling met zoutzuur te rege nereren. Het resultaat was niet afdoende. Nadat in het vorige jaar uit laboratoriumproe ven was gebleken, dat met de moderne insecti ciden de spinnenplaag op het Pompstation zou kunnen worden bestreden, werd deze methode in dit jaar op grote schaal toegepast. De resul taten waren gunstig. Met de kartering van het duingebied werd een aan vang gemaakt. De luchtfoto’s werden genomen, nadat terrestrisch de meetkundige grondslag was vastgelegd. Een groot gedeelte van de beboste terreinen werd tachymetrisch opgenomen. Het onderhoud aan gebouwen en dienstwonin gen werd krachtig voortgezet. Het zinken dak van de machinekamer werd hersteld. De dienst woningen werden aan de buitenzijde geheel en van binnen voor zover nodig geschilderd. Het zinken dak van een van de dienstwoningen werd geheel vernieuwd. De dienstwoning „Golfzang”, die door de Duit sers zeer zwaar was beschadigd, werd gesloopt, nadat het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater had verklaard, dat het onmogelijk was om aldaar op betrouwbare en economische VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 138