3 Bij Raadsbesluit van 22 December 1947 werd een wijziging vastgesteld in de Verordening regelende de samenstelling en de werkkring der vaste Raadscommissiën, bedoeld in de artt. 60 en 197 der Gemeentewet. Het betrof de instelling van een Commissie voor de Economische Ont wikkeling (hieronder als no. 17 aan te treffen). De taak der Commissie zal zijn het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in hun beleid ten aanzien van die vraagstukken van economisch belang, die niet moeten worden geacht uitslui tend te behoren tot de taak van een der andere Commissiën van Bijstand. De vaste commissiën uit de Raad waren op 31 December 1947 de volgende. 1. Raadsberoepscommissie: Mr. D. J. I. van den Oever (voorzitter), mevrouw E. van den Boschde Jongh en Dr. E. J. Tobi (leden), Dr. F. L. van Muiswinkel, B. T. Peeters en W. Wagenaar (plaatsvervangende leden); 2. Commissie voor de Verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Bur gemeester (voorzitter), Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, Dr. Ir. B. Bölger, Mr. J. A. M. Borghols, W. den Duik Jaczn., Drs. C. A. A. van Luttervelt en B. T. Peeters (leden) 3. Commissie voor de Gemeente financiën: Wet houder Th. M. Dresmé (voorzitter), Dr. Ir. B. Bölger, D. Buys, Drs. C. A. A. van Lutter velt, B. T. Peeters, Mr. H. Schürmann en W. Wagenaar (leden); 4. Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), J. W. van den Akker en Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, mevrouw N. C. Boumavan Strieland, G.W. Hijlkema, P. P. J. Metscher en K. J. Nieukerke (leden); 5. Commissie voor het Onderwijs: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), mevr. E. van den Boschde Jongh, C. A. M. Diepen horst, Mr. J. J. Hangelbroek, Mr. H. W. J. M. de Jong, H. J. Mollen en G. van Praag (leden); 6. Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voor zitter), Mr. J. A. M. Borghols, P. P. J. Met scher, Dr. F. L. van Muiswinkel en Dr. E. J. Tobi (leden); 7. Commissie voor de DuinwaterleidingWet houder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), mevr. A. C. van KoertMulder, Drs. C. A. A. van Luttervelt, A. C. Toet en N. Veld hoen (leden); 8. Commissie voor het Haven- en Marktivezen: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voorzit ter), mevr. M. M. CamffermanMussert, C. P. Damme, W. den Duik Jaczn., G. W. Hijlkema, Dr. F. L. van Muiswinkel en K. J. Nieukerke (leden); 9. Commissie voor het Openbaar Slachthuis: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voor zitter), J. F. van Bijsterveld, W. den Duik Jaczn., H. N. W. Hovens en Dr. E. J. Tobi (leden); 10. Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), D. W. Dettmeijer, A. L. M. Dinkhuijsen, mevr. A. C. van KoertMulder, H. Smitskamp, A. C. Toet en W. Wagenaar (leden); 11. Commissie voor de Gemeentelijke Reini gingsdienst: Wethouder Dr. B. van den referendaris A ten kantore van de Gemeenteont vanger, L. Erades, technisch hoofdambtenaar B bij het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, W. F. Nijland, hoofdmagazijnmeester bij het Gemeen telijk Electriciteits-Bedrijf, P. J. Wieffering, hoofdboekhouder Gemeenteziekenhuizen, J. G. M. v. Rijn, technisch hoofdambtenaar B bij het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, J. Vaandra ger, leraar bij het Gemeentelijk middelbaar- en voorbereidend hoger onderwijs, W. Halbertsma, hoofd van een school voor gewoon lager onder wijs; de zilveren medaille aan K. Bakker, tech nisch ambtenaar 1ste klasse bij het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, P. de Vries, technisch hoofdambtenaar A bij Gemeentewerken, P. v. d. Knaap, technisch ambtenaar 1ste klasse bij Ge meentewerken, J. W. Bosman, bode-Stadhuis, J. A. van Duijne, technisch hoofdopzichter B bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, G. Timmers, tech nisch hoofdambtenaar A bij Gemeentewerken, H. Koneijnenberg, bureauehef C bij de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, P. Houpst, chef-inkoop bij het Gemeentelijk Gas bedrijf, C. H. Segaar, technisch hoofdopziehter A bij Gemeentewerken, Mej. M. Homberg, on derwijzeres in handwerken bij het lager onder wijs, J. Dam, hoofd van een school voor gewoon lager onderwijs, J. G. van Beemen, onderwijzer bij het lager onderwijs, C. den Ouden, onderwij zer bij het (meer) uitgebreid lager onderwijs, R. Witteveen, onderwijzer bij het (meer) uitgebreid lager onderwijs, Mej. H. J. Riedijk, onderwijzeres bij het lager onderwijs, Mej. C. J. Feil, onderwij zeres bij het Gemeentelijk voorbereidend onder wijs en Mej. M. van den Berg, onderwijzeres in handwerken bij het lager onderwijs. De bronzen onderwijsplaquette werd toege kend aan H. J. Jacobs, hoofd van een school voor buitengewoon lager onderwijs, J. H. Enter, hoofd van een school voor (meer) uitgebreid lager onderw’ijs en Mej. W. H. Korn, onderwijze res bij het lager onderwijs. Vaste commissiën uit de Raad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 13