12 7 Van de 11 breuken traden er 7 op in de lang durige vorstperiode in het begin van het ver slagjaar. Buisbreuken Lekkende verbindingen Breuken in gietijzeren aanvoerleidingen naar brandkranen Buisbreuken als gevolg van sloopwerkzaamheden moeten worden vermeerderd, terwijl 21 meters, welke voor 1947 als vermist waren opgegeven, zijn teruggevonden. Het totale aantal verloren gegane meters bedraagt thans 1241. In de meterwerkplaats werden 28 842 water meters schoongemaakt, hersteld, beproefd en geijkt. Schoonmaken, herstellen, beproeven, ijken, zegelen en verven vergden te zamen een werktijd van gemiddeld 95 minuten per meter. mede van breuken in gietijzeren aanvoerleidin gen naar brandkranen, welke breuken gedu rende het verslagjaar zijn hersteld. In 1947 werden 86 nieters, die vroeger door gebrek aan onderdelen waren af gekeurd, gecom pleteerd en aan de voorraad toegevoegd. Afge keurd werden 899 meters, terwijl 2 155 meters werden verkocht. Het in het vorige jaarverslag genoemde aantal van 1 137 voor ten gevolge van de ramp in het Bezuidenhoutkwartier verloren gegane watermeters bleek in 1947 met 125 te heden de brandkranen, welke indertijd voor besproeiingsdoeleinden in de verhoogde midden paden waren geplaatst, maar voor dat doel niet meer nodig waren, naar de voetpaden voor de huizen verplaatst. Een en ander is geschied in overleg met de Brandweer en de Dienst der Gemeenteplantsoenen. Bij sloopwerkzaamheden in het Bezuidenhout kwartier en ’s-Gravenhage-West werden in totaal 34 brandkranen weggenomen. Hieronder volgt een opgave van breuken en lekkende verbindingen in het leidingnet, als- Op 31 December bedroeg het aantal openbare ondergrondse brandkranen 6 256 van het type I) en 5 van het type E, terwijl het aantal sproei kranen 204 bedroeg. In het verslagjaar werden 169 brandkranen, die in de winter 1946/1947 bevroren waren ge weest, van een nieuwe aftapinrichting voorzien, ten gevolge waarvan bevriezingsgevaar tot een minimum is beperkt. In enkele straten, waar een groot aantal brandkranen was bevroren ge weest, is een verdeling van de brandkranen aan gepast aan de. nieuwe normen, waardoor 15 brandkranen konden worden weggenomen. Tevens werden bij de hier bedoelde werkzaam- In de loop van het verslagjaar kwamen 194 nieuwe aansluitingen aan het hoofdleidingnet tot stand. Een overzicht van het aantal dienstleidingen geeft onderstaande tabel. In die tabel zijn tevens de aantallen tijdelijk afgesloten dienstleidingen opgenomen. V2" 3/<" i" I'/Z' 1 'Z2" 2” 3” 80 mm) 4'' (100 mm) 6” (150 mm) 8" (200 mm) Totaal VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Omschrijving. Totaal. 80. 250. 350. 7 1 1 1 1 Aantal dienstleidingen. Kaliber. Geruimd in 1947. Totaal. Atgesloten. 3 910 991 194 i i 62 273 61 947 1 527 531 469 261 83 82 17 1 127 191 2 1 Nieuwe dienstleidingen in 1947. 11 1 2 257 1 454 113 28 28 14 7 8 1 337 592 39 8 6 6 3 105 71 10 3 1 4 Op 31 December 1947. Aangesloten. 60 016 60 493 1 414 503 441 247 76 74 16 1 123 281 g. Watermeters. Middellijn der leiding in mm. 100. Breuken en lekken in het leidingnet. Openbare brand- en sproeikranen. f. Aansluitingen aan het hoofdleidingnet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 141