12 c. 129 002 h. IV. i. 9 33 826 11908 21583 51 389 10 296 945 574 135 439 3177 104 Het aantal aangesloten percelen nam gedu rende 1947 toe met 1 944 tegen 6 523 in het daar aan voorafgaande jaar. Het aantal percelen, dat op 31 December 1947 aan het hoofdleidingnet was aangesloten, ■ijkt uit het volgende overzicht. j. k. 822 815 a. b. d. e. f. Het waterverbruik gedurende de uren van minimumverbruik in de nacht, zg. nachtver- bruik, varieerde van 240 tot 340 m3/h en be droeg gemiddeld 280 m3/h. Gedurende het verslagjaar werden 11 nieuwe bewijzen van inschrijving uitgereikt; 9 erken ningen kwamen te vervallen. Het aantal uitge reikte bewijzen van inschrijving bedroeg op 31 December 507. Bovendien was aan 43 per sonen toestemming verleend om in eigen per celen waterfitterswerkzaamheden te verrichten (vorig jaar 41). gezet, in afwachting van de bovenbedoelde beslissing van Gedeputeerde Staten over het Raadsbesluit van 16 December 1946. Na de goedkeuring door Gedeputeerde Staten werden verdere stappen bij de regering onder nomen om te geraken tot het oprichten van een Nederlandse industrie voor het vervaardigen van buizen met voorspanning voor de transport leiding. m3 Besloot de Gemeenteraad in zijn zitting van 16 December 1946 tot aanleg van de rivierwater- leiding, eerst ruim een jaar later verleenden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij hun besluit van 30 December 1947/2 Januari 1948 hun goedkeuring aan dit Raadsbesluit. In afwachting van deze goedkeuring verzoch ten Burgemeester en Wethouders op 29 April 1947 aan de Minister van Sociale Zaken de tot standkoming te bevorderen van een algemene nutswet ter eventuele toepassing van de Belem- meringenwet Verordeningen en de Belemmerin- penwet Privaatrecht voor de aanleg van de transportleiding. Op 22 Mei 1947 hebben Burgemeester en Wet houders bij genoemde Minister de totstand koming aangevraagd van een algemene nutswet ter eventuele toepassing van de Onteigenings wet bij het in eigendom verkrijgen van de nodige gronden in de gemeente Bergambacht. De voorbereidingen voor bedoelde wetten werden echter door genoemd Ministerie stop- Bovendien werd water geleverd voor 695 brandkranen (afzonderlijke aansluiting); 16 tui nen (afzonderlijke aansluiting); 117 urinoirs (met meter); 157 standpijpen met -watermeter; 6 sproeiwagens (met meter); 1 monument (Ge meentelijk Electriciteits-Bedrijf)6 261 openbare brandkranen; 33 openbare kranen; 2 drinkbak ken voor paarden; 32 drinkbakken voor honden. De staat op blz. 10 waarbij mag worden verwezen naar de bijlage, die een grafische voorstelling bevat geeft een overzicht van de grootte van de bevolking, het waterverbruik en de geldelijke opbrengst van de waterverkoop sedert 1920. Rijksgebouwen Gemeentegebouwen Totaal (Overgangsregeling, zie artikel 6 van het Tarief.) levering tegen gewoon tarief (f 0,30 per m3, eventueel met rabat) levering tegen f 0,25 per 0,20 0,15 0,10 0,10 aan hofjes (206) tijdelijke gebruiken levering a f 2,25 per kwartaal m 1,50 Bij een onderzoek in percelen, waar een abnormaal verbruik was geconstateerd, werden onder meer in 1 865 gevallen (vorig jaar 1 494) meer of minder ernstige gebreken aan binnen leidingen en toestellen geconstateerd en wel 290 (vorig jaar 413) in stortbakken voor closetin- richtingen, 230 (vorig jaar 281) lekkende tap kranen, 1170 (vorig jaar 692) lekken in binnen leidingen, waaronder 794 (vorig jaar 429) onder grondse lekken, terwijl in 175 (vorig jaar 108) gevallen een tapkraan in geopende toestand werd aangetroffen. In de bovengenoemde gevallen ging het ge zamenlijk hogere verbruik het geraamde gemid delde verbruik met ruim 150 000 m3 (vorig jaar 90 000 m3) te boven. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 99 99 V. BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE EXPLOITATIE. g- h. Diverse distributie-aangelegenheden. Waterverbruik gedurende de nachturen. Regeling voor de erkenning van waterfitters. RIVIERWATERLEIDING. Overige percelen volgens watermeter. Volgens abonnement. Aantal percelen. - 1 637 Particuliere percelen volgens watermeter. Dienst voor abnormale verbruiken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 143