12 FINANCIEEL GEDEELTE. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. II Omtrent de rekening over 1947 kan het vol gende worden opgemerkt. De bedrjjfsrekening .sluit met een voordelig saldo van f 699.986,68 tegenover een voordelig saldo van f 415.258,94 over 1946. De baten (zonder rekening te houden met artikel III „Restitutie door de Gemeente van kosten van openbare dienst”) zijn circa f 216.670,hoger. Meer brachten op artikel I „Opbrengst van het duinwater” rond f 262.420,van artikel II „Op brengsten uit de distributie” de onderdelen a „Huur van watermeters” rond f 4.640,—, b „Huur van dienstleidingen” rond f 2.500, c „Sluiten en heropenen van dienstkranen en verzegelen van brandkranen” rond f 900,e „Vergoeding van kosten ingevolge artikel 14, 3e lid, laatste zin van het Tarief" rond f 400, g „Diversen” rond f 2.100,artikel IV „Rente van kasgeld” rond f 750,van artikel V „Bijzon dere inkomsten”, b „Huren en pachten” rond f 150,d „Diversen” rond f 27.200,en artikel VI „Verhaal van pensioensbijdragen” rond f 4.660,—. Minder brachten op van artikel II „Opbreng sten uit de distributie” onderdeel f „Werken voor rekening van anderen” rond f 87.600,en van artikel V „Bijzondere inkomsten” de onder delen o „Posten van afgesloten dienstjaren' rond f 1.250,c „Baten der Spaarregeling” rond f 200, De lasten zijn (zonder rekening te houden met artikel III „Kosten van openbare dienst”), ver geleken met die van 1946, rond f 68.060 lager. Meer werd gevorderd oor artikel I „Produc tiekosten” rond f 43.610,artikel II „Distri- butiekosten” onderdeel c „Diversen” rond f 12.880,—, voor artikel V „Algemene kosten” o.a. voor de onderdelen a „Jaarwedden, even tuele wachtgelden en lonen hulppersoneel” rond f 6.430,c „Verlofgelden” rond f 8.530,e „Kinderbijslag” rond f 10.110,g „Invalidi teitswet” rond f 970,j „Pensioenen” rond f 49.130,u „Druk- en bindwerk, schrijf- en tekenbehoeften, diverse bureau-onkosten” rond f 2.340,u' „Briefporti enz.” rond f 2.990, z „Schoonhouden der gebouwen voor de alge mene dienst” rond f 3.020,en aa „Verlichting en verwarming der gebouwen voor de algemene dienst” rond f 2.190, Lager waren van artikel II „Distributiekosten” onderdeel a „Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters” rond f 560,onderdeel b „Werken voor rekening van anderen” rond f 83.910, artikel IV „Onderhoudskosten” rond f 4.830, van artikel V „Algemene kosten” onderdeel h „Ziektewet” rond f 2.650,onderdeel i „Zieken fondsenbesluit” rond f 3.090,—, onderdeel k „Bijdragen voor eigen en weduwen- en wezen pensioen” rond f 3.940,onderdeel cc „Diver sen” rond f 57.540,terwijl meer werd overge bracht naar de artikelen II en III van de Lasten rond f 8.830,Verder waren lager artikel VI „Renten” rond f 13.150,artikel VII „Afschrij vingen” rond f 21.800,artikel VIII „Oninbare posten” rond f 7.000,hetgeen veroorzaakt is door wat ruime reservering over 1946, en artikel IX „Uitkeringen aan de Gemeente” f 2.714,—. De kostprijs van het water bij de verbruikers bedroeg 17,6142 cent per m3 tegen 19,3395 cent per m3 in 1946. De af geleverde hoeveelheid water bedroeg circa 11,9 pCt meer dan in 1946. Het aantal percelen, waaraan water werd geleverd, bedroeg op 31 December 1947 circa 1,5 pCt meer dan op 31 December 1946. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond f 596.810,en verminderde door aflos sing met rond f 351.790, VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 146