4 Commissie van toezicht en advies voor de be graafplaatsen: voorzitter: de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisves ting; leden: de directeuren van de Dienst der Gemeentewerken, van de Dienst der Gemeente- plantsoenen en van de Algemene Begraafplaats; secretaris: het hoofd van de afdeling B.V.B. der Gemeentesecretarie; adjunct-seeretaris: de heer J. H. van Engelen, referendaris aan deze afde ling- Commissie van advies bedoeld in artikel 22bis van het Bankreglementzie het verslag van de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank. Commissie voor de beroepskeuze: G. J. Schee pers, lid-voorzitter; mej. N. Ongerboer, A. J. van Hagen, G. H. Sonneveld, J. N. Verkleij, Mr. J. H. Vermeulen, leden; Mr. W. Nieuwhoff, secretaris. Gemeentelijke Commissie voor kraamhulp: J. A. Putto, arts, lid en voorzitter; L. van der Wulp, lid en secretaris; mej. Dr. J. S. A. M. Knoop, arts, lid en penningmeesteresse; Moeder M. Anna, mej. M. Th. A. Bals, arts, mej. M. J. A. Coopmans, Dr. J. B. Ebbinge, arts, H. F. Fleischer, arts, mej. M. Frankhuyzen, mej. M. J. G. Jansen, mej. C. N. de Jong, mej. M. B. Martens, F. Mijnlieff, arts, mej. J. M. Smelik, mej. C. J. M. I. Spoorenberg, J. P. J. Ver- berne jr., arts, mej. Dr. C. J. Wjjckerheld Bis dom, arts, mevr. T. J. WijnholdLouwerse, leden. Commissie voor het Boetenfonds: zie het ver slag van het Boetenfonds over het jaar 1947. Commissie voor sociale 'kunstopdr achten: J. van Zwijndregt, voorzitter; mevr. Dra. J. V. C. Hefting, R. P. Baas, Cees Bolding, Mr. J. van Doorn, J. P. J. Franken Pzn., Mr. D. J. Gorter, G. Kiljan, W. C. A. Riem Vis, leden en L. J. H. Kuypers, secretaris. Commissie van advies voor de Dienst van Schone Kunsten: voorzitter: J. van Zwijndregt, Wethouder; leden (Raadsleden): Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, G. van Praag, W. A. Rensen, W. Wagenaar; leden (niet-Raadsleden) S. de Clercq, S. Dresden, Dr. H. E. van Gelder, mevr. Dra. J. V. C. Hefting, Chr. de Moor, A. J. G. Verster; secretaris: Jhr. Mr. W. C. Six, hoofd van de afdeling Kabinetszaken der Gemeente secretarie. Commissie van advies inzake subsidiëring van voorstellingen en uitvoeringen met kunstwaarde: voorzitter: J. van Zwijndregt, Wethouder; leden (Raadsleden): J. W. van den Akker, D. W. Dett- meijer, G. van Praag, A. van Velsen; leden (niet-Raadsleden): Dr. J. P. Chr. de Boer, Mr. F. Bordewijk, Dr. H. E. van Gelder, Mr. Th. O. Palte, Léon Orthel, A. E. B. J. Tergast, Dr. C- L. Walther Boer; secretaris: Mr. H. Cost Budde jr. Commissie voor kunstopdrachten: voorzitter: Tempel (voorzitter), mevr. N. C. Bouma van Strieland, J. F. van Bijsterveld, mevr. M. M. CamffermanMussert en Drs. C. A. A. van Luttervelt (leden); 12. Commissie voor de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), G. W. Hijlkema, Dr. F. L. van Muiswinkel, B. T. Peeters en Th. C. J. van der Valk (leden); 13. Commissie voor Arbeidszaken: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), C. P. Damme, D. W. Dettmeijer, J. Dubbeldam, H. N. W.< Hovens, Th. C. J. van der Valk en N. Veldhoen (leden) 14. Commissie voor de Koninklijke Schouwburg: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), D. W. Dettmeijer, Mr. D. J. I. van den Oever, G. van Praag en W. A. Rensen (leden); 15. Stadhuiscommissiede Burgemeester (voor zitter), Wethouder Ir. L. J. M. Feber (onder voorzitter), de leden van de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen en mevr. E. van den Boschde Jongh, G. van Praag, W. A. Rensen en N. Veldhoen (leden) 16. Bestuur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen; Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), C. P. Damme, J. Dubbeldam, H. N. W. Hovens, mej. M. J. B. Romme, A. C. Toet en N. Veldhoen (leden); 17. Commissie voor de Economische Ontwikke ling (ingesteld op 22 December 1947): Wet houder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), Mr. J. A. M. Borghols, Drs. C. A. A. van Luttervelt, Dr. F. L. van Muiswinkel, G. van Praag, Dr. E. J. Tobi en W. Wagenaar (leden). Op 31 December 1947 wraren deze commissiën de volgende. Commissie van taxatie en advies voor het grondbedrijf: zie het verslag van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Commissie van advies inzake de straffen, op gelegd aan bestuurders van motorrijtuigen, waarmede wordt gestationneerd: Mr. A. E. J. Nysingh, voorzitter (tot 22 Juli 1947); van 18 Augustus 1947 af fungeerde als voorzitter Mr. L. J. van Gelein Vitringa; Jhr. Mr. P. G. M. van Meeuwen, plv. voorzitter; Ir. P. M. Montijn (tot 18 Augustus 1947), J. W. van den Akker en N. Velthuijs, leden; J. M. H. Dolk, S. van der Klugt en C. Houtzager, plv. ledenJhr. Mr. W. C. Six, secretaris; P. A. Schwippert en W. M. Schauten, plv. secretarissen. Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 14