-tsJl o r- S -2 S 2-g ».S? t:51 n 2 5 13 s s s 11 g> - I fi i J FINANCIEEL OVERZICHT. s 4 Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, be draagt het totaal der onder A genoemde tekor ten op de exploitatie van de volksbad- en zwem inrichtingen rond f 86.000,minder en het totaal der onder B genoemde exploitatievergoe dingen in totaal rond f 3.500,meer dan waarop bij het opmaken van de begroting voor 1947 was gerekend, zodat de uiteindelijk ten laste van de Gemeente komende kosten rond f 82.000,lager zijn dan de daarvoor in de Gemeentebegroting uitgetrokken bedragen. 5 s 3 3 5 kO L s S I o' ia 5 L L L o o o o o o o o o Hoofdzakelijk ten gevolge van de brandstof fenpositie konden de badhuizen in het begin van het jaar niet normaal worden geëxploiteerd, waardoor de ontvangsten rond f 31.400,be neden de raming bleven. Wegens gebrek aan materialen bleven de kos ten van onderhoud gebouwen, installaties enz. echter rond f 68.900,beneden de raming. Door verschillende oorzaken zijn enkele andere onderdelen rond f 10.700,beneden de raming gebleven. De in de Gemeentebegroting voor 1947 ge raamde tekorten van f 117.000,f 5.000,of f 122.000,zijn geworden rond f 72.200,rond f 1.600,rond f 73.800,of wel ongeveer f 48.200, minder. Ten gevolge van het gedurende het gehele sei zoen aanhoudende gunstige weer zijn de ont- vangsten van het Volkszeebad te Scheveningen f 22.000,en de uitgaven circa f 5.000,hoger dan was begroot, waardoor het geraamde ex ploitatietekort van f 38.000,f 22.000,min f 5.000,of rond f 17.000,lager is dan waarop bij het opmaken van de begroting was gerekend. Ook voor het zwembad Zuiderpark kan het geraamde exploitatietekort van f 44.000,ver minderd worden met ongeveer f 20.000,De ontvangsten zijn rond f 27.500,en de uitgaven circa f 7.500,hoger dan geraamd was. S3 •2 -5 I I I o~ o' o o o o o o o U3 w - Os >o Sj 5 S Mill sfs its ^3S ll-o VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. s I 1.575,20 5.000,— R Totaal A. f204.000,— f118.351,18 S o memorie 1.281,— 2.000,— n 13.015,68 10.000,— Totaal-generaal f 173.905,04 f256.000,— R kO 03 R K K Algemene beschouwingen. B. Vergoeding voor: Exploitatie schoolkinder- bad Nwe-Havendwars- straat Schoolkinderbaden Baden werklozen Baden leerlingen am bachtsscholen Schoolzwemonderricht zwembad Zniderpark Schoolzwemonderricht schoolzwembad Escamp- laan Schoolzwemonderricht di verse zweminrichtingen Totaal B. Uitkomsten over 1947. Geraamd voor 1947. VI f 117.000, 38.000,— 44.000,— iQ bi G ce a C G CQ ■g o co ©3 03 c 3 ce 75 *5 s O f 72.261,33 20.700.98 23.813,67 -j co o xo kO I «o S3 CO 03 I I o O o CO co 00 kO 00 CO co tr. ló I o' o o oo C3 Hf 03 I f co 't. o o o te g g tl T5 SQ t— ■o CO 'tf co oo t* -‘o' CO O O H 03 r- 00 03 O CÓ 03 03 I o' 00 o kO memorie f 52.000,— C3 O 00 t4’ co T-8 O CP T-I eo rH CO kO 00 A. Tekorten op de exploitatie van: Volks- en schoolbadin- richtingen Volkszeebaden Zwembad Zniderpark Badinrichting Harsten- hoekstraat - o 7 O O 75 f 5.000,— 35.000,— memorie 1.972,75 f 55.553,86 o hc o s- bD 73 pq ■2 x 45 e R R o ■S _g V <s O S3 S f 8.955,93 30.328,50 SS 6 s XJ 75 c 05 - Cj 5 o G b O O O CC 3 g<l éxi i s O ,£||o SS 2 h 5 &St -c öMC M cc -c -a s - - W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 156