41II01 1 HIF1 Op :ptis 13 lilM :j HL J -1 -1!^ -5?i5lis 1st H5^öa|| ■s-agüfsSg0! Jli •.s 1- I I I 1 s 1 -Is 5 .“gtl lïiil I f bc 1 5 3 I I 2 S 1*2* s S S L L« o c> iQ Cl 04 Jj “e 8 0 Q _g 3 i u 5 5 ~S S W g Q s d s ■ii bfi 2 "o 03 I s S-K O l> s t t 2 •§.5S SiE S tw s o 1 S 4 b z 5 2 -S ■h .s - a 3 5 55 H g-IS g a- ■Ss .3 g .o ,gs s g i j lliiêli :*S - 3 a .- -fe.5 ep 1 1 4s 5 o s s I i ft s 8.2 2 .S7J S« VERSLAS VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEEr”. E e E E 8 44 O z° "to S in bi> g S o s o T5 S .g ÖD a ra a c3 ti c S K s o in r— a _ra o Eh cö i pa H 0) b£ S *o o ÖJ O 45 s c e o£ Si CO Cl o CO O co co co cd Cl 00 lO 04 04 co CO 04 co CO oo_ T—I ci 1O 04 o CD 0) 16 2 o O o> u I/O _o o -+ «o CO 00 o 04 P< có Q< X fe X r-4 JL m ©J 8 'C fB 8 ■+O y O co t- co O4_ o cd~ co uo O CO t> O T-i ?o 1O r- GO 04 v4 co" oi 04 04 r- E-< GQ PQ CO CO 00 t— CO Cl O *rT irf tO T— Cl O co eó a ra M •I .2 .2 8 e S> :-> g .2 g X e -- o o r- O_ 04^ r4~ irT o? co uo O Cl Cl 04 rl r- o H5 c ty - «i r-f B tS tftjj •- Q rSt g Jz O <D t» .S ÊS ƒ0 M ft *&0 co 8 .K^ 8 8 5 8 L S~J HO Co H s o S g g.s-§ O<5<5OJ<JA e •-< N L .8 r x E g g w O l'* ’-< t— I O ‘O I I I co^co^t-^*o^ L L L »o >o' crT ocT co~ cT t& tS cT cd" 04 CD 04 Cl t-QOb- C iO O iOCQ^mG-Q0>O® «f eo t O rH TH OQ g s LQC©C£>l004CC>CO'r-<r-04T-<C©v< C£^ CO O4_ t£>~ CO IO co odco*'t>^cor^Tiror»x^cdG'’«iraó'cio' co ,-o T- co -< o o -r th co f CO (O rH b- O O »O T-4 o CO 00 COCO r4 W t> CO 04 04* Cl N bc .2 - .2 - 51 Mr B s -s S SSïloS§2 M ■o S i* 02 pq o s H c» L ffl a rib o M T5 T5 Q m GO <D F— be S h-h ra 02 cg O 43 T5 ra ra ra O 5 c .^-< i 45 «C -H ra ra HH. ra S M CD O T-i 04 CO 04 bt bD bD fl ra jra 'H a ra QQ W T5 -o x: s ,s O KX -• -s O 02 o J2 ra N K- 02 N '<-» -4^ 45 45 2 2 c *C *S Fh *- W ra *53 -ö F© C V- O O n, MQQCn^eJw^W-oW J3 C3 -d o •a .X - g ©£©©©©«o*i’2S© ©AööööAa.R^AX;A ■■S ■4-i F—t ••-< rtj ib

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 157