14 8.032,99 f 251.107,49 f 160.247,55 ar- f 5.577,92 1.733,34 f 161.980,89 249.763,76 f 5.259,46 135.572,31 2.042,24 925,47 33.943,44 65.823,30 26.558,95 86.272,80 28.974,99 34.602,31 7.318,75 749,24 16,72 125,10 150.841,93 601.600,86 f 350.493,37 LASTEN. f 236.088,29 3 512.474,26 f 350.493,37 Omtrent de bedrijfsrekening der Gemeente- plantsoenen over 1947 valt het volgende op te merken. Volgens deze rekening bedragen de baten en lasten in totaal elk f 2.200.743,37, zodat de baten en lasten de oorspronkelijke raming met f 329.643,37 hebben overschreden. ADMINISTRATIEF OVERZICHT DER REKENINGEN OVER 1947. 208,41 4.871,13 Van de lasten bleven beneden de raming: Art. V. Aanbrengen enz. van open bare beplantingen met Art. VI. Uitkeringen voor de beidstherapie met Art. I en III werden overschreden door ver hoging der lonen, nl. door het invoeren van het zg. leeftijdsloon en het betalen der gratificaties, alsmede door in de loop van 1947 ontstane prijs stijgingen. 205.673,77 74.032,66 Overschreden werden: Art. I. Onderhoud van beplantingen bij Gemeentegebouwen met Art. II. Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen met Art. III. Onderhoud van de beplantingen op de Algemene Begraafplaatsen en voor hulp bij het delven van graven met Art. IV. Aanbrengen enz. van beplantin gen bij Gemeente gebouwen met Art. VII. Kwekerijen met Art. VIII. Onder houdskosten met Art. IX. Algemene onkosten met Art. X. Renten met Art. XI. Afschrijvin gen met Art. XII. Onvoorzien met Van de baten bleven beneden de raming: Art. V. Vergoeding voor het aan brengen enz. van openbare be plantingen met Art. VI. Vergoeding voor uitkerin gen voor de arbeidstherapie met 1.906,67 Transporteren f 237.994,96 Transport f 237.994,96 Art. VIII. Inhoudingen voor ge bruik van dienstwoningen door het personeel met Art. X. Bijzondere inkomsten met Art. XI. Verhaal van pensioens bijdragen met Overschreden werden: Art. I. Vergoeding voor het onderhoud van beplantingen bij Gemeentegebouwen met Art. II. Vergoeding voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen met Art. III. Vergoeding voor het onderhoud van de beplantingen op de Algemene Begraafplaatsen en voor hulp bij het delven van graven met Art. IV. Vergoeding voor het aanbren gen enz. van be plantingen bij Ge meentegebouwen met Art. VII. Opbrengst kwekerijen met Art. IX. Rente van kasgeld, disconto enz. met Art. XII. Verhaal van premie Ziekte wet en Ziekenfond- senbeshiit met Art. XIII. Verreke ning der te veel om geslagen bedrijfs kosten 1945 met Art. XIV. Te verreke nen bedrijfskosten met VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 160