6 zaamheid de Gemeente in acht Afdelingen is verdeeld) Eerste Afdeling: E. Ch. A. A. Franke, voor zitter; C. van Baarsel, secretaris; B. P. J. Leers, J. W. Schouten, K. J. Metman. Tweede Afdeling: C. M. van der Poel, voor zitter; J. Th. Delemarre, secretaris; G. J. Balk, H. Neuteboom, F. Staal. Derde Afdeling: J. J. M. Roothaert, voorzitter; Th. Meijer, secretaris; J. Hoogbruin, C. Wilden berg (1 vacature). Vierde Afdeling: Dr. Ir. A. M. de Wild, voor zitter; B. van der Beek, secretaris; J. P. Breur, M. Venema (1 vacature). Vijfde Afdeling: G. C. L. J. Renardel de Lava lette, voorzitter; A. K. Vogel, secretaris; J. J. Contant, D. P. P. van der Pas, G. H. Beuker. Zesde Afdeling: J. A. F. Zorn, voorzitter; N. A. Molenaar, secretaris; C. Feenstra, W. Hoek water (1 vacature). Zevende Afdeling: H. M. Grimbergen, voor zitter; Chr. Boetes, secretaris; W. R. Derks, S. P. Blom (1 vacature). Achtste Afdeling: C. D. Zaal, voorzitter; E. de Zoeten, secretaris; J. H. van Nielen, A. J. Noord- hoek, B. Philipsen. Commissie van advies voor het Museum voor het onderwijs: Prof. Ir. J. Klopper, voorzitter; Dr. Mr. A. Buriks, secretaris; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichersvan Voorst Vader, Mr. F. A. Janssen van Raay, W. Steinbuch. Commissie van toezicht en advies voor de Ge meentelijke school- en kindertuinen: Dr. Mr. A. Buriks, voorzitter; D. E. Nieborg, plv. voor zitter; J. P. Breur, secretaris; S. G. A. Dooren- bos, Ir. J. M. Riemens, N. L. J. Vroomans en mevr. A. C. Klooster. OuderraadZie het verslag omtrent het lager onderwijs. Commissie voor de verdeling van school ruimte: E. H. Bos, voorzitter; J. H. Wimmers, secretaris; D. E. Nieborg, Dr. D. G. G. van Rin- gelestein. Commissie voor de sociaal-economische hulp verlening aan kleine zelfstandigen: lid-voorzit- ter: R. P. Baas; J. Ph. H. Pleines en J. Pasman, leden; F. A. J. Albers en L. A. Mooy, plv. leden; secretaris: M. W. van Daalen. Commissie van advies voor de vaststelling van loonnormen ten behoeve van de uitvoering van de Verordening „Regeling Overbruggingsuit- kering”: R. P. Baas, lid-voorzitter; A. J. van Hagen, H. R. Plomp en N. F. A. Vugts, leden; M. W. van Daalen, secretaris. Commissie van advies voor de toekenning in twijfelgevallen van een overbruggingsuitkering- als bedoeld in „Regeling Overbruggingsuitke ring'’. Opgeheven by besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 September 1947, corr. no. 190 246 afd. S.Z. taresse; mej. A. M. Postma, C. Boetes, A. Schil- stra, W. Halbertsma, C. G. A. Leijerzapf, mej. M. F. A. Leonhard, mej. H. H. Sollewijn Gelpke, leden. Commissie van toezicht op het schoolzwem- onderricht: W. Boer, voorzitter; B. Verwaal, secretaris; D. E. Nieborg, C. J. Driescher, H. J. C. Wechgelaer, P. S. Duinker, mej. L. Marselis, A. Sijbesma. Commissie van advies inzake het verlenen van bijdragen uit de Gemeentekas aan bijzondere bewaarscholen: mej. T. Langeraap, voorzitster; C. de Neef, secretaris, Mr. J. Vollaers, F. D. Zwagers, A. Sijbesma, leden. Commissie van advies inzake de bevordering, door de school, van een veilig verkeer: W. Boer, voorzitter; A. W. F. Sprink, secretaris; W. Mul lens, P. P. Paul, Dr. J. van Ijzeren, C. de Boer, A. Th. van der Wart, Dr. J. W. B. van der Stigchel, H. van Harskamp, leden. Commissie van advies voor eerste aanschaf fing van leermiddelen ten behoeve van de scho len voor bijzonder lager onderwijs: Dr. D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; D. van Raalten, secretaris; P. S. Duinker, A. Verduyn en H. J. Osse, leden. Commissiën voor de toelatingsexamens voor de Gemeentelijke inrichtingen voor voorberei dend hoger en voor middelbaar onderwijs: voor de eerste klassen van de lycea en de hogere burgerscholen: Dr. J. N. van den Ende, voor zitter; voor de tweede en hogere klassen van de hogere burgerscholen: Dr. D. H. Prins, voor zitter; voor de gemeentelijke handelsdagschool met 4-jarige cursus: A. van der Wijden. Commissie voor de jeugdconcerten voor leer lingen van het voorbereidend hoger, middelbaar, uitgebreid lager en kweekschoolonderwijs: Dr. H. Ph. Baudet, voorzitterW. P. de Chavonnes Vrugt, secretaris; J. P. Doedens, G. A. Mossel en Dr. M. van Crevel, leden. Commissie tot voorbereiding van schoolopvoe- ringen voor leerlingen van het voorbereidend hoger, middelbaar en uit gebreid lager onderwijs: J. A. H. Mettrop, voorzitter; A. Bartels, secre taris; Dr. J. van Gelder, penningmeester. Gemeentelijke centrale schoolsportcommissie: Dr. Mr. A. Buriks, voorzitter; W. Boer, alge meen secretaris; W. Petri, secretaris voor tech-- nische zaken; P. Dekker, penningmeester; Dr. D. G. G. van Ringelestein, J. Mulder, mej. M. Tenhaeff, Dr. J. H. O. Reijs en L. L. van Roon. Commissie van advies inzake het beheer van het Gemeentelijke leermiddelenmagazijn: Dr. Mr. A. Buriks, voorzitter; H. L. Kooper, secretaris; H. A. F. Könings, Dr. D. G. G. van Ringelestein, D. E. Nieborg en de directeur van de Gemeente lijke Accountantsdienst of zijn plaatsvervanger. Commissiën tot wering van schoolverzuim (acht commissiën, ten behoeve van welker werk-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 16