15 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Lager. Hoger. f 222.050,— f 164.200,— f 164.200,— 57.850, f 222.050,— f 222.050,— Tot de onder a vermelde hogere uitgaafposten VI. KAPITAALDIENST. 100.231,82 f 3.343.158,77 1947 198.372,26 Kapitaal volgens balans per 31 December 1947 f 3.144.786,51 5 De door de Gemeente voor de uitvoering over 1947 aan de Reinigingsdienst te betalen vergoe ding bedraagt f 3.116.059,40. De bij de betref fende begroting van de Dienst geraamde kosten, oorspronkelijk f 2.922.200,en na verhoging met f 136.000,voor kosten van sneeuwruiming f 3.058.200,bedragende, zijn hierdoor over schreden met f 57.859,40. Kapitaal volgens balans per 31 December 1946 f 3.242.926,95 Vermeerdering van dit kapitaal: wegens uitbreiding 1947 pensioensbijdragen; toekenning van buitenge woon verlof op gedenkdagen e.d. en ten slotte de vergoeding aan de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst voor de uitvoering der ziekencontróle, medische keuring enz. Het hiervoren vermelde bedrag ad f 19.200, is het verschil tussen: lagere uitgaven voor: besproeiing; benzinever bruik; uitkeringen wegens ziekte; sociale voor zieningen wegens een verminderd aantal losse personeelsleden; rente en afschrijvingen; en hogere uitgaven voor: afvoerkosten door ver hoging van de vrachtprijs der Nederlandse Spoorwegen; onderhoud van het bedrijf smate- rieel; afschrijving van vorderingen op voor malige Duitse oorlogsinstanties. Het onder b genoemde bedrag ad f 164.200, is de som van een hogere opbrengst der baten, globaal bedragende f 145.000,en een bedrag van rond f 19.200,waarmede de gezamenlijke artikelen der lasten, ongeacht de onder a ver melde factoren, per saldo beneden de ramingen bleven. Aangaande de hogere opbrengst der baten zij medegedeeld, dat de opleving van het bedrijfs leven een verhoging van het aantal abonnemen ten voor hel* geregeld af halen van bedrijfsafval en van het aantal bijzondere opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden tegen betaling bracht. Van de Vuilafvoermaatsehappij „V.A.M.” werd in 1947 een restitutie van kosten, die voor lopig wel als de laatste kan worden beschouwd, ontvangen van f 50.000,— ten laste van haar boekjaar 1944/1945. De inkomsten wegens werk zaamheden voor andere Gemeente-instellingen waren veel hoger; het bedrag der toevallige baten werd zeer gunstig beïnvloed door de hoge opbrengsten van in 1947 verkocht materieel, dat geen dienst meer deed en ten volle was af ge schreven. f 222.050,— Per saldo waren de kosten voor de Ge meente hoger Vermindering van dit kapitaal: wegens „Afschrijving en afboeking” Tot de onder a vermelde hogere uitgaafposten behoren de aan het personeel toegekende grati ficaties van 5 pCt. over de jaarinkomsten, de vacantiebijslagen en de loonsverhogingen op grond van leeftijd; verder de hogere pensioen lasten, eensdeels door toeneming van de pen sioensgrondslagen, anderdeels door verlaging van het op het personeel verhaalde aandeel der Het eindbedrag der begroting was: a. Ingevolge de her ziening van lonen en salarissen en an dere na de begro ting genomen be sluiten b. Wegens afwijkin gen in de uitkom sten van de ramin gen ongeacht de onder a genoemde oorzaken VER8LAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 170