16 2 Survey. In verband met de uitbreiding der werkzaam heden van de afdeling Survey werd in Mei 1947 een tweede ambtenaar voor dit onderzoekings werk aangesteld. De in 1946 voorbereide rapporten betreffende de in de toekomst benodigde schoolruimte als mede de behoefte aan recreatieterreinen werden voltooid. Het laatste werd d.d. 19 Juni 1947 in gediend bij Burgemeester en Wethouders. Het schoolrapport werd d.d. 11 Maart 1947 gezonden II. STADSONTWIKKELING. Personeel. Het bij de Dienst werkzame personeel bestond op 31 December van het verslagjaar uit 94 vaste en 68 tijdelijke ambtenaren, totaal 162 ambte naren. Op die datum waren voorts nog werk zaam 63 vaste, 16 tijdelijke en 22 losse werk lieden, alsmede 11 werkvrouwen in dienst van de concierge, totaal derhalve 101 werklieden en 11 werkvrouwen. Van het vaste personeel waren 3 ambtenaren en 1 werkman gedetacheerd bij de Stichting „Centraal Woningbeheer” en 1 ambtenaar bij de Politieke Reeherche-Dienst. aan de Wethouder van Onderwas en Kunstzaken, nadat te voren reeds een afzonderlijke nota be treffende de schoolruimte in de Zuidelijke en Westelijke stadsuitbreiding aan genoemde Wet houder ter hand was gesteld. Het bleek nood zakelijk deze rapporten nog in de loop van het jaar aan te vullen in verband met het buiten gewoon hoge niveau, waarop het geboortecijfer zich bleef bewegen. Een rapport betreffende de in 1946 gehouden par keer telling werd d.d. 17 Juli 1947 by het Ge meentebestuur ingediend en toegezonden aan enige belanghebbende Gemeentelijke instanties. In December 1946 w’as door het College van Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven om de in de loop der jaren verzamelde Survey gegevens voor publicatie in boekvorm gereed te maken. Dit boek zou ongeveer gelijktijdig met het structuurplan voor ’s-Gravenhage en randgemeenten van de architect W. M. Dudok moeten worden gepubliceerd. De Wethouder van Wederopbouw en Openbare Werken stelde voor dit doel een commissie in. In deze zg. Survey-commissie wraren onder leiding van de directeur van Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting vertegenwoordigd: de Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting, het Gemeentelijk Bureau voor Sta tistiek en Voorlichting, de afdeling Economische Zaken der Gemeentesecretarie en de directeur van de Gemeentelijke Dienst voor de Weder opbouw. In de loop van 1947 vergaderde de Sur vey-commissie 18 maal, waarbij enkele malen deskundigen op een bepaald gebied werden geraadpleegd. Eind 1947 waren de werkzaam heden der Commissie nagenoeg voltooid en restte nog het tijdrovende werk van eindre dactie, correcties‘en het drukken van het boek. Naast het verzamelen van gegevens uit vroeger gemaakte studies, zijn verschillende nieuwe studies opgezet ten behoeve van het in bewer king zijnde structuurplan. Deze studies werden eveneens gereed gemaakt voor publicatie in ge noemd boek. Zo werd een nieuwe bevolkings prognose opgesteld; aan de hand van de voor lopige gegevens der Volks- en Woningtelling 1947 werd een vergelijkende studie betreffende de bevolkingsdichtheden in 1930 en 1947 opge steld, terwijl berekeningen werden gemaakt voor de in de eerstkomende decennia nodige woningen. Concrete waarden werden berekend voor de woningdichtheid in toekomstige uitbreidings plannen. De vroeger opgestelde berekeningen betreffende de behoefte aan industrieterreinen werden herzien en uitgebreid met berekeningen van terreinbehoefte voor binnenstadsbedrijven en wrijkbedrijven. In overleg met deskundigen werden schattingen gemaakt van de behoefte aan bad- en zweminrichtingen en ziekenhuizen, en Wethouders nog toe als lid Dr. W. Moll, Gemeentearchivaris. Dienstgebouwen. De dienstgebouwen verkeerden in goede staat. De hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaam heden werden verricht. In het gebouw Van-Speykstraat 75 had een kleine verbouwing plaats ten behoeve van een verbeterde accommodatie en meer ruimte voor de tekenkamer. De huisvesting, welke reeds in het verslag over 1946 gebrekkig werd genoemd, is er in 1947 als gevolg van de nog steeds toenemende werk zaamheden en daarmede gepaard gaande per soneelsuitbreiding, niet beter op gew'orden. In tegendeel. Er zullen dan ook in de naaste toe komst afdoende middelen moeten worden aan gewend om verschillende afdelingen, admini stratieve zowel als technische, een betere en meer op de efficiency ingestelde accommodatie te verschaffen. De plannen hiervoor zijn in be werking. In aansluiting aan het daaromtrent vermelde in het verslag over 1946 kan thans woorden medegedeeld, dat in dit jaar de toonzaal van het dienstgebouw Van-Speykstraat 75 tweemaal werd verhuurd voor het houden van een verga dering, uitgaande van de Partij van de Arbeid. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. A. WEDEROPBOUW EN STADSUITBREIDING IN HET ALGEMEEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 174