16 3 Op 7 en 21 November 1947 werden aan het College van Burgemeester en Wethouders on derscheidenlijk ingezopden het ontwerp-bebou- wingsplan en de onteigeningsbescheiden voor gronden, gelegen aan de Gentsestraat, waarvan de opstallen, ten gevolge van het neerstorten van een V 2, zijn verwoest. In aansluiting aan het omtrent dit plan ver melde in het verslag over 1946 kan thans worden medegedeeld, dat in de Raadsvergade- In aansluiting aan het daaromtrent vermelde in het verslag over 1946 kan thans worden medegedeeld, dat de Raad in zijn vergadering van 28 Juni 1947 (Bijlage no. 230) alsnog in be ginsel zijn goedkeuring hechtte aan bovenver meld wederopbouwplan. In dezelfde vergade ring (Bijlage no. 252) besloot de Raad tot aan koop van een nabij de Anthonie-Duyckstraat gelegen oppervlakte grond, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Seetie A. K. no. 3192, groot 14 m2 voor de prijs van f 1.250,(inclusief kosten van overdracht en levering). De aangekochte grond vormt één geheel met één van de vier in het wederopbouwplan „Wil- lem-de-Zwijgerlaan” gelegen oppervlakten. De aankoop geschiedde dan ook ten einde tot een regelmatiger begrenzing en tot een betere bebou- wingsmogeljjkheid van laatstbedoelde opper vlakte te kunnen geraken. alsmede van het terreinoppervlak, nodig voor begraafplaatsen. Uiteraard stelde de afdeling Survey eveneens berekeningen op ten behoeve van de in bewer king zijnde uitbreidingsplannen. De enquête betreffende de bedrijven, waar mede in 1946 een aanvang werd gemaakt, werd voortgezet en in het verslagjaar in ’s-Gra venhage, Rijswijk en Voorburg voltooid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, die het eigenlijke enquêtewerk uitvoerde, gaat in 1948 voort met de uitwer king der verkregen gegevens. Voor zover be schikbaar, zijn de voorlopige resultaten van deze enquête in de opgestelde berekeningen verwerkt. Daarnaast werd een onderzoek inge steld naar de tijdens de oorlog verwoeste be drijven. Hiertoe werden gegevens overgenomen van de Schade-enquêtecommissie, die in 1947 de aangiften tot een enigszins afgerond geheel had verwerkt. Aangezien de bedrijfsenquête nog niet was voltooid, is ten behoeve van een winkel- studie een overzicht opgesteld van de bij de be drijfsgroep Détailhandel ingeschreven winkels. Evenals in 1946 werd regelmatig contact on derhouden met de studiegroep voor Survey van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Op 20 Maart 1947 werd aan Burgemeester en Wethouders ingezonden het ontwerpplan voor de wederopbouw van de door een neergestorte V2 verwoeste opstallen op gronden, gelegen aan de Indigostraat, de Kamperfoeliestraat, de Rabarberstraat, de Heesterstraat en de Laven- delstraat; op 1 Mei d.a.v. volgde de inzending van de onteigeningsbescheiden. Bij zijn besluit van 28 Juni 1947 (Bijlage no. 230) keurde de Raad het wederopbouwplan „Indigostraat”goed. Bij schrij ven van 25 Augustus 1947 werden deze beschei den ter goedkeuring door Burgemeester en Wet houders ingezonden bij het College van Alge mene Commissarissen voor de Wederopbouw, welke goedkeuring werd verleend bij besluit van 16 October 1947. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 14 November d.a.v. werd dit plan van 15 November 1947 af op de Gemeente secretarie ter inzage gelegd. Tot onteigening van de in dit plan begrepen gronden kwam het in het verslagjaar niet. 1 ooruitlopend op het op 2 Augustus 1946 aan de Commissie van Advies voor de Uitbreidings plannen in de provincie Zuid-Holland gevraag de advies, werd bovengenoemd plan als basis plan op 2 Mei 1947 aan het College van Burge- 1 meester en Wethouders toegezonden. Bovengenoemde Commissie deelde op 31 Juli 1947 mede, behoudens op enkele ondergeschikte i punten, tegen dit plan geen bezwaar te hebben. Boor een kleine wijziging werd aan de bezwa- ren tegemoet gekomen. Voorts is in het plan een aantal onderge- schikte wijzigingen aangebracht, voortkomende uit inmiddels gebleken wensen of verband hou dende met herstel van beschadigde gebouwen. Behandeling van dit basisplan in de Gemeen- I ieraad zal in het eerste kwartaal van 1948 plaats I hebben. 1. Wederopbouw- en uitbreidingsplannen, Op 22 Augustus 1947 werd het door architect Dudok samengestelde concept-structuurplan voor de Gemeente aan het College van Burge meester en Wethouders ingezonden. Overeen komstig de opdracht van dit College werden hierna de tekeningen gedrukt, die in October daaraanvolgend gereed waren. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Wederopbouwplan „Gentsestraat”. Wederopbouwplan „Riouwstraat”. Wederopbouwplan „Willem-de-Zwijgerlaan”. Wederopbouwplan „Indigostraat”. 'Vederopbouwplan „Sportlaan-Zorgvliet”. Structuurplan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 175