16 Bezuidenhout" (onteigening). 4 Wederopbouwplan ring van 28 Juni 1947 (Bijlage no. 230) o.a. werd goedgekeurd het wederopbouwplan „Riouw- straat” en dat Burgemeester en Wethouders wer den gemachtigd de ter zake van de onteigening van de nodige gronden vereiste stappen te doen. De benoeming van een herverkavelaar voor dit plan en een van provinciale zijde ingekomen voorstel om het uitzicht door de Borneostraat op het geboomte van de Kerkhoflaan en de Scheveningse Bosjes vrij te houden welk voorstel niet werd overgenomen veroorzaak ten enige vertraging in de verdere behandeling van dit plan, zodat aan het einde van het ver slagjaar nog geen goedkeuring van het College van Algemene Commissarissen was verkregen. 30 October tot en met 12 November 1947 op de Gemeentesecretarie ter inzage gelegd. Bij brieven d.d. 22 Juli en 5 Augustus 1947 verzochten Burgemeester en Wethouders aan het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw goedkeuring van de ge deelten Bezuidenhout Ia en Ib; goedkeuring werd voor deel Ia verleend bij schrijven van 4 September en voor deel Ib bij schrijven van 18 September 1947. De ter-visie-legging op de Gemeentesecretarie van 22 September tot en met 4 October 1947 van deel Ia geschiedde inge volge besluit van Burgemeester en Wethouders van 18 September, en van deel Ib ingevolge be sluit van diezelfde datum. De zitting tot het aanhoren van bezwaren had voor deze delen plaats op 6 October 1947, de desbetreffende aan zegging werd op 16 December 1947 door de Bur gemeester ontvangen. Daarna volgde de ter visie legging op de Gemeentesecretarie van de delen Ia en Ib van 31 December 1947 tot en met 13 Januari 1948 bij besluit van de Burgemeester van 31 December 1947. Burgemeester en Wethouders zonden, onder scheidenlijk bij hun brieven d.d. 12 en d.d. 20 Augustus 1947, de onteigeningsbescheiden voor de delen Bezuidenhout Ha en Ie ter goedkeu ring bij het College van Algemene Commissaris sen voor de Wederopbouw in; deze goedkeuringen werden bij schrijven van 2 October d.a.v. door het College verleend. Beide gedeelten weiden bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 18 October d.a.v. van 24 October tot en met 6 November 1947 op de Ge meentesecretarie ter inzage gelegd. De zitting had plaats op 7 November 1947; in het verslag jaar werd niet meer tot onteigening overgegaan. Op 29 September 1947 zonden Burgemeester en Wethouders de onteigeningsstukken voor het deel Bezuidenhout Ilb in, terwijl die voor het deel lila op 6 October 1947 volgden. De goedkeu ring voor beide delen werd bij schrijven van 28 November 1947 van het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw ontvan gen en werd bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 3 December d.a.v. op de Ge meentesecretarie van 6 tot en met 15 December ter inzage gelegd. De zitting der Commissie voor het aanhoren van eventuele bezwaren tegen deze onteigeningen werd gehouden op 16 December 1947. In het verslagjaar werd niet tot onteige ning overgegaan. Op 25 October 1947 werden de bescheiden, nodig voor de onteigening van het deel Bezui denhout Illb, op 29 October d.a.v. die voor het deel Bezuidenhout IIIc, door Burgemeester en Wethouders ingezonden; het College van Alge mene Commissarissen voor de Wederopbouw verleende daaraan zijn goedkeuring bij schrij ven van 18 December 1947. Bij besluit van Bui- In zijn vergadering van 6 Mei 1947 (Bijlage no. 175) machtigde de Raad het College van Burgemeester en Wethouders de nodige stappen te doen ten einde te geraken tot onteigening van gronden, nodig voor de wederopbouw' van het Bezuidenhoutkwartier. Daar de eigendoms overgang aan de Gemeente plaats heeft op de datum, waarop de aanzegging van het College van Algemene Commissarissen door de Burge meester wordt ontvangen, is in het volgende die datum steeds vermeld. In verband met het zeer grote aantal te ont eigenen percelen werd de onteigening door de Dienst in veertien gedeelten voorbereid en in het tijdvak 17 April 1947 tot en met 9 October 1947 werden de onteigeningsbescheiden voor alle 14 delen, t.w. Spaarwaterlaan, Bezuidenhout Ia, Ib, Ie, Ha, Ilb, lila, Illb, IIIc, Illd, IVa, IVb, IVc en V met een totale oppervlakte van 37.93.00 ha. aan Burgemeester en Wethouders ingezonden. Voor het gedeelte Spaarwaterlaan verzochten Burgemeester en Wethouders bij schrijven van 21 Mei 1947 aan het College van Algemene Com missarissen voor de Wederopbouw om goedkeu ring van dit plan, welke goedkeuring bij schrij ven d.d. 6 Augustus 1947 werd verleend. Hierop werd dit gedeelte van de onteigening van het Wederopbouw'plan„Bezuidenhout”bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 18 Augustus 1947 op de Gemeentesecretarie ter inzage gelegd van 22 Augustus tot en met 4 September 1947. De Commissie voor het aanhoren van eventuele bezw’aren tegen deze onteigening hield zitting op 5 September 1947; de aanzegging aan de Bur gemeester, dat het College van Algemene Com missarissen voor de Wederopbouw tot de ont eigening is overgegaan, werd op 15 October 1947 ontvangen. Daarna werden, bij besluit van de Burgemeester van 28 October 1947, de op deze onteigening betrekking hebbende stukken van VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 176