16 7 Krachtens Raadsbesluit van 17 Maart 1947 (Bijlage no. 88) werd aangekocht een hofje aan de Kemperstraat, plaatselijk genummerd 105 t./m. 121, 135 t./m. 149, 149a, 163 t./m. 169 (oneven nummers), kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A.E. nrs. 2 640 t./m. 2 647, 2 651 t./m. 2 660, 2 664 t./m. 2 669 en 3 749, te zamen groot 1041 m2, voor de som van f 9.500,—. Van de 22 woningen waren er bij aankoop 16 geheel afgebroken, de overige 6 percelen zullen, in ver band met de heersende woningnood, voorlopig niet worden gesloopt. In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1946 kan thans worden medegedeeld, dat op verzoek van het Ministerie van Weder opbouw en Volkshuisvesting enige wijzigingen werden aangebracht in de exploitatierekening van bovenvermeld plan. In de Raadsvergade ring van 28 Juni 1947 (Bijlage no. 230) werd goedgekeurd, dat het College van Burgemeester en Wethouders de nodige grondonteigeningen bij het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw aanhangig had gemaakt, ten einde in verband met het verwordingsproces van deze buurt zo spoedig mogelijk tot daad werkelijke sanering te kunnen overgaan en een aanvang te kunnen maken met de nieuwe be bouwing. Het nadelige saldo voor het plan „Bad- huisstraat-Oost” zal, volgens een zeer voorlopige schatting rond f 500.000,bedragen; verwacht mag worden, dat het Rijk in de kosten van dit plan zal bijdragen, daar in dit plan een belang rijk element van wederopbouw aanwezig is. Het plan „Badhuisstraat-Oost” is als saneringsplan bij Raadsbesluit van 28 April 1941 (Bijlage no. 135) vastgesteld. De volgende aankopen zijn gedaan ten be hoeve van dit plan: krachtens Raadsbesluit van 9 Juni 1947 (Bijlage no. 228) het perceel Pink- straat no. 1, hoek Loggerstraat no. 29, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A.G. no. 2 795, groot 103 m2, voor de prijs van f 4.000, krachtens Raadsbesluit van 3 November 1947 (Bijlage no. 486) de percelen Loggerstraat nrs. 52, 54, 56 en 64/66, onderscheidenlijk bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A.G. nrs. 1 460, 1 461 en 1 462, te zamen groot 103 m2, voor de prijs van f 800.en Sectie A.G. nrs. 1466, 1 467 en 1 468, te zamen groot 103 m2 voor de som van f 2.400,krachtens Raadsbesluit van 22 De cember 1947 (Bijlage no. 571) de percelen grond, onderscheidenlijk gelegen aan de Vijzelstraat en de Loggerstraat, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A.G. no. 2723 en nrs. 1 441 en 1 442, groot 36 en 63 m2, voor de prijs Bij het voorbereiden in begin 1946 van een plan voor woningbouw aan de Van-Boecopstraat en de Cort-Heyligersstraat bleek het wenselijk enige wijziging te brengen in het beloop der rooilijnen in bovenvermeld saneringsplan. Een desbetreffend voorstel werd 12 December 1946 bij Burgemeester en Wethouders ingediend. Burgemeester en Wethouders deelden bij schrij- I ven van 10 Maart 1947 mede, te hebben besloten de voorgestelde wijziging voorlopig niet te be vorderen. Daar genoemd woningbouwplan in elk geval kan worden uitgevoerd, leidt deze be slissing niet tot stagnatie. In zijn vergadering van 24 Februari 1947 (Bijlage no. 50) besloot de Raad tot aankoop voor een bedrag van f 32.000,van een hofje aan de Loosduinseweg plaatselijk genummerd 67 tot en met 157 (oneven nummers), bestaande uit 46 woningen, waarvan er 14 zijn uitgebroken. Deze percelen, gelegen in het saneringsplan 5 an-Boecopstraat, zijn kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie U nrs. 1 771 tot en met 1810, 4 021 tot en met 4 023 en 4 073, te zamen groot 2 531 m2; in verband met de grote woningnood zullen de resterende 32 woningen voorlopig niet worden afgebroken. Krachtens Raadsbesluit van 9 Juni 1947 (Bij lage no. 211) werden voor een bedrag van 135.000,aangekocht de eveneens in het sane ringsplan Van-Boecopstraat gelegen percelen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie U. nrs. 223, 224, 225, 227 t./m. 233, 236 t./m. 238. 240. 3 912, 3 948, 3 949, 3 953 t./m. 3 955, 4 028, 4 032, 4 060 en 4 061, te zamen groot 13 181 m2. Het aangekochte bestaat uit open terrein, hetwelk J” hoofdzaak wordt gebezigd voor het daarop hebben van een kwekerij; op het terrein bevin den zich voorts nog 5 huizen, plaatselijk genum merd Loosduinseweg 45, 47, 49, 51 en 53. In ver- >and met de heersende woningnood zullen de opstallen voorlopig niet worden gesloopt. Krachtens Raadsbesluit van 14 April 1947 (Bijlage no. 106) werd aangekocht het perceel Nieuwe Haven nrs. $92/294 kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G. no. 1506, groot 132 m2, voor de prijs van f 11.000,welk perceel is ge legen in het saneringsplan Spui en omgeving. Het in ditzelfde saneringsplan gelegen perceel Houtmarkt no. 18Lage Zand no. 1, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G. no. 4 034, groot 17 m2, werd aangekocht krach tens Raadsbesluit van 28 Juni 1947 (Bijlage no. 260) voor de prijs van f 500,—; de opstal is zeer bouwvallig en zal worden gesloopt. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Saneringsplan „Van-Boecopstraat”. Saneringsplan „Kemperstraat”. Saneringsplan c.q. wederopbouwplan „Badhuis- straat-Oost”. B. VERBETERING VAN DE BEBOUWDE KOM. Saneringsplan „Spui en omgeving".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 179