7 Plaatselijk Schoolmelkcomité te ’s-Gravenhage: C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitterDr. J. C. Streng, J. Rensen, Dr. D. G. G. van Rin- gelestein en A. B. Thape, ambtelijke leden; Mr. I. van Woerden en D. Hoekstra, onder scheidenlijk lid en plv. lid, aangewezen door de Haagse Scholenraad; N. L. J. Vroomans en W. Greve, onderscheidenlijk lid en plv. lid, aange wezen door de Rooms-Katholieke Schoolraad; A. Sijbesma, lid, aangewezen door de Bond van Scholen voor Neutraal Bijzonder Onderwijs in Nederland; G. van den Beukel, lid-secretaris. Districtsraad ’s-Gravenhage voor het Consu- mentencredietC. H. P. W. van den Oever, lid- voorzitter; Mr. W. Nieuwhoff, lid-plv. voor zitter; mevr. Ch. J. J. FeberHodes, W. C. A. Riem Vis, J. J. Riem Vis, Jhr. Mr. G. Th. Gevers Deynoot, J. P. Zaayer, E. A. P. Pieters, A. J. van Hagen, N. F. A. Vugts, H. R. Plomp, Mr. K. L. M. Keulen, leden; mevr. J. A. Neute- boomUljee, plv. lid; H. L. Kooper, lid-secre taris. Commissie van advies, bedoeld in artikel 7 van het Minder-validenreglement 1932: C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; H. L. Kooper, P. van Rijn, W. Brusse en W. J. van Djjck, leden; It. K. Dees, S. G. A. Doorenbos, J. Vlie ger en A. J. Klarenberg, plv. leden; H. J. J. Witteman, secretaris. Commissie van advies betreffende de dienst- kledingverstrekking aan GemeentepersoneelIr. M. S. H. Trooster, tijdelijk lid-voorzitter; Mr. W. Nieuwhoff, J. J. Riem Vis, S. Lavooij, G. W. van Rheenen en W. Brusse, leden; J. H. Nijhoff (in September 1947 opgevolgd door W. D. Lelieveld) en P. Witvliet, plv. leden; H. J. J. Witteman, secretaris. Commissie voor sociale bijstand (tijdens het verslagjaar ingesteld bij besluit van Burge meester en Wethouders, corr. no. 189 683 afd. S.Z.): F. A. J. Albers, lid-voorzitter; J. Ph. H. Pleines, plv. lid-voorzitter; F. M. Steinmetz, A. A. Nicolai en H. L. F. Hofman, leden; J. L. Valk, lid-secretaris. Prijzencommissie voor de gemeente ’s-Graven hage (tijdens het verslagjaar ingesteld bij be sluit van Burgemeester en Wethouders, corr. no. 177 267 afd. S.Z.)W. M. Metman, lid-voor zitter; G. H. J. Berckenkamp, plv. lid-voorzitter; mevr. I. S. StibbeKoopman, H. R. Plomp en J. W. Oltmans, leden; mevr. M. M. KleinCos ter, N. F. A. Vugts en F. Lem, plv. leden; A. J. van Hagen, lid-seeretaris. Commissie van onderzoek ouderdomsuitker in den (tijdens het verslagjaar ingesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders, corr. no. 188 458 afd. S.Z.): C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; Mr. W. Nieuwhoff, plv. lid-voor zitter; W. C. A. Riem Vis, H. L. Kooper, Jhr. Mr. G. Th. Gevers Deynoot, mevr. D. R. E. Op- Bestuur van de Stichting „Centraal Badbe- heer”. Zie het verslag dier Stichting. Bestuur van de Stichting „Centraal Woning- beheer”. Zie het verslag dier Stichting. Commissie van Bijstand voor de Landbouw- statistiek: Jhr. H. J. Repelaer van Driel, Mr. D. A. Kleij en S. G. A. Doorenbos. Commissie Zedelijk Gedrag: (ter beoordeling van personen op hun toelaatbaarheid tot de Gemeentedienst): Mr. J. H. van Laer, lid-voor zitter; Mr. A. M. van Rijn van Alkemade, plv. lid-voorzitter; P. de Graaff, Ir. A. J. Gurck; Mr. W. Nieuwhoff, P. C. Wesseling, Mr. J. H. Ver meulen, C. Venema, leden; J. G. W. Bolomey, Ir. E. H. Berkhuijsen, L. van der Wulp, C. D. W. van Schaick, F. M. Steinmetz en W. D. Lelie veld, plv. leden: R. P. Baas, lid-secretaris; M. W. van Daalen, plv. lid-secretaris. Commissie van advies inzake het af geven van bewijzen van goed gedrag aan personen, die een of meer strafvonnissen te hunnen laste hebben, behoudens voor zoveel die bewijzen moeten strek ken voor plaatsing in Gemeentedienst: Mr. L. B. J. Vermeulen, voorzitter; Mr. A. Ikman van Burck en S. J. Donker, leden. Commissie belast met de liquidatie van het Haags Crisis Comité: De Wethouder van Sociale Zaken, C. H. P. W. van den Oever; G. H. J. Ber ckenkamp en Mr. W. C. C. van Romondt Vis. Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoe venden en Gemeentelijk B-Steuncomité: C. H. P. W. van den Oever, voorzitter; G. H. J. Bercken kamp, 1ste secretaris; Mr. E. Heringa, 2de secre- penheimerBelinfante, mevr. Ch. J. J. Feber Hodes, E. A. P. Pieters en N. F. A. Vugts, leden; mevr. J. A. NeuteboomUljee, J. Dubbeldam en A. J, van Hagen, plv. leden; H. Thierry, secretaris. Commissie van advies met betrekking tot aan gelegenheden van rechtsherstel: C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; Mr. Dr. J. J. Boasson, P. de Graaff, Mr. W. Nieuwhoff, G. Venema, J. H. Nijhof en L. Vermeulen, leden; Mr. J. Vel- ders, lid-secretaris. Commissie van advies voor de straathandel: C. H. P. W. van den Oever, voorzitter; H. E. Nottrot, C. M. Zoetmulder, W. C. A. Riem Vis, Th. P. H. van Maastrigt, G. J. Thijssen, J. Nop pen, A. Buis, M. Keus, H. Zoutendijk, L. Blok, ledenH. Vet, Ch. Schuitemaker en J. Oostbaan, plv. leden; P. A. Schwippert, secretaris. Taxi-commissie: Jhr. D. G. de Graeff, voor zitter; C. P. Damme, S. van der Klugt, Mr. H. Cost Budde, P. P. Paul, S. van Proosdij, H. J. F. Bovet, C. Cornelissen, R. Th. Spanjaard, J. A. Geerinck (tijdens het verslagjaar overleden), leden; M. C. Straver, secretaris. besturen. Overige commissiën en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 17