16 1 082, groot 25 m2, voor de 8 Rooilijnwijzigingen hadden dit jaar niet plaats. Behalve de oppervlakten Gemeentegrond, ge noemd in hoofdstuk III (Gemeentelijk Grondbe drijf), werd in het verslagjaar geen grond ver kocht. Op 11 Juli 1947 werd aan Burgemeester en Wethouders een voorstel gedaan om thans over te gaan tot onteigening van een gedeelte van de omgeving van de Vleerstraat en de Zuilingstraat, waarin begrepen het bij Raadsbesluit van 19 Juli 1937 vastgestelde Saneringsplan „Vleerstraat I” en een gedeelte van het bij Raadsbesluit van 29 November 1937 vastgestelde saneringsplan „Vleerstraat II”, een en ander op de voet van het Koninklijk Besluit van 7 Mei 1945 (staatsblad F 67), hetgeen betekent, dat het plan als weder- opbouwplan dient te w'orden vastgesteld. Burge meester en Wethouders deelden bij schrijven van 25 September d.a.v. mede, te hebben beslo ten deze zaak voorlopig te laten rusten en haar over een halfjaar opnieuw onder de ogen te zien. Marcel isstraat nrs. 67/69, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A.G. no. 2 463, groot 82 nu. voor de som van f 4.600,Krachtens Raadsbe sluit van 3 Februari 1947 (Bijlage no. 47) werd aangekocht het perceel Nieuwe Haven nrs. 478/480, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra- venhage, Sectie G. no. 3 880, groot 71 m2, voor een bedrag van f 2.800,Bij Raadsbesluit van 3 Februari 1947 (Bijlage no. 32) werd besloten tot aankoop van grond, gelegen tussen Lekstraat en Z.O.-Buitensingel, kadastraal bekend als ge meente s-Gravenhage, Sectie R. no. 11032, groot 288 m2, voor de som van f 2.000, Perceel Javaetraat no. 32. Het bij vonnis van de Arrondissementsrecht bank van 3 December 1942 ten name van de Ge meente en ten behoeve van de bouw van een nieuw raadhuis onteigende perceel Javastraat no. 32 was, tijdens de loop der procedure, onder beheer van de „Niederlandische Grundstücks- verwaltung” gesteld. Ten gevolge daarvan kwam een gedeelte der schadeloosstelling in van onderscheidenlijk f 300,en f 750,krach tens Raadsbesluit van 2 September 1947 (Bijlage no. 385) het perceel grond, gelegen aan de Stuurmanstraat, kadaster gemeente ’s-Graven hage, Sectie A.G. no. prijs van f 250, In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1942 kan worden medegedeeld, dat op 23 December 1947 aan Burgemeester en Wet houders werd geadviseerd om voor het gehele gebied tussen de Nieuwe Laantjes en de Jur- riaan-Kokstraat de toekomstige rooilijnen en de bestemming van de terreinen vast te leggen, waardoor een aansluitend geheel wordt verkre gen met het reeds uitgevoerde saneringsplan „Keizerstraat-West”. De gevraagde machtiging om de voor de ter- visie-legging nodige stukken voor te bereiden, was aan het einde van het verslagjaar niet ver leend. Aan Burgemeester en Wethouders werd bij schrijven van 2 December 1947 voorgesteld van de N.V. Westlandse Huizenmaatschappij een strookje grond, groot ongeveer 16 m2, gelegen aan dc Haagv’eg, om niet over te nemen, onder de voorwaarden, dat deze N.V. of haar opvol gers in de eigendom te allen tijde vrije uitrit behoudt/behouden naar de openbare weg, zonder dat hiervoor vergoeding in rekening wordt ge bracht en de Gemeente de kosten van overdracht volledig voor haar rekening neemt. Bij akte van 9 Augustus 1947 werd door mej. C. J. Voogd om niet aan de Gemeente overge dragen de voortuin, de reeds bestrate, oorspron kelijk tot voortuin bestemde grond vóór het per ceel Uddelstraat no. 94 tot de voortuin van het perceel Uddelstraat no. 104, ter gezamenlijke grootte van 24 m2. Bij Raadsbesluit van 22 December 1947 (Bij lage no. 572) werden aangekocht de percelen Oliënberg nrs. 2 en 4, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie K. nrs. 2273 en 2 274, onderscheidenlijk groot 21 en 22 m2, voor de prijs van f 2.800, In zijn vergadering van 6 October 1947 (Bij lage no. 429) besloot de Raad tot aankoop van de percelen Falckstraat nrs. 243 tot en met 285 (on even nummers), kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L. nrs. 2934 tot en met 2 943 en 2 946 tot en met 2 954, te zamen groot 1 247 m2, voor de som van f 30.000,Ingevolge het besluit van de Raad van 3 November 1947 (Bijlage no. 478) werd aangekocht het perceel VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. verbetering van Rechtsherstel. Rooilijnen. C. VERKOOP VAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN, RUILING, OVERNEMING, OVERDRACHT ENZ. VAN ONROERENDE GOEDEREN. Verkopen. Saneringsplan „Vleerstraat". Saneringsplan „Keizerstraat-Oost”. Overneming van grond. Diverse aankopen ten behoeve van de binnenstad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 180