16 9 volgende voet rechtsherstel langs minnelijke weg verkregen: handen van deze instelling. Rechtsherstel langs minnelijke weg werd verkregen door aan de eigenaren van het perceel een schadeloosstelling ten bedrage van f 14.000,uit te keren, waar door de Gemeente de eigendom van genoemd onroerend goed kon behouden (Raadsbesluit van 9 Juni 1947, Bijlage no. 207). Burgemeester en Wethouders hebben zich, in gevolge Raadsbesluit van 12 Mei 1947 (Bijlage no. 174) bij schrijven van 22 Mei d.a.v. tot de Minister van Sociale Zaken gewend, ten einde te geraken tot onteigening ten name van de Gemeente van enige oppervlakten grond in de gemeente Bergambacht, met het doel uitvoering te kunnen geven aan het zg. Lek-duinplan. de Gemeente betaalt een bedrag van f 14.666, vermeerderd met rente hierover tegen 4 pCt. per jaar, over het tjjdvak 30 October 1942 tot de dag van betaling; de voormalige eigenaren cederen aan de Ge meente de vordering, welke zij bij het Beheers instituut zouden kunnen instellen; de Gemeente behoudt de eigendom van de ge noemde onroerende goederen. Alexanderplein no. 15. Voor het bij besluit van de Burgemeester d.d. 25 Juli 1942 (B.V. no. 487) van de liquidateur van de door de vijand ontbonden Orde van vrij metselaren in het Koninkrijk der Nederlanden, onderhorige Koloniën en Landen „Het Groot Oosten” aangekochte perceel Alexanderplein no. 15 werd tot rechtsherstel langs minnelijke weg gekomen, in dier voege, dat de gemeente ’s-Gra- vanhage aan de eigenaar betaalt een bedrag van f 150.000,vermeerderd met rente a 4 pCt. per jaar over gemelde som van 1 Maart 1946 af tot aan de dag van betaling, waartegenover de gemeente ’s-Gravenhage de eigendom van ge meld onroerend goed behoudt. (Raadsbesluit van 13 Januari 1947, Bijlage no. 1.) Op verzoek van de directeur van het Gemeen telijk Gasbedrijf werd met machtiging van Burgemeester en Wethouders, verleend bij schrijven van 24 Juni 1947, voor uitbreiding van het Gemeentelijk Gasbedrijf een terrein gere serveerd, gelegen aan het Trekvlietplein. verwaltung” aangekocht de percelen Nieuwe ■laven nrs. 302 t./m. 328 (even nrs.) en Turf markt nrs. 34/34a. Krachtens Raadsbesluit van November 1947 (Bijlage no. 487) werd op de Percelen Slop-van-Willem-Klein nrs. 9, 11, 13a, 13b en 13c. Rechtsherstel langs minnelijke weg van de tijdens de bezetting bij besluit van de Burge meester van 20 Februari 1942 (B.V. no. 210) aan gekochte percelen Slop-van-Willem-Klein nrs. 9, 11, 13, 13a, 13b en 13c werd op de volgende voet bereikt: de Gemeente betaalt een bedrag van f 9.000,vermeerderd met rente over deze som naar 4 pCt. per jaar over het tijdvak van 16 Juni 1942 tot aan de dag van betaling; aan de Gemeente wordt gecedeerd de vordering, welke de eigenaren bij het Beheersinstituut zouden kunnen indienen en aan hen wordt terugbetaald de door de Gemeente betaalde hypotheekrente ten bedrage van f 170, de Gemeente behoudt de eigendom van gemelde onroerende goederen (Raadsbesluit van 4 Augus tus 1947, Bijlage no. 310). Percelen De-Ruyterstraat nrs. 39/41 en 43145. Bij besluit van de Burgemeester van 20 Maart 1942 (B.V. no. 241) werden tijdens de bezetting door de Gemeente aangekocht de percelen De- Ruyterstraat nrs. 39, 41 en 43, 45; rechtsherstel langs minnelijke weg werd verkregen, waarbij de Gemeente afstand doet van alle rechten op deze percelen tegen betaling van een bedrag gelijk aan 4 pCt. per jaar van f 7.000,—- over het tijdvak van 26 Juni 1942 tot en met 31 Januari 1947, terwijl de Gemeente van de eigenaresse terugontvangt de bij aankoop afgeloste hypo thecaire schuld ad f 12.000,— vermeerderd met de rente van deze schuld over het tijdvak van 1 Januari tot en met 25 Juni 1942, berekend naar een rentevoet van 4 1/8 pCt. per jaar ad f 240,57 (Raadsbesluit van 9 Juni 1947, Bijlage no. 199). Vieuu’e Haven nrs. 302 t.lm. 328 (even nrs.) en Turfmarkt nrs. 34/34a. Bij besluit van de Burgemeester d.d. 2 Sep tember 1942 (B.V. no. 626) werden door de Ge meente van de „Niederlandische Grundstücks- verwaltung” aangekocht de percelen Nieuwe In aansluiting aan het daarover vermelde in het jaarverslag over 1943 kan thans worden medegedeeld, dat de Raad in zijn vergadering van 22 December 1947 (Bijlage no. 552) besloot het terrein gelegen achter de huizen aan de Hannemanstraat als speelterrein te doen aan leggen. In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1946 kan worden vermeld, dat VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Gemeentelijke Duinwaterleiding. D. GRONDEN EN GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN GEMEENTELIJKE EN ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN EN -BEDRIJVEN. Gemeentelijk Gasbedrijf. Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 181