16 lil. GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 10 In het geval de door de heer Dudok ontworpen overkluizing van de Singelgraeht tegenover de Rijnstraat als onderdeel van het herbouivplan Bezuidenhout en aangrenzende wijken tot stand zou komen, zou het mogelijk zijn over het Burgemeester en Wethouders bij schrijven van 11 Maart 1947 besloten de grond, gelegen aan het Nachtegaalplein, -waarop zich twee tennisbanen hebben bevonden, die in 1945 door de Dienst der Gemeenteplantsoenen zijn verwijderd, aan de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding in beheer te geven voor exploitatie als speeltuin. In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1946 kan thans worden medege deeld, dat het laatste sportterrein aan de Van- Vredenburchweg geheel bedrijfsklaar werd op geleverd. De werkzaamheden werden als wederopbouw’- object uitgevoerd en als zodanig gefinancierd. In het verslagjaar w’erd aangevangen met de verdere aanleg van straten in het plan „Moer- weg III”.Overigens werden in bestaande plannen voltooiingswerkzaamheden uitgevoerd en werd de aanleg van nieuwe plannen voorbereid. De voor aanleg in 1947 uitgegeven bedragen beliepen in totaal f 191.415,63. In het verslagjaar hadden de gewone onder houdswerken ten behoeve van de in het Grond bedrijf ingebrachte eigendommen plaats. Boven dien werden om enige bouwterreinen in de binnenstad betonschuttingen geplaatst. Het to taal der voor onderhoud en vernieuwing uitge geven bedragen beliep f 48.745,77. De verkeersconferentie kwam dit jaar vier maal bijeen. De deelnemers aan de besprekin gen, waarin tal van verkeersproblemen werden behandeld, waren dit jaar dezelfde als die, ge noemd in het jaarverslag over 1945. Tot de pro blemen, welke speciaal de aandacht vroegen, be horen het parkeervraagstuk, meer in ’t bijzon der in de binnenstad, dat zich, gezien de beschik bare ruimte, als schier onoplosbaar voordoet en de dringende noodzaak tot verbetering van de wegdekken van een aantal belangrijke verkeers aders in de stad. Kanaal lage bruggen te bouwen. Bij schrijven van 22 October 1947 hebben Burgemeester en Wethouders aan Gedeputeerde Staten van Zuid- holland verzocht spoedig te beslissen of dit College zich in beginsel met de bouw van lage bruggen kan verenigen, op welk schrijven aan het einde van het verslagjaar nog geen ant woord was binnengekomen. In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1946, kan nog worden vermeld, dat de Raad in zijn vergadering van 3 Februari 1947 (Bijlage no. 22) besloot de nog ontbrekende gel den ten behoeve van de in 1946 zijn beslag ge kregen hebbende onteigening voor deze straat- verbreding ter beschikking te stellen. In zijn vergadering van 24 Februari 1947 (Bijlage no. 56) besloot de Raad het in 1935 aan gelegde en sinds de bezetting niet meer als zo danig gebruikte parkeerterrein aan de Kalver markt, hoek Bagijnestraat, opnieuw in orde te laten brengen en de terreingedeelten langs de Kalvermarkt door een betonnen schutting te doen afsluiten, met de bedoeling de schutting te verhuren voor het aanbrengen van reclame. Ten behoeve van de tewerkstelling van jeug dige invaliden werd aan de Dienst der Gemeen telijke School- en Kindertuinen voor tuinarbeid een oppervlakte grond ter grootte van 21 ha aan de Leyweg in gebruik gegeven, terwijl voor school- en kindertuinen aan vorengenoemde Dienst enige oppervlakten teelland in de Noord- polder en op „Ockenburgh”, ter gezamenlijke grootte van 2.39.40 ha, beschikbaar werden ge steld. In het verslagjaar werd in erfpacht uit gegeven een oppervlakte van in totaal 10 971 m2 met een jaarlijkse erfpachtscanon van f 11.635,95 Van deze uitgiften (waarvan een oppervlakte van 1068 nr met een canon van f 907,80 tot het saneringsplan „Keizerstraat-West’’ behoort) was 1 068 m2 bestemd voor woondoel- einden, 242 m2 bestemd voor uitbreiding van tuinen en 9 661 m2 bestemd voor industriële doeleinden. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. EXPLOITATIE-OVERZICHT. Bruggen over het Kanaal. Werken. Onderhoud en vernieuwingen. E. VERKEER. Verkeersconferentie. i) Bovendien werd een oppervlakte grond van 250 m2 met oen canon van f 100,gelegen in het park „Ockenburgh” en b» horende tot de niet in het Grondbedrijf ingebrachte eigendom men. op de zg. oude erfpachter oorwaarden in erfpacht uit gegeven. Verbreding Badhuisweg. Parkeerterreinen. Gemeentelijke School- en Kindertuinen. Erfpachten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 182