16 11 In het verslagjaar werden geen erfpachts rechten vervallen verklaard. In het verslagjaar werden de navolgende erf pachtsrechten tussentijds ontbonden. In het verslagjaar werden geen waarborgsom men ten behoeve van de Gemeente verbeurd ver klaard. In het verslagjaar besloot de Raad tot de ver koop van de navolgende eigendommen. Van de in de Verordening no. 27 van de Ver zameling 1930 gestelde mogelijkheid tot „storting van canons ineens” werd door 7 erfpachters ge bruik gemaakt; het bedrag der storting beliep f 33.685,De rentevoet voor de berekening van de contante waarde bedroeg voor 1947 3’/2 pCt. In totaal werd hiervan sedert 1931 gebruik ge maakt door 609 erfpachters. Het bedrag der stortingen beliep sindsdien f 5.795.015,45. Het saldo van het uit de stortingen gevormde fonds bedroeg op 31 December 1947 f 5.606.903,54. Van de in 1942 op last van de bezettende macht door de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden, ten name van de Staat, van de Gemeente in eigendom gevorderde 861 erfpachtspercelen w.o. drie zg. oude erf pachtsrechten zjjn er thans 200 teruggegeven. De nog niet teruggegeven percelen zijn voor de oorspronkelijke boekwaarde begrepen in het totaal der uitgegeven terreinen; het bedrag van de inschrijving in het Grootboek, ten name van de Gemeente, terzake van bedoelde grondper- celen beliep op 31 December 1947 per saldo f 3.940.934,75. Het totaal der sedert 1912 in erfpacht uitge geven terreinen bedroeg 351.72.74 ha met een eanonbedrag van f 3.876.012,96. In het verslagjaar had geen omzetting plaats van oude erfpachtsovereenkomsten in overeen komsten op de nieuwe erfpachtsvoorwaarden. Wel werd medewerking verleend om een zes tal zg. oude erfpachten voor een aantal jaren te verlengen, zonder dat zulks wijziging van de bestaande erfpachtsvoorwaarden inhield. In vier gevallen werden daarbij de oorspronkelijke canons ad f 10,53 in totaal, tot in totaal f 352,— verhoogd. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Storting „canons ineens”. Vervallen erfpachtsrechten. Verkopen. Raadsbesluit. Datum. 17/3/’47 f 24.540,— 83 1 227 Raadsbesluit Ligging van de grond. Bijzonderheden. Datum. Bjjlage. Drebbel- en Deimanstraat e. o. 9/6/’47 219 14 413 f 6.955,51 Vuurbaakstraat 4/8/’47 1 163 324 61,91 Laan van Poot 6/10/’47 428 780 771,50 6/10/’47 438 311 375,10 Ontbonden erfpachtsrechten. 1 an-der-Burch- en Van-Voor- schotenlaan Verbeurde waarborgsommen. Pollux- en Castors traat Ligging van de grond. Jaarlykse canon. id. l/12/'47 De op dit recht gevestigde opstallen waren vernieldgrond is thans weder voor uitgifte beschikbaar. 84 522 3 481 620 87.025,— 15.500, - Industriële doeleinden. id. id. Laak weg en Binckhorstl. Zwol sestraat Bij- lage. Opper-1 i vlakte Verkoopsom. Bijzonderheden, in m2, i Voormalig complex „Die Haghe”; thans bij de Stichting „Centraal Woning- beheer” in exploitatie. Voormalig zg. oud-erfpachtsrecht waar van de opstallen vernield waren; koopsom van het erfpachtsrecht be droeg f 1.500,— Dit erfpachtsrecht met opstal werd overgenomen zonder verrekening, o.a. met kwijtschelding van achterstallige canons. 1) Bovendien werd verkocht aan de K.L.M. een oppervlakte grond, bestemd voor rjjwielbergplaats, ter grootte van 1 700 m2 voor een koopsom van f 34.000,welke grond niet tot de In het Grondbedrijf ingebrachte eigendommen behoorde. onteigening erfpachtsrechten. Vordering en Oppervlakte in m2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 183